HelpNet

HelpNet ir tīkls, ko veido ECHA un BR, CLP un REACH valstu palīdzības dienesti. Šis tīkls tika izveidots, lai uzlabotu sadarbību kopēju interešu jautājumos. Šīs sadarbības ieguvums ir vienota izpratne par BR, CLP un REACH regulu tiesiskajām prasībām, kā arī iesaistīto personu nodrošināšana ar konsekventām un saskaņotām konsultācijām.

Viens no regulāriem HelpNet devumiem ir kopēji atzītie biežāk uzdotie jautājumi (BUJ). Tajos ir atrodama sīkāka informācija par vadlīniju dokumentiem, procesiem un metodēm, kas viss ir saistībā ar BR, CLP un REACH regulām BUJ tiek publicēti "Jautājumi un atbildes, atbalsts" sadaļā.

HelpNet darbības joma

  • Informācijas apmaiņa par BR, CLP un REACH regulu īstenošanu.
  • Vienota izpratne par šajās regulās paredzētajām tiesiskajām prasībām
  • Dalībnieku nodrošinātas konsekventas un saskaņotas konsultācijas.
  • Valstu palīdzības dienestu spēju pilnveidošana.
  • Komunikācijas un informētības sekmēšanas darbības ar īpašu uzsvaru uz MVU.
  • Valstu palīdzības dienestu apmācība.

HelpNet darbība

HelpNet Vadības grupa ir HelpNet pārvaldes struktūra. Papildus valstu palīdzības dienestiem un ECHA, arī Eiropas Komisija un novērotāji no kandidātvalstīm un/vai iesaistīto personu organizācijām ir šīs Vadības grupas locekļi. Vadības grupa pulcējas vismaz reizi gadā ECHA mītnes telpās, un tās darbu koordinē HelpNet sekretariāts.

help net meetings tabs

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 17 25-27/10/2022 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 19/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
CLP workshop 18/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]