Priprema prijedloga za uvođenje ograničenja

Država članica ili ECHA, na zahtjev Komisije, može predložiti uvođenje ograničenja ako utvrdi da je na razini cijele Unije potrebno riješiti problem rizika koji proizlazi iz proizvodnje, stavljanja na tržište (uključujući uvoz) ili uporabe neke tvari. ECHA može predložiti i uvođenje ograničenja za proizvode koji sadržavaju tvari uvrštene na popis tvari koje podliježu autorizaciji (Prilog XIV.).

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)