Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Döntés az osztályozásról és címkézésről

Ha a keveréke értékelése során kiderül, hogy a kapcsolódó veszélyek megfelelnek egy vagy több veszélyességi osztályba, kategóriába vagy felosztásba való besorolás osztályozási kritériumainak, döntenie kell a megfelelő fizikai, egészségi vagy környezeti veszélyességi osztályról, kategóriáról vagy felosztásról.

A döntéshozatalt követően ellenőriznie kell, hogy mely címkézési elemek felelnek meg a veszélyességi osztályozásoknak. A CLP I. mellékletének 2–5. részeiben szereplő táblázatok kapcsolatot teremtenek minden veszélyességi osztály és kategória/felosztás, valamint a megfelelő osztályozási és címkézési elemek között. Ellenőrizze, hogy egy adott mondat, figyelmeztetés vagy piktogram érvénytelenít-e egy másikat. Az adott címkeelemekre vonatkozó elsőbbségi szabályokat az Útmutató a címkézéshez és csomagoláshoz című dokumentum 3–6. fejezetei részletezik.

Ha már döntött az osztályozásról, meg kell fontolnia, milyen veszélyességi információkat fog feltüntetni a címkén. A címkének az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  • a szállító elérhetőségei 
  • termékazonosító
  • névleges mennyiség
  • veszélyes összetevők
  • veszélyt jelző piktogramok 
  • figyelmeztetések 
  • figyelmeztető mondatok
  • óvintézkedésre vonatkozó mondatok (egy címkén általában nem szerepelhet hatnál több, kivéve, ha ez a veszélyek jellegének és súlyosságának kifejezése érdekében szükséges)
  • adott esetben kiegészítő információk.

Példa címkézésre

 

Az osztályozással és a megfelelő figyelmeztető mondatok hozzárendelésével kapcsolatos kötelezettségeket a CLP-rendelet 13. cikke mutatja be.

 

Figyelmeztető mondatok

A termék címkéjének elviekben minden releváns figyelmeztető mondatot tartalmaznia kell. Mindazonáltal, ha egy anyag vagy keverék több veszélyességi osztályba vagy egy veszélyességi osztályon belül több felosztásba van besorolva, akkor az osztályozásból származó minden figyelmeztető mondatnak meg kell jelennie a címkén, kivéve, ha a párhuzamosság vagy redundancia nyilvánvaló. Ezt mutatja be egy példán keresztül az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum 4.1.6. fejezete.

A CLP III. melléklete az összes nyelven felsorolja a figyelmeztető mondatok szabatos megfogalmazását, ahogyan meg kell jelenniük a címkén. A többnyelvű kémiai terminológiai adatbázisban (ECHA-term) rákereshet a figyelmeztető mondatokra valamennyi uniós nyelven.

Ezenkívül bizonyos, meghatározott tulajdonságokkal rendelkező keverékek címkézésére speciális szabályok vonatkoznak. Ezen szabályok szerinti egyedi veszélyek kiegészítő EUH mondatok alkalmazásával kerülnek feltüntetésre a címkén. Ezeket a tulajdonságokat és szabályokat a CLP-rendelet II. melléklete részletezi. Például az ólom keverékbeli előfordulása esetén az EUH201 kódot, míg ha vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek, az EUH029 kódot kell alkalmazni. Ügyeljen arra, hogy az összes releváns EUH mondatot azonosítsa, mivel azok kötelező kiegészítő információnak minősülnek. A terméket akkor is el kell látni címkével a CLP II. mellékletével összhangban, ha a keverék nem lett veszélyesként osztályozva, például a szenzibilizáló anyagok esetében (EUH208), vagy ha kérésre biztonsági adatlap kapható (EUH210).

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A termékcímkén fel kell tüntetni a megfelelő óvintézkedésre vonatkozó mondatokat, amelyek tanácsot adnak az anyag vagy a keverék veszélyeiből eredő, az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatásokat megelőző vagy a lehető legkisebbre csökkentő intézkedések tekintetében. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok kiválasztásnál figyelembe kell venni a feltüntetett figyelmeztető mondatokat és az anyag vagy keverék tervezett vagy ismert felhasználását vagy felhasználásait, valamint a CLP-rendelet IV. melléklet 6.1.–6.5. táblázatainak „használati feltételek" oszlopában rögzített alapkövetelményeket. A párhuzamosság és a redundancia kerülendő.

Ha az anyagot vagy keveréket lakossági értékesítésre szánják, a címkén fel kell tüntetni a termék hulladékként való elhelyezéséről, valamint a csomagolás hulladékként való elhelyezéséről szóló, óvintézkedésre vonatkozó mondatot. A címkének könnyen olvashatónak és értelmezhetőnek kell lennie, ennek érdekében nem tartalmazhat hatnál több óvintézkedésre vonatkozó mondatot. Mindamellett, ha a veszélyek jellege és súlyossága megkívánja, a címkén hatnál több óvintézkedésre vonatkozó mondat is feltüntethető.

A legmegfelelőbb óvintézkedésre vonatkozó mondatok kiválasztásával kapcsolatos információkat és tanácsokat az Útmutató a címkézéshez és csomagoláshoz című dokumentum 7. fejezete tartalmazza.

A CLP III. melléklete az összes nyelven felsorolja az óvintézkedésre vonatkozó mondatok szabatos megfogalmazását, ahogyan meg kell jelenniük a címkén. A többnyelvű kémiai terminológiai adatbázisban (ECHA-term) rákereshet az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra valamennyi uniós nyelven.

 

Címkézés

Az Útmutató a címkézéshez és csomagoláshoz című dokumentum további tanácsokat és példákat mutat be a helyes címkézéssel kapcsolatban. A címke és a címkeelemek méreteivel kapcsolatos információért lásd az útmutató 5.2. fejezetét.

 

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlapot (SDS) kell átadni a veszélyesként osztályozott keverékek esetében, valamint az átvevő fél kérésére olyan esetekben is, ha a keverék bizonyos koncentrációértékek felett veszélyes anyagot tartalmaz.

A keverék újraosztályozásánál aktualizálnia kell a biztonsági adatlapot annak érdekében, hogy az keverékének az új CLP szerinti osztályozását és címkézését tükrözze. Mi a teendő, ha jelentős változás történt? Ebben az esetben az SDS új verzióját vevői rendelkezésére kell bocsátania. Az SDS-ben a változásokat is összesíteni kell.

Az Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez című dokumentum részletes tanácsokkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy mire van szükség a megfelelő biztonsági adatlap elkészítéséhez.

Döntés az osztályozásról és címkézésről

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2