Registracija

Odgovorni ste za prikupljanje informacija o količinama, svojstvima i uporabama tvari koje proizvodite ili uvozite u količinama većima od jedne tone godišnje. Te podatke dostavljate ECHA-i u registracijskom dosjeu. Imajte na umu ove preporuke prilikom sastavljanja i podnošenja svoje registracije.

 

Dostavite potpuni registracijski dosje ECHA-i
 • Uključite sve informacije o tvari u skladu sa zahtjevima Uredbe REACH i dokažite da se tvar upotrebljava na siguran način.
 • Ako je potrebno, provedite procjenu rizika koji proizlaze iz uporabe tvari i objasnite način na koji bi trebalo kontrolirati te rizike.
 • Registrirajte svoju tvar kao dio ispravnog zajedničkog podneska.
 • Navedite ispravne informacije o identifikaciji tvari:
  • Oslanjajte se na vlastite informacije o identifikaciji tvari specifične za vaše poduzeće kao što su analitičke i kompozicijske informacije.
  • Pobrinite se za to da vaša tvar bude unutar graničnog sastava registrirane tvari.
  • Koristite dostupne predloške sustava IUCLID za prijavljivanje informacija kao što je opis proizvodnog procesa za tvari nepoznatog ili promjenjivog sastava, složene reakcijske proizvode i biološke materijale (UVCB tvari).
 • Koristite dodatak za provjeru („Validation Assistant”) sustava IUCLID kako biste osigurali da ste unijeli tražene informacije za relevantni količinski raspon u odgovarajuće odjeljke sustava IUCLID.
 • Napomena: Dodatak za provjeru („Validation Assistant”) ne potvrđuje da je dosje potpun. ECHA može ručno provjeriti dijelove vašeg dosjea.
Na ispravan način prijavite uporabu intermedijera
 • Pobrinite se za to da možete dokazati da uporaba tvari ispunjava definicije uporabe intermedijera i uvjete navedene u Uredbi REACH.
 • Dokažite da se tijekom životnog ciklusa vašeg intermedijera, posebno u koracima u kojima se očekuje kvar sustava za onemogućivanje oslobađanja tvari, primjenjuju strogo kontrolirani uvjeti.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)