Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

A rendelkezésre álló információk azonosítása

Az első lépés a magával a keverékkel és szükség esetén a keverékben előforduló egyedi anyagokkal kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi információ  azonosítása. Fontos tudni, hogy bizonyos veszélyek esetében az osztályozás mindig a keverékekben előforduló egyedi anyagokon alapul. Ennélfogva tisztában kell lennie a keverékében előforduló anyag veszélyeivel. Az elsődleges információforrást a szállítói jelentik.

 

Mit kell érteni „valamennyi rendelkezésre álló információ" alatt?
 • A keverékkel, valamint a keverékben előforduló anyagokkal kapcsolatos minden, rendelkezésre álló belső információ.
 • A szállítója/szállítói által rendelkezésre bocsátott, az importált keverékre, illetve az előállított keverékbe beépítendő anyagokra és/vagy keverékekre vonatkozó aktuális biztonsági adatlap vagy a biztonsággal kapcsolatos információk egyéb formája.
 • Szállítója szállításra vonatkozó jogszabályok alapján történő osztályozása.
  • A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó ENSZ ajánlásokkal, mintaszabályzatokkal vagy a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodással (ADR), a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzattal (RID), a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodással (ADN), a veszélyes anyagok légi szállításához szükséges technikai előírásokkal (ICAO TI) vagy a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzatával (IMDG) összhangban végrehajtott szállítói osztályozás az anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos veszélyek további vizsgálatának szükségességét vetítheti előre.
  • Bár a szállítási osztályozás és a CLP keretében alkalmazott osztályozási kritériumok nagyrészt megegyeznek, a szállításra vonatkozó előírások hatálya eltérő, és a szállítási osztályozás nem feltétlenül foglalja magában a keverékkel kapcsolatos összes lehetséges veszélyt.
 • Az ECHA weboldalán közzétett osztályozási és címkézési jegyzék, amely az alábbiakat tartalmazza:
  • Az anyagok uniós szinten harmonizált osztályozásai (CLP VI. melléklet 3.1. táblázat). Az anyag harmonizált osztályozása és címkézése az EU/EGT területén jogilag kötelező érvényű, és ezt az ilyen anyagot tartalmazó keverék osztályozása során figyelembe kell venni.
  • Az anyagoknak a gyártók vagy importőrök által az osztályozási és címkézési bejelentésekben vagy regisztrálási dokumentációkban megadott osztályozásai. Az ilyen osztályozás magában foglal minden alkalmazandó harmonizált osztályozást, valamint saját osztályozást azon veszélyek vonatkozásában, amelyekre nem terjed ki a harmonizált osztályozás.
 • Az ECHA nyilvánosan elérhető adatbázisa a regisztrált anyagokra vonatkozó információkkal. Az adatbázis az ECHA weboldalán található Vegyi anyagokkal kapcsolatos információk menü „Vegyi anyagok keresése" mezőjén keresztül érhető el.
 • További források pl. az OECD eCHEMPortal és a CLP-rendelet bevezető útmutatója című dokumentum 10. fejezetében felsorolt egyéb források.
 • A nemzetközileg elismert műszaki tudományos bizottságok (különösen az ECHA kockázatértékelési bizottsága) véleményeit, illetve az ECHA weboldalán található egyéb információkat ugyancsak figyelembe kell venni, mint új tudományos bizonyítékot.

 

Milyen alapvető információkra van szüksége annak eldöntéséhez, hogy a keverék jelent-e fizikai, egészségi vagy környezeti veszélyt?

Az alapvető információk, amelyeket a keverék valamennyi összetevőjére vonatkozóan fel kell sorolnia, az alábbiakat foglalják magukban:

a.     az anyag azonosítása 

b.    az anyag keverékbeli koncentrációja,

c.     az anyag osztályozása és minden hozzárendelt egyedi koncentrációs határérték (SCL) vagy szorzótényező (M tényezők),

d.    az anyagban előforduló szennyeződésekre és adalékanyagokra vonatkozó információk, beleértve azok azonosítását; az osztályozás és a koncentráció szintén lényeges lehet. Általánosságban figyelembe kell venni a legalább 0,1%-ban jelenlévő anyagokat, a megfelelő koncentráció azonban végső soron a veszélyességi osztálytól és az anyagtól függ.

Ha a keverékben előforduló összetevő maga is keverék, információkat kell gyűjteni a komponenskeverék anyagairól, azok koncentrációiról, osztályozásairól, valamint minden alkalmazható SCL-ről és M tényezőről.

A CLP előírja, hogy minden „rendelkezésre álló" adatot vagy információt figyelembe kell venni az osztályozáshoz.

 

Milyen speciális információkra lehet szüksége?

Speciális információknak minősülnek a magára a keverékre vagy a keverékben előforduló anyag(ok)ra vonatkozó vizsgálati adatok, például az alábbiakban megadott formában:

 • vizsgálati jelentések
 • vizsgálati összefoglalók
 • a vizsgálati adatok alapján nyert megfelelő paraméterek (pl. becsült akut toxicitási értékek)

 

Mik azok a koncentrációs határértékek és az M tényezők?

A koncentrációs határérték az egyedi anyag azon minimális koncentrációja, amely alapján a keveréket osztályozni kell, illetve a megfelelő anyagok koncentrációinak eredője, ahol egyes anyagok hatása additív.

A koncentrációs határértékek általános érvényűek lehetnek egy adott veszélyességi osztályra, felosztásra vagy kategóriára vonatkozóan (általános koncentrációs határérték, GCL) vagy specifikusak lehetnek egy adott anyagra (egyedi koncentrációs határérték, SCL). Az anyaghoz hatása alapján SCL rendelhető, amely lehetővé teszi az anyagnak a keverék osztályozásához való hozzájárulásának finomhangolását. Az SCL koncepcióját főleg az egészségi veszélyek esetében kell alkalmazni. Az SCL-ek előnyt élveznek a GCL-ekkel szemben.

„A vízi környezetre veszélyes" veszélyességi osztály esetében az SCL-ek helyett a szorzótényezők (M tényezők) koncepcióját kell alkalmazni. Az M tényezőket azzal a céllal hozták létre, hogy a keverékek osztályozásánál nagyobb hangsúlyt fektessenek a vízi környezetre veszélyesként osztályozott anyagokra (akut 1 vagy krónikus 1 kategóriába sorolt anyagok). Segítségükkel levezethető azon keverék osztályozása, amelyben az anyag előfordul.

További részletekért lásd az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum 1.5. fejezetét.

A rendelkezésre álló információk azonosítása

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2