Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Az információk értékelése az osztályozási kritériumokkal összevetve

Ha már minden információt összegyűjtött, és értékelte érvényességüket, a következő lépésben össze kell vetnie az adatokat az osztályozási kritériumokkal, és döntenie kell a keverék osztályozásáról. A CLP-rendelet I. mellékletének 2–5. részei minden veszélyességi osztályra vagy felosztásra vonatkozóan ismertetik az említett kritériumokat.

Az összegyűjtött adatok értékelésénél javasoljuk, hogy az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum 1.6.1-a ábráján bemutatott lépcsőzetes megközelítés logikáját kövesse. Minden veszélyességi osztályozás esetében külön döntési sorrendet kell követnie. Általánosságban a következőkre kell figyelni:

  • Ha egy adott veszélyességi osztály esetében az egyedi anyagokra vonatkozóan érhetők el adatok, a keverék osztályozásával kapcsolatos döntésnek az anyag keverékbeli koncentrációján – az SCL-eket és az M tényezőket is figyelembe véve – vagy a speciális képleteket alkalmazó számításokon kell alapulnia. A módszereket a CLP I. melléklete minden veszélyességi osztályra külön meghatározza (lásd az útmutató dokumentum 1.6.3.4. fejezetét).
  • Ha magára a keverékre vonatkozóan állnak rendelkezésre vizsgálati adatok, akkor azok többnyire közvetlenül összehasonlíthatók az anyagoknak a CLP I. mellékletében meghatározott osztályozási kritériumaival, és a keverék ennek megfelelően osztályozható (lásd az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum 1.6.3.1. fejezetét).
  • Még ha magára a keverékre vonatkozóan nem is rendelkezik adatokkal, hasonló vizsgált keverékek esetében azok elérhetők lehetnek. Ha a keverék és a hasonló vizsgált keverékek teljesítik az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum 1.6.3.2. fejezetében felvázolt feltételeket, a keverék osztályozásához interpolációs elvek alkalmazhatók. Az interpolációs elvek elsősorban nagyon egyszerű keverékekre vagy egy már osztályozott keverék csekély mértékű összetevőbeli változásaira alkalmazhatók. Az útmutató egyszerű példákon át világítja meg az interpolációs elveket.

Ha úgy ítéli meg, hogy a keverékkel vagy a keverékben előforduló anyagokkal kapcsolatban rendelkezésre álló információ nem elegendő az osztályozáshoz, lépjen kapcsolatba szállítóival.  

A veszélyességi információ értékelésének folyamatát a CLP-rendelet 2. fejezete (9–12. cikk) ismerteti. Javasoljuk, hogy tevékenysége megszervezéséhez használja a CLP I. mellékletének speciális fejezeteit.

 

Mely veszélyek esetén kell felhasználni az egyedi anyagokra vonatkozó információkat?

A rákkeltő hatással, a mutagenitással és a reprodukciót károsító hatással, valamint a bioakkumulációval és a biodegradációval összefüggő tulajdonságokat „a vízi környezetre veszélyes" értékelési kategórián belül minden esetben a keverékben előforduló egyedi anyagokra vonatkozó információk alapján kell értékelni.

Továbbá a gyakorlatban a keverék bőr- és légzőszervi szenzibilizációval kapcsolatos osztályozása rendszerint az egyedi anyagokon alapul, mivel a keveréket abban az esetben kell légzőszervi vagy bőrszenzibilizálóként osztályozni, ha legalább egy összetevője ilyen osztályozást kapott, és legalább a megfelelő általános koncentrációs határértékeknek megfelelő koncentrációban van jelen.

 

Mit kell tudni a vizsgálatokról?

Ami a fizikai veszélyeket illeti, magára a keverékre vonatkozó vizsgálati adatokat akkor kell létrehozni, ha megfelelő és megbízható információ pl. szakirodalmi hivatkozások vagy adatbázisok formájában nem áll rendelkezésre.

A CLP az egészségi és környezeti veszélyek osztályozása céljából nem követel meg új vizsgálatot. A szükségtelen állatkísérletek kiküszöbölése érdekében, alapesetben ezeket az adatokat a keverékekre vonatkozóan nem kell létrehozni. Ehelyett a keverékben előforduló egyedi anyagokra vonatkozó összes rendelkezésre álló információt fel kell használni az osztályozásról való döntéshez. Bizonyos sejtkultúrákat és szöveteket felhasználó módszerek alkalmazást nyerhetnek, például a szélsőséges pH-jú, alacsony pufferkapacitású keverékek korróziós potenciáljának vizsgálatánál.

 

Az 1999/45/EK irányelv (veszélyes készítményekről szóló irányelv) szerint már osztályozott keverékek

A veszélyes készítményekről szóló irányelv (Dangerous Preparations Directive – DPD) szabályait korábban már alkalmazóknak figyelniük kell arra, hogy a CLP alkalmazása módosításokat tartalmaz a számítási képletek és osztályozási kritériumok tekintetében, ennélfogva a számítást és az osztályozást gyakran ismételten el kell végezni. Bizonyos tulajdonságok, pl. akut toxicitás, irritáció, szenzibilizáció és reprodukciós toxicitás esetében a kapott osztályozás gyakran eltér az előző rendszertől, dacára annak, hogy az alapul szolgáló adatok nem módosultak. Az újraosztályozásnál ügyeljen arra, hogy a CLP I. mellékletének minden vonatkozó fejezetét vegye figyelembe az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum részletes magyarázatával együtt.

Ha keveréke a DPD-vel összhangban már osztályozásra került (2015. június 1-je előtt), és minden erőfeszítése ellenére sem fér hozzá a keverékre vagy a keverékben előforduló anyagra vonatkozó adatokhoz, akkor adott esetben felhasználhatja a CLP VII. mellékletének 1.1. megfelelési táblázatát annak érdekében, hogy bizonyos veszélyességi osztályok korábbi, DPD szerinti osztályozását a CLP szerinti osztályozásra alakítsa át. Mindazonáltal fontos leszögezni, ha egy adott veszélyességi osztály esetében rendelkezésre állnak adatok az anyagra vagy a keverékre vonatkozóan, akkor az anyagot vagy keveréket a CLP-rendelet szerinti kritériumok szerint kell osztályozni, és a VII. melléklet táblázatai nem alkalmazhatóak. Az új információk befolyást gyakorolhatnak az osztályozásra, ezért előfordulhat, hogy a DPD szerinti osztályozás pontatlanná válik, és a megfelelési táblázat nem szolgáltat elfogadható eredményt.

A megfelelési táblázat csak iránymutatás a keverék lehetséges osztályozásához. A CLP VII. mellékletének alkalmazásával összefüggő lehetőségeket és korlátozásokat az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum 1.7. fejezete taglalja.

Az információk értékelése az osztályozási kritériumokkal összevetve

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1