Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Päätä luokituksesta ja merkinnöistä

Jos seoksen arviointi osoittaa, että siihen liittyvät vaarat täyttävät yhteen tai useampaan vaaraluokkaan, kategoriaan tai jaotteluun luokittelun kriteerit, sinun on päätettävä, