Granule i malč na sportskim terenima i igralištima

Sportaši godinama igraju nogomet, irske sportove, ragbi, lakros i druge sportove na terenima prilagođenima svim vremenskim uvjetima. Za izradu tih umjetnih površina često se kao materijal ispune upotrebljavaju gumene granule kako bi teren bio dugotrajniji i otporan na vremenske uvjete, kako bi ublažavao udarce te kako ne bi bio klizav.

Ispod ljuljački, tobogana i drugih sprava za igru na igralištima se za oblaganje površina često upotrebljava i gumeni malč u rasutom stanju koji ublažava udarce u slučaju pada.

Granule i malč uglavnom se proizvode od otpadnih, istrošenih guma koje se trgaju na komade i usitnjuju.

Granule i malč mogu sadržavati niz potencijalno opasnih tvari, uključujući policikličke aromatske ugljikovodike, metale i ftalate, te mogu ispuštati hlapive organske ugljikovodike i poluhlapive organske ugljikovodike. Prisutnost tih opasnih tvari u gumenim granulama izazvala je zabrinutost u pogledu sigurnosti sportskih terena i igrališta s umjetnom podlogom. 

Koliki su rizici za zdravlje?

U lipnju 2016. Europska komisija zatražila je od ECHA-e da procijeni može li prisutnost tih tvari u granulama od reciklirane gume na terenima sa sintetičkom podlogom predstavljati opasnost za zdravlje opće populacije, uključujući djecu, profesionalne sportaše i radnike koji postavljaju ili održavaju terene. Procjena je provedena zbog tvrdnji koje se posljednjih godina pojavljuju u medijima u nekoliko država članica EU-a o tome da su djeca koja se igraju na takvim terenima izložena povećanom riziku od raka.

ECHA je procijenila rizike za zdravlje u slučaju gutanja, udisanja ili dodira kože s tim tvarima. Na temelju rezultata objavljenih u veljači 2017. ECHA je zaključila da je u najgorem slučaju razina opasnosti zbog izloženosti granulama zapravo iznimno niska.

S obzirom na koncentraciju policikličkih aromatskih ugljikovodika u uzorcima prikupljenima s europskih sportskih terena, procijenjeno je da je razina rizika od oboljenja od raka uslijed cjeloživotnog izlaganja gumenim granulama vrlo niska. Njihova je koncentracija znatno niža od koncentracije propisane važećim zakonskim ograničenjima.

Razina opasnosti zbog prisutnosti teških metala zanemariva je s obzirom na to da je razina teških metala manja od trenutačno dozvoljene razine za igračke u EU-u.

Nisu utvrđene ni opasnosti u pogledu razine koncentracije ftalata, benzotiazola i metilizobutilketona jer su i one ispod razine koja bi mogla prouzročiti zdravstvene probleme.

Međutim, u izvješću se navodi da bi hlapivi organski spojevi koji se ispuštaju iz gumenih granula koje se upotrebljavaju u zatvorenom prostoru mogli prouzročiti pojačano nadraživanje kože i očiju.

Zašto su potrebna daljnja istraživanja?

U izvješću se navode neke nejasnoće zbog kojih su potrebna daljnja istraživanja. Na primjer, postoji zabrinutost u vezi reprezentativnosti provedenih istraživanja za cijelu Europu (s obzirom na to da uzorci nisu uzeti u svim državama članicama).

Prema tome, ECHA je predložila niz mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se te nejasnoće razjasnile i kako bi se mogla pokazati dobra praksa:

  • Potrebno je razmotriti ograničenje u okviru Uredbe REACH kako bi se osiguralo da gumene granule koje se proizvode sadržavaju vrlo male koncentracije policikličkih aromatskih ugljikovodika i drugih relevantnih opasnih tvari.
  • Vlasnici i održavatelji postojećih (unutarnjih i vanjskih) sportskih terena trebali bi izmjeriti koncentracije policikličkih aromatskih ugljikovodika i drugih tvari u gumenim granulama koje se upotrebljavaju na njihovim terenima te navedene informacije učiniti dostupnima.
  • Proizvođači gumenih granula i njihove krovne organizacije trebali bi osmisliti smjernice kojima bi svim proizvođačima i uvoznicima (reciklirane) gumene ispune pomogli da ispitaju svoj materijal.
  • Europski sportski i nogometni savezi i klubovi trebali bi surađivati s proizvođačima kako bi osigurali da informacije o gumenim granulama u sintetičkoj travi budu razumljive sportašima i široj javnosti.
  • Vlasnici i održavatelji postojećih unutarnjih sportskih terena s ispunama od gumenih granula trebali bi osigurati odgovarajuće provjetravanje terena.
  • Sportaši koji treniraju na sportskim terenima sa sintetičkom podlogom trebali bi održavati osnovnu osobnu higijenu nakon treninga.

