linka tat-tatwaġġi u make-up permanenti

It-tatwaġġi huma forma popolari ta’ arti fuq il-ġisem – 12 % tal-Ewropej għandhom minnhom. Dawn isiru billi tiġi injettata linka ikkulurita taħt il-ġilda biex tħalli disinn permanenti. Ir-riskji għas-saħħa bl-użu ta’ labar maħmuġin biex tiġi injettata l-linka diġà ilhom taħt skrutinju għal xi żmien, iżda jista’ jkun hemm ukoll tħassib relatat mas-sustanza kimika li għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-linka tat-tatwaġġi, kif ukoll make-up permanenti bħal-linka tal-eyeliner, huma taħlita ta’ diversi sustanzi kimiċi. Peress li dawn is-sustanzi kimiċi jistgħu jibqgħu fil-ġisem tul il-ħajja, hemm ukoll il-possibbiltà ta' esponiment fit-tul għall-ingredjenti li potenzjalment jagħmlu l-ħsara fit-tatwaġġi u fi prodotti ta’ make-up permanenti. Dawn is-sustanzi kimiċi jistgħu jikkawżaw effetti avversi fuq is-saħħa, iżda ftit huwa magħruf dwar il-konsegwenzi tal-użu tagħhom.

X’inhuma l-linka tat-tatwaġġi u l-make-up permanenti?

Tatwaġġ isir billi jiġi ppenetrat is-saff ta’ barra tal-ġilda b’labra u billi tiġi injettata linka fil-parti ta’ taħt biex jinħoloq disinn. Is-saff ta’ fuq tal-ġilda – l-epidermis – jiġġenera lilu nnifsu mill-ġdid kontinwament, għalhekk biex it-tatwaġġ idum, il-linka tiġi injettata fit-tieni saff tal-ġilda li huwa aktar fond – id-dermis.

Il-make-up permanenti huwa simili għal tatwaġġ, bid-disinn li għandu l-għan li jixbah lill-make-up.

Għaliex l-ECHA qed taħdem fuq il-linka tat-tatwaġġi u l-make-up permanenti?

Il-linka tat-tatwaġġi u l-make-up permanenti jista’ jkun fihom sustanzi perikolużi li huma magħrufa jew li hemm is-suspett li jikkawżaw il-kanċer, mutazzjonijiet ġenetiċi, effetti tossiċi fuq ir-riproduzzjoni, allerġiji jew effetti avversi oħra fl-annimali jew fil-bnedmin.

Minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-linka tat-tatwaġġi u l-make-up permanenti, il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-ECHA biex tivvaluta r-riskji tas-sustanzi fil-linka tat-tatwaġġi fuq is-saħħa tal-bniedem u biex teżamina l-ħtieġa għal restrizzjonijiet fl-UE kollha dwar l-użu tagħhom.

Fl-analiżi tagħha, flimkien mal-eżaminazzjoni tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem, l-ECHA ħarset lejn id-disponibbiltà ta’ alternattivi aktar siguri. Qed jiġi eżaminat ukoll l-impatt soċjoekonomiku tar-restrizzjoni tal-użu tagħhom, pereżempju permezz ta’ effetti fuq l-impjiegi tas-settur tal-manifattura u tas-servizz.

L-ECHA ħarset lejn is-sustanzi li huma magħrufa li jintużaw fil-linka tat-tatwaġġi u fil-make-up permanenti li jistgħu jkunu ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem, kif ukoll is-sustanzi li rridu nipprevjenu milli jintużaw fil-futur. Ingħatat attenzjoni speċjali lil sustanzi li jikkawżaw il-kanċer, li huma mutaġeniċi u tossiċi għar-riproduzzjoni, sensittizzanti, kif ukoll sustanzi oħra fir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar rekwiżiti u kriterji għas-sigurtà tat-tatwaġġi u tal-make-up permanenti.

L-ECHA ppreżentat proposta ta' restrizzjoni f'Ottubru 2017 lill-Kumitati għall-Istima tar-Riskji (RAC) u għall-Analiżi Soċjoekonomika (SEAC) għall-evalwazzjoni tagħhom. Il-ħidma tal-ECHA bniet fuq rapporti preċedenti li pproduċew il-Kummissjoni tal-UE u l-Kunsill tal-Ewropa.

Kif inhuma rregolati fl-UE l-linka tat-tatwaġġi u l-make-up permanenti?

