Procjena izloženosti i karakterizacija rizika

Morate provesti procjenu izloženosti i karakterizaciju rizika za tvari registrirane u količinama iznad deset tona godišnje, ako su razvrstane kao opasne ili kao tvari koje imaju postojana, bioakumulativna i otrovna (PBT) svojstva ili vrlo postojana i vrlo bioakumulativna (vPvB) svojstva.

 

Obuhvatite sve opasnosti procjenom izloženosti i karakterizacijom rizika
 • Vaša procjena izloženosti i karakterizacija rizika moraju obuhvaćati sve opasnosti identificirane na temelju standardnih zahtjeva obavješćivanja i ne bi trebale biti ograničene na razvrstane opasnosti.
 • Identificirane opasnosti nadilaze opasnosti koje opravdavaju razvrstavanje i uključuju:
  • opasnosti za koje trenutačno ne postoje kriteriji razvrstavanja, ali za koje postoje dokazi da tvar može imati štetne posljedice (najčešće važno za tlo i sedimente);
  • opasnosti za krajnje točke za koje postoje kriteriji razvrstavanja, no čije su doze/koncentracije pri kojima su opaženi učinci u ispitivanju manje od granične vrijednosti za razvrstavanje i stoga se tvar ne razvrstava za tu krajnju točku.

 

Prijavite rezultat svoje procjene izloženosti i karakterizacije rizika u izvješću o kemijskoj sigurnosti
 • Izvješće o kemijskoj sigurnosti i sigurnosno-tehnički list moraju sadržavati informacije o svim identificiranim opasnostima, ne samo o opasnostima koje dovode do razvrstavanja u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Uredba CLP).

 

Prikažite realne uporabe i uvjete uporabe u izvješću o kemijskoj sigurnosti
 • Prijavite sve uporabe i informacije o odgovarajućim uvjetima uporabe.
 • Pobrinite se za to da opis uporabe bude jasan i dosljedan s uporabama tvari u lancu opskrbe.
 • Što se tiče procjene izloženosti okoliša, osigurajte odgovarajuće objašnjenje uvjeta uporabe koji dovode do pretpostavljene stope ispuštanja tvari u okoliš.
 • Ako je vaša tvar postojana, bioakumulativna i otrovna (PBT), jasno naznačite u izvješću o kemijskoj sigurnosti način na koji smanjujete njezino ispuštanje.
 • Kad izvedete izvedenu razinu izloženosti bez učinka (DNEL) ili predviđenu koncentraciju bez učinka (PNEC), obrazložite i dokumentirajte svako odstupanje od zadanih čimbenika procjene navedenih u poglavljima R.8 i R.10 Smjernica za REACH sa znanstvenim argumentima koji su specifični za vašu tvar.
 • Kod uporabe modela za procjenu izloženosti pobrinite se da model bude primjenjiv na vašu tvar i koristite se odgovarajućim parametrima modeliranja, opravdavajući njihov odabir.
 • Pobrinite se za to da vaši scenariji izloženosti u izvješću o kemijskoj sigurnosti budu transparentni, specifični i iscrpni u pogledu pokrivenosti. Operativni uvjeti i mjere upravljanja rizikom moraju biti dovoljno detaljni te moraju osigurati sigurnu uporabu.
 • Nemojte se koristiti alatima prvog stupnja za masovnu proizvodnju scenarija izloženosti na automatizirani način jer to lako može dovesti do nekorisnih ili zavaravajućih savjeta o upravljanju rizikom u scenarijima izloženosti.

 

U svoj opis uporabe uključite sve uporabe tvari
 • Obuhvatite sve uporabe tvari tijekom njezina životnog ciklusa.
 • Navedite kratak općeniti opis identificiranih uporaba vaše tvari u odjeljku 3.5. sustava IUCLID.
 • Pobrinite se za to da kratki naslovi scenarija izloženosti odgovaraju opisu uporabe navedenom u odjeljku 3.5. sustava IUCLID, prilogu o scenariju izloženosti i odjeljku 1.2. proširenog sigurnosno-tehničkog lista.

 

Navedite informacije o uporabi koje su relevantne, sažete i jasne
 • Opišite sve stvarne relevantne uporabe.
 • Navedite intuitivne nazive uporabe, po mogućnosti koristeći se terminologijom koja je usklađena unutar vašeg sektora.
 • Iznesite kratko objašnjenje postupka ili aktivnosti koje obuhvaća uporaba. Nemojte se oslanjati na standardne opisnike uporabe jer su oni previše generički da bi na transparentan način informirali tijela i kupce o svrsi uporabe.
 • Ako ste sudionik zajedničke registracije, pobrinite se za to da opis uporabe u vašem dosjeu u IUCLID-u obuhvaća postupak koji želite registrirati. Nemojte samo kopirati opis uporabe od drugih podnositelja registracije ili generičko izvješće o kemijskoj sigurnosti za vašu tvar jer bi to moglo dovesti do većeg broja nedosljednosti.
 • Ako registrirate tvar kao intermedijer, ne biste trebali prijaviti nikakvu uporabu koju provode potrošači, profesionalni radnici ili uporabu tvari tijekom životnog vijeka proizvoda, jer ta uporaba nije kompatibilna sa statusom tvari kao intermedijera.
 • Odaberite točnu razinu diferencijacije između uporaba kako biste omogućili ciljano prenošenje informacija o sigurnosti grupama korisnika.
  • Nedovoljna diferencijacija može dovesti do složenih i previše konzervativnih scenarija izloženosti.
  • Prekomjerna diferencijacija može dovesti do ponavljanja ili replikacije istih generičkih informacija o scenariju izloženosti.

 

Opišite realne uvjete uporabe u svojoj procjeni izloženosti
 • Identificirajte uvjete uporabe osiguravajući kontrolu rizika za svaku opisanu uporabu i predvidite izloženost za ljude i okoliš u tim uvjetima

 • Koristite se dostupnim informacijama za stvaranje informacija koje su upotrebljavaju u procjeni izloženosti: specifične kategorije ispuštanja u okoliš (SERC-ovi) za okoliš, specifične odrednice izloženosti potrošača (SCED-ovi) za potrošače i karte uporabe te povezane specifične kategorije ispuštanja u okoliš (SPERC-ovi), opisi izloženosti radnika u određenom sektoru (SWED-ovi) i specifične odrednice izloženosti potrošača (SCED-ovi).

 

Iskoristite karte uporabe
 • Karte uporabe razvijene su na sektorskoj razini kako bi pružile kratak opis glavnih uporaba relevantnih za sektor industrije – iskoristite ih u svojoj registraciji:
  • u njima se primjenjuje usuglašeni predložak koji može biti dostupan i u formatu Chesar (ECHA-in alat za procjenu i izvješćivanje o kemijskoj sigurnosti).
  • one pružaju informacije o uporabama i uvjetima uporabe koji odražavaju relevantne i realne informacije: mogu biti unesene u vašu procjenu kemijske sigurnosti.
 • Imajte na umu da uporabe koje nisu obuhvaćene nijednom od karata uporabe ipak moraju biti opisane u skladu s uvjetom uporabe te moraju biti uključene u procjenu kemijske sigurnosti.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)