Postupak ograničavanje

Postupak uvođenja ograničenja može pokrenuti država članica ili ECHA, na zahtjev Europske komisije, ako postoji zabrinutost da određena tvar predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi ili okoliš. ECHA ujedno može predložiti ograničenje u pogledu proizvoda koji sadržavaju tvari uvrštene na popis tvari koje podliježu autorizaciji (Prilog XIV.).

Namjera izrade prijedloga uvođenja ograničenja objavljuje se u registru namjera prije izrade samog spisa o prijedlogu radi pružanja prethodnog upozorenja.

Dosje kojim se predlaže ograničenje sadržava popratne informacije o identitetu tvari i obrazloženja za predložena ograničenja. Uključuje utvrđene rizike, sve informacije o alternativama toj tvari i troškovima, kao i koristima za okoliš i zdravlje ljudi, koji proizlaze iz ograničenja.

Dosje je potrebno izraditi u skladu s Uredbom REACH (Prilog XV.) te ga je potrebno podnijeti ECHA-i u roku od12 mjeseci od objave namjere izrade prijedloga.

Mišljenja odbora

Nakon zaprimanja dosjea, odbori ECHA-e provjeravaju usklađenost prijedloga sa zahtjevima iz Priloga XV. Ako je prijedlog usklađen, dosje se objavljuje radi savjetovanja (isključujući pritom sve poslovno povjerljive informacije). Zainteresirane strane zatim mogu dati primjedbe o ograničenju u roku od šest mjeseci od njegove objave na internetskoj stranici ECHA-e.

U roku od devet mjeseci nakon tog istog datuma objave Odbor za procjenu rizika (RAC) ECHA-e iznijet će svoje mišljenje o primjerenosti predloženog ograničenja za smanjenje rizika za zdravlje ljudi i okoliš na temelju dosjea i primjedbi zaprimljenih tijekom javnog savjetovanja.

Odbor za socioekonomsku analizu (SEAC) istodobno priprema mišljenje o socioekonomskim učincima predloženih ograničenja, uzimajući u obzir primjedbe i socioekonomske analize koje su podnijele zainteresirane strane. Sve primjedbe o nacrtu mišljenja SEAC-a treba podnijeti u roku od 60 dana nakon njegove objave. SEAC zatim donosi svoje konačno mišljenje u roku od 12 mjeseci nakon početka prvog javnog savjetovanja o prijedlogu uvođenja ograničenja, uzimajući u obzir iznesene primjedbe.

Uz dvije prethodno navedene skupine, Forum provedbenih tijela iz država članica može pružati savjete odborima o provedivosti predloženih ograničenja.

Odluka

Mišljenja dvaju odbora ECHA-e uzimaju se u obzir pri donošenju odluke Europske komisije, koja će zatim zauzeti uravnoteženo stajalište o utvrđenim rizicima te koristima i troškovima predloženog ograničenja.

U roku od tri mjeseca od zaprimanja mišljenja dvaju odbora Komisija će podnijeti nacrt izmjene popisa ograničenja iz Priloga XVII. Uredbi REACH. Konačna odluka donosi se komitološkim postupkom s kontrolom u kojem sudjeluju države članice i Europski parlament.

Provedba

Industrija mora postupati u skladu s ograničenjem nakon njegova donošenja. To se odnosi na sve, uključujući proizvođače, uvoznike, distributere, daljnje korisnike i trgovce na malo.

Države članice odgovorne su za provedbu ograničenja.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)