Razvrstavanje i označivanje

Razvrstavanje i označivanje od ključne su važnosti za osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja i okoliša, kao i omogućivanje slobodnog kretanja tvari, smjesa i proizvoda.

Razvrstavanje i označivanje početna su točka za komunikaciju o opasnostima i u širem su smislu povezani s ostalim propisima.

Nakon što se tvar ili smjesa razvrstaju, identificirane opasnosti potrebno je priopćiti drugim subjektima u lancu opskrbe, uključujući potrošače. Označivanje opasnosti omogućuje razvrstavanje prema opasnosti s pomoću naljepnica i sigurnosno-tehničkih listova kako bi se korisnika tvari ili smjese upozorilo na prisutnu opasnost i potrebu upravljanja povezanim rizicima.

 

Neka vaše informacije o razvrstavanju i označivanju budu točne i ažurne
  • Uvijek uključite informacije o razvrstavanju i označivanju u svoju registraciju, bez obzira na količinski raspon.
  • Kako biste razvrstali i označili svoje tvari u skladu s Uredbom CLP, provedite evaluaciju unutarnjih opasnosti tvari.
  • Pažljivo provjerite odgovara li usklađeno razvrstavanje prijavljeno za vašu tvar najnovijoj verziji Priloga VI. Uredbi CLP. Imajte na umu da bi se moglo nalaziti pod skupnim unosom.

 

Ispravno razvrstavajte tvari s više sastojaka i UVCB tvari
  • Kao općenito pravilo, temeljite razvrstavanje svoje tvari koja sadržava nečistoće, aditive ili višestruke sastojke (tvar s više sastojaka ili UVCB tvar) na dostupnim relevantnim informacijama o tvari.
  • U slučaju razvrstavanja prema karcinogenim, mutagenim ili reproduktivnim toksičnim svojstvima (CMR) ili evaluacije svojstava bioakumulacije i razgradnje unutar razreda opasnosti „opasno za vodeni okoliš”, uglavnom temeljite razvrstavanje tvari i na informacijama o poznatim pojedinačnim sastojcima.  
  • Ako podatci o tvari s više sastojaka ili UVCB tvari pokazuju ozbiljnije učinke nego podatci za pojedinačne sastojke (to bi mogao biti slučaj kod razvrstavanja za CMR ili relevantne učinke na svojstva bioakumulacije ili razgradnje), trebali biste se za razvrstavanje koristiti tim podatcima koji pokazuju ozbiljnije učinke.
  • Za razrede opasnosti koji ne sadržavaju CMR koristite se podatcima o sastojcima za razvrstavanje u skladu s pravilima o smjesi ako nisu dostupni podatci o tvari.
  • Ne provodite ispitivanje tvari s više sastojaka za potrebe razvrstavanja ako postoje podatci o sastojcima.

 

Ažurirajte svoju prijavu na popis razvrstavanja i označivanja
  • U skladu s člankom 41. Uredbe CLP, podnositelji prijave i podnositelji registracije ulažu potrebne napore kako bi postigli dogovor o sporazumnom unosu za istu tvar, stoga je uobičajena praksa da se prijave ažuriraju.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)