Lijst van chemische stoffen: Bijlage I

De PIC-verordening is van toepassing op een lijst van afzonderlijke chemische stoffen of groepen van chemische stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, op mengsels die deze chemische stoffen bevatten in een concentratie die etiketteringsverplichtingen meebrengt in het kader van de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 (ongeacht de aanwezigheid van andere stoffen), alsook op voorwerpen die deze chemische stoffen in een niet-gereageerde vorm bevatten.

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt als gevolg van regelgevingshandelingen met betrekking tot EU-wetgeving en ontwikkelingen in het kader van het Verdrag van Rotterdam. De lijst is onderverdeeld in drie delen, die de verschillende verplichtingen omschrijven die op de chemische stoffen van toepassing zijn.

Deel 1

Deze stoffen zijn onderworpen aan de procedure voor kennisgeving van uitvoer. Dit omvat alle chemische stoffen die binnen de EU in ten minste één van de vier in de PIC-verordening omschreven subcategorieën verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn:

  • industriële chemische stoffen voor beroepsmatig gebruik,
  • industriële chemische stoffen voor consumentengebruik,
  • pesticiden gebruikt als gewasbeschermingsmiddelen,
  • overige pesticiden zoals biociden.

Deel 2

Behalve aan de vereiste van kennisgeving van uitvoer zijn de in deel 2 opgenomen stoffen ook onderworpen aan de bijkomende vereiste dat de ANI van de exporteur een mededeling ontvangt van de instanties van het invoerende land waaruit hun toestemming tot de invoer blijkt. Dit wordt uitdrukkelijke toestemming genoemd.

Deze chemische stoffen komen in aanmerking voor PIC-kennisgeving in het kader van het Verdrag van Rotterdam omdat zij binnen de EU in één van de twee in het Verdrag van Rotterdam omschreven gebruikscategorieën verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn: pesticide of industriële chemische stof.

Deel 3

De stoffen in deel 3 zijn onderworpen aan de vereiste van kennisgeving van uitvoer en daarnaast aan de uitdrukkelijke toestemming, behalve wanneer er een reactie inzake de invoer in de PIC-circulaire van het Verdrag van Rotterdam wordt gepubliceerd en er aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Dit zijn de chemische stoffen die onderworpen zijn aan de PIC-procedure zoals beschreven in het Verdrag van Rotterdam en die in bijlage III bij het verdrag zelf zijn vermeld.