M’hemm l-edba leġiżlazzjoni speċifika fl-UE kollha fis-seħħ, iżda seba’ Stati Membri żviluppaw il-liġijiet tagħhom stess abbażi tar-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-2008 dwar is-sigurtà tat-tatwaġġi u l-make-up permanenti jew il-predeċessur tagħha tal-2003. Minbarra dan, il-linka tat-tatwaġġi hija koperta mid-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti f’termini tal-obbligu tal-manifatturi li ma jipprovdux prodott mhux sigur; ir-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-Imballaġġ (CLP, Classification, Labelling and Packaging) f’termini ta’ tikkettar ta’ prodotti li fihom sustanzi kklassifikati f’aktar mil-limiti ta’ klassifikazzjoni tagħhom; u REACH f’termini ta’ rekwiżiti għar-reġistrazzjoni u għoti ta’ informazzjoni.

Peress li ħafna mis-sustanzi perikolużi jistgħu jkunu preżenti fil- linka tat-tatwaġġi jew fil-make-up permanenti fi kwantitajiet żgħar, l-obbligi skont CLP u REACH jistgħu ma japplikawx.

X’inhuma l-obbligi attwali tal-utenti downstream u l-fornituri fil-katina tal-provvista tal-linka tat-tatwaġġi u tal-make-up permanenti?

L-utenti downstream – inkluż il-formulaturi ta’ taħlitiet – għandhom dmirijiet speċifiċi skont REACH fir-rigward tal-linka tat-tatwaġġi jew il-linka tal-make-up permanenti li jipproduċu. Il-formulaturi tal-linka tat-tatwaġġi jeħtieġ li jidentifikaw l-ingredjenti fil-prodotti tagħhom għall-manifatturi u l-importaturi, sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati għall-konformità ma’ kwalunkwe rekwiżit ta’ reġistrazzjoni. Jekk ir-reġistranti ma koprewx l-użu fil-linka tat-tatwaġġi u l-formulaturi jużaw xi sustanza perikoluża rreġistrata f’tunnellata waħda jew aktar, allura dawn jeħtieġ li jwettqu valutazzjoni dwar is-sigurtà kimika tal-utent downstream biex juru li huwa sigur li tintuża s-sustanza kimika fil-linka tat-tatwaġġi u fil-make-up permanenti.

Barra minn hekk, kumpanija li tbigħ sustanzi jew taħlitiet perikolużi lil kumpanija oħra għandha tipprovdi lix-xerrej bi skeda ta’ data ta’ sigurtà dwar il-prodott. L-iskeda ta’ data ta’ sigurtà tagħti gwida dwar kif tintuża s-sustanza b’mod sigur, tipprovdi informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sustanza jew tat-taħlita, il-perikli tagħha u istruzzjonijiet għall-immaniġġjar, għar-rimi, u għat-trasport, kif ukoll miżuri rakkomandati tal-ewwel għajnuna, tat-tifi tan-nar u tal-kontroll tal-esponiment.

Il-manifatturi ta’ sustanzi individwali – fi kwantitajiet ta’ tunnellata waħda fis-sena jew aktar – għandhom jikkonformaw ma’ REACH: is-sustanza kimika għandha tiġi rreġistrata mal-ECHA, u l-preżentazzjoni għandha tiġi akkumpanjata b’data dwar il-karatteristiċi perikolużi tas-sustanza. L-ECHA mbagħad tista’ tieħu azzjoni biex tikkontrolla l-użu tas-sustanza kimika jekk din tkun perikoluża. Dan ir-regolament japplika għas-sustanzi kimiċi kollha, mhux biss dawk li jintużaw fil-linka tat-tatwaġġi u fil-make-up permanenti.

Barra minn dan, l-użu ta' preżervattivi fil-linka tat-tatwaġġi hu soġġett għar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR). Is-sustanzi attivi fil-Programm ta’ Rieżami Bijoċidali, jew dawk approvati għal “preżervattivi ta’ ġol-bottijiet” għal Prodotti tat-tip 6 biss jistgħu jsiru disponibbli fis-suq u jintużaw fl-UE mill-manifatturi tal-UE tal-linka tat-tatwaġġi. Preżervattivi li jissodisfaw wieħed mill-kriterji fir-restrizzjoni ma jitħallewx fil-linka tat-tatwaġġi f’każ li r-restrizzjoni tidħol fis-seħħ kif propost.