ECHA je 28. veljače 2017. poslala svoju evaluaciju Europskoj komisiji.   

Koje su mjere poduzete da bi se nejasnoće razjasnile?

Nizozemski Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (RIVM) u prosincu 2016. objavio je istraživanje o rizicima koje za zdravlje predstavljaju gumene granule koje se upotrebljavaju u Nizozemskoj koje je potvrdilo da je sigurno baviti se sportom na tim terenima.

Međutim, kao i u zaključku izvješća ECHA-e, u istraživanju se preporučuje da se zakonske granične koncentracije policikličkih aromatskih ugljikovodika u gumenim granulama dodatno smanje, a posebno one koje se upotrebljavaju u potrošačkim proizvodima.  

Nizozemska je 30. lipnja 2017. najavila svoju namjeru da pripremi dosje za uvođenje ograničenja koncentracije osam policikličkih aromatskih ugljikovodika u granulama koje se upotrebljavaju kao ispuna za terene od sintetičke trave ili se u rasutom stanju upotrebljavaju u podlogama za sportske aktivnosti i na igralištima.

ECHA je primila taj dosje za uvođenje ograničenja 20. srpnja 2018.  

Što obuhvaća dosje za uvođenje ograničenja?

U dosjeu za uvođenje ograničenja procjenjuje se rizik za ljudsko zdravlje koji osam policikličkih aromatskih ugljikovodika predstavlja profesionalnim nogometašima (uključujući vratare), djeci koja se igraju na takvim igralištima i radnicima koji ugrađuju i održavaju terene i igrališta.

Na temelju te procjene, Nizozemska preporučuje smanjenje kombinirane granične koncentracije osam policikličkih aromatskih ugljikovodika koji se nalaze u gumenom granulatu i malču koji se upotrebljavaju u terenima od sintetičke trave, igralištima i drugim sportskim objektima na 17 mg/kg.

Postojeće granične vrijednosti koje se primjenjuju za opskrbu javnosti iznose 100 mg/kg za dva policiklička aromatska ugljikovodika (BaP i DBAhA) te 1 000 mg/kg za preostalih šest (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Sljedeći koraci

Odbori ECHA-e provjerit će usklađenost dosjea za uvođenje ograničenja sa zahtjevima iz Priloga XV. Uredbi REACH. Ako su usklađeni, savjetovanje o dosjeu započet će u rujnu 2018.

Nakon početka savjetovanja, zainteresirane strane imat će šest mjeseci za iznošenje primjedbi na predloženo ograničenje i njegove očekivane posljedice.

Odbori ECHA-e ocijenit će dosje i donijeti mišljenje. ECHA-in Odbor za procjenu rizika (RAC) donijet će mišljenje u srpnju 2019. Uzimajući u obzir dostavljene informacije, Odbor za socioekonomsku analizu (SEAC) dat će svoje stručno mišljenje o prijedlogu do rujna 2019.

Mišljenja oba odbora bit će dostavljena Europskoj komisiji. Konačna odluka bit će donesena u okviru postupka komitologije s kontrolom u kojem sudjeluju države članice i Europski parlament.

Je li to sve?

Osim nizozemskog dosjea za uvođenje ograničenja, ECHA će nastaviti pratiti kako druge tvari koje se nalaze u gumenim granulama dobivenima od istrošenih guma utječu na zdravlje te potencijalno i na okoliš. To bi istraživanje moglo rezultirati ograničenjima dodatnih tvari.

Planirani raspored za prijedlog ograničenja u gumenom granulatu

 

Namjera sastavljanja prijedloga ograničenja
30. lipnja 2017.
Poziv na dostavu dokaza
23. srpnja – 18. listopada 2017.
Radionica u organizaciji RIVM-a (nizozemski Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoli š)
24. studenoga 2017.
Podno šenje prijedloga ograničenja
20. srpnja 2018.
Javno savjetovanje o izvje šću iz Priloga XV. (ako se potvrdi sukladnost)
Rujan 2018 – veljača 2019.
Mi šljenje RAC-a
Srpanj 2019.
Javno savjetovanje o nacrtu mi šljenja SEAC-a
Srpanj 2019. – kolovoz 2019.
Mi šljenje SEAC-a
Rujan 2019.
Kombinirano zavr šno mi šljenje podnosi se Komisiji
Bez odgađanja
Komisijin nacrt izmjene Priloga XVII. (nacrt ograničenja)
U roku od tri mjeseca od primitka mi šljenjâ
Rasprave među tijelima država članica
2019. – 2020.
Ograničenje se donosi (ako se postigne suglasnost)
2020.