Glifosat

Glifosat je jedna od najčešće korištenih aktivnih tvari u pesticidima za sprječavanje neželjenog rasta biljaka oko zasađenih usjeva, odnosno za uništavanje biljaka ili njihovih dijelova. Te su tvari poznate kao „herbicidi” ili „sredstva za uništavanje korova”.

Glifosat se upotrebljava u poljoprivredi i hortikulturi za uništavanje korova prije sjetve. Kada se uzgajaju genetski modificirane biljke koje su otporne na glifosat, tvar se koristi i nakon sjetve za uništavanje korova koji raste među usjevom. Međutim, ta se praksa ne primjenjuje u Europskoj uniji.

 

Što ECHA poduzima u vezi s glifosatom?

ECHA upravlja zakonom o razvrstavanju i označivanju tvari i smjesa. Zakonom je uređen način na koji se tvari procjenjuju i označavaju na temelju štetnih svojstava koje mogu posjedovati – primjerice otrovi, zapaljive tvari, korozivne tvari i slično.

Za određene tvari poput pesticida može se donijeti odluka o razvrstavanju na razini EU-a koja će se primjenjivati u čitavoj Europi. U praksi to znači da će biti potrebno odgovarajuće označivanje kako bi se potrošače upozorilo o proizvodima koji sadrže ovu tvar.

Njemački federalni institut za sigurnost i zdravlje na radu (BAuA) predložio je dodatno usklađeno razvrstavanje glifosata za specifičnu toksičnost za ciljane organe nakon ponavljanog izlaganja (uz postojeće usklađeno razvrstavanje). Kao što je predviđeno propisima o razvrstavanju i označivanju, ECHA je pozvala relevantne strane da komentiraju taj prijedlog na javnoj raspravi koja je završena 18. srpnja 2016. 

Njemačke vlasti odgovorile su na komentare koje je zaprimila ECHA. Nakon toga, ECHA-in Odbor za procjenu rizika (RAC) raspravljao je o prijedlogu za usklađeno razvrstavanje tijekom dva uzastopna sastanka, u prosincu 2016. te u ožujku 2017. i pripremio vlastito znanstveno mišljenje. 

RAC je znanstveni odbor koji se sastoji od stručnjaka koje su nominirale države članice Europske unije, a imenovala ECHA. Ti su stručnjaci razmotrili sve relevantne podatke, uključujući i one od trećih strana. RAC je također uzeo u obzir ključne informacije koje su prethodno analizirala druga tijela i razmotrio različita stajališta o načinima procjene nekih od tih ispitivanja.

RAC je 15. ožujka 2017. pristao održavati usklađeno razvrstavanje glifosata kao tvari koja uzrokuje tešku ozljedu oka te kao otrovne za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. RAC je 15. lipnja podnio svoje neovisno znanstveno mišljenje Europskoj komisiji o tome ispunjavaju li intrinzična svojstva glifosata pravne kriterije za razvrstavanje navedene u Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP). Usvojenu odluku kao i dodatne informacije o usklađenom postupku razvrstavanja možete naći na poveznicama u nastavku.

Procjena RAC-a i ECHA-e temelji se isključivo na štetnim svojstvima tvari, odnosno na tome može li tvar uzrokovati štetne posljedice. U procjeni se ne uzimaju u obzir rizici niti opseg u kojima su ljudi i okoliš izloženi dotičnoj tvari, što ovisi o tome kako se tvar upotrebljava i u kojim količinama. Ti se detaljni rizici razmatraju zasebno za svaki pojedini slučaj u skladu s mjerodavnim propisima. U slučaju glifosata to su propisi o pesticidima. Tim propisima, u ovom slučaju Uredbom o proizvodima za zaštitu bilja, upravljaju Europska komisija i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA). Dodatne informacije o problemima povezanima s rizicima i izloženosti možete naći na poveznicama u nastavku.

Koji je izvor znanstvenih podataka i mogu li im pristupiti?

Pri provedbi svojih procjena, regulatorne agencije poput ECHA-e oslanjaju se na kombinaciju podataka iz toksikoloških ispitivanja bez obzira jesu li objavljena ili ne.

Na temelju propisa EU-a industrija ima obvezu osigurati sigurno korištenje kemijskih tvari koje stavlja na tržište. Stoga se u industriji moraju provoditi (eko)toksikološka ispitivanja radi identifikacije opasnih svojstava tih tvari. Ta ispitivanja financira industrija.

Specijalizirani laboratoriji koji obično provode ta ispitivanja za industriju moraju poštovati stroge smjernice navedene u zakonodavstvu EU-a i pratećim smjernicama. Ispitivanja se moraju provoditi u skladu s dogovorenom metodologijom i zadovoljiti zahtjeve kvalitete (OECD ili odgovarajuće tehničke smjernice te dobra laboratorijska praksa). Isti se postupak upotrebljava i za lijekove.

Potpuna izvješća o tim ispitivanjima stavljaju se na raspolaganje odgovarajućim regulatornim tijelima, uključujući ECHA-inom Odboru za procjenu rizika, radi provjere informacija.

Mišljenje RAC-a o razvrstavanju glifosata te odgovori na dobivene komentare objavljeni su na ECHA-inim internetskim stranicama. Izvješće o usklađenom razvrstavanju i označivanju (CLH) (uključujući sažetke ispitivanja) koje je predalo njemačko nadležno tijelo, kao i komentari dostavljeni u okviru javnih konzultacija također su na dostupni na ECHA-inim stranicama.

Odluka država članica EU-a

Nakon što je RAC donio svoje mišljenje, ono je proslijeđeno Europskoj komisiji koja je zajedno s državama članicama odlučila obnoviti odobrenje za uporabu glifosata kao aktivne tvari u sredstvima za zaštitu bilja za pet godina (do 15. prosinca 2022.).

Odluku su stručnjaci država članica EU-a donijeli 27. studenoga 2017., a Komisija je odluku usvojila 12. prosinca 2017.

Čuli smo za različite znanstvene procjene glifosata – zašto nisu usklađene?

Nedavno je izdano nekoliko izvješća o glifosatu. Ovisno o pristupu i načinu obrade podataka, došlo se do različitih zaključaka, što nije neuobičajeno, jer tumačenje i procjenjivanje znanstvenih podataka zahtijeva prosudbu. Međutim, podatke dostupne autorima tih nedavnih izvješća također je razmotrio ECHA-in Odbor za procjenu rizika koji se sastoji od neovisnih stručnjaka iz država članica EU-a.

ECHA je usvojila samostalno znanstveno mišljenje o potrebi za usklađenim razvrstavanjem glifosata na temelju kriterija opasnosti navedenih u Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju. Kako je prethodno navedeno, ECHA je procijenila intrinzičnu štetnost glifosata, a ne rizike povezane s njegovim pojedinačnim namjenama. Ti rizici, na primjer rizici uporabe proizvoda koji sadrže glifosat, procjenjuju se u skladu s Uredbom o proizvodima za zaštitu bilja.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links