Finalment, il-manifatturi, l-importaturi u l-utenti downstream għandhom jikklassifikaw is-sustanzi u t-taħlitiet skont il-kriterji tar-Regolament CLP u għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tat-tikkettar u tal-imballaġġ għal prodotti kimiċi perikolużi jiġu ssodisfati. Hija meħtieġa notifika lill-ECHA għal kull sustanza kklassifikata bħala perikoluża u li titqiegħed fis-suq waħidha jew f’taħlita.

L- opinjonijiet xjentifiċi tal-Kumitati, flimkien mad-dokumenti ta’ sfond, jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea u jiġu ppubblikati fis-sit web tal-ECHA. Fi żmien tliet xhur, il-Kummissjoni Ewropea tipproduċi abbozz ta' deċiżjoni dwar jekk tillimitax l-użu tas-sustanzi kimiċi jew le. Jekk id-deċiżjoni tappoġġa restrizzjoni, din se tidħol fis-seħħ wara konsultazzjonijiet mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), vot mill-Istati Membri, u skrutinju mill-Kunsill Ewropew u mill-Parlament.

Għandi nkun imħasseb/imħassba dwar it-tatwaġġi tiegħi?

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li hija meħtieġa restrizzjoni, ċertament ikun jagħmel sens li tkellem lil min għamillek it-tatwaġġ qabel tagħmel oħrajn ġodda. Dawn għandhom ikunu qed jixtru minn sors li jikkonforma ma’ REACH u dawn għandhom ikunu jistgħu jkellmuk dwar is-sustanzi kimiċi li qed jinjettaw fil-ġilda tiegħek.

Jekk għandek tħassib dwar it-tatwaġġi li għandek bħalissa, tista’ tikkuntattja lill-fornitur tal-kura tas-saħħa tiegħek għal parir. Jekk qed tikkunsidra li tneħħi tatwaġġ, għandek tikkunsidra li t-tneħħija bil-laser hija proċedura li fiha pigmenti u sustanzi oħra jitkissru f’partikuli iżgħar – dawn jistgħu jinkludu sustanzi kimiċi perikolużi, li mbagħad ikunu ħielsa li jiċċirkolaw f’ġismek.

Jekk tixtieq tagħmel tatwaġġ ġdid, agħmel ir-riċerka tiegħek mhux biss dwar il-ħiliet tal-artisti tat-tatwaġġi u l-miżuri li jieħdu biex jevitaw l-infezzjonijiet, iżda wkoll dwar il-linka tat-tatwaġġi li jużaw. Ikseb l-informazzjoni kollha, tibżax tistaqsi mistoqsijiet!

L-artisti tat-tatwaġġi tiegħek għandhom ikunu jistgħu jagħtuk informazzjoni estensiva dwar il-linka li tintuża, inkluż dettalji tas-sors, riskji possibbli għas-saħħa, u konformità mal-liġijiet u mar-regolamenti relevanti.

Pereżempju, int għandek tkun tista’ tittraċċa l-linka lura għal bejjiegħ affidabbli, jew tkun tista’ tivverifika l-prodotti ma’ leġiżlazzjoni nazzjonali attwali (fis-seħħ fil-Belġju, fi Franza, fil-Ġermanja, fin-Netherlands, fis-Slovenja, fi Spanja, fl-Iżvezja, fin-Norveġja u fil-Liechtenstein) jew mar-rakkomandazzjonjiet tar-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar is-sigurtà tal-linka tat-tatwaġġi u tal-make-up permanenti.

Jaf tkun trid tivverifika s-Sistema ta’ Twissija Bikrija tal-UE għal prodotti mhux tal-ikel perikolużi (RAPEX) għal kwalunkwe linka rrappurtata li fil-passat uriet riskji serji, jew tikkuntattja lill-aġenzija nazzjonali tiegħek responsabbli mill-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar il-linka kimika jew il-linka tat-tatwaġġi.

Jaf ukoll ikun utli li żżomm rekord tal-linka tat-tatwaġġi użata, f’każ li tiżviluppa reazzjoni barra mill-proċess ta’ fejqan normali. Ikkuntattja lill-fornitur tal-kura tas-saħħa tiegħek minnufih jekk ikollok kwistjonijiet mediċi jew tesperjenza xi sintomi li jidhru mhux tas-soltu.

Further information
ECHA
European Commission
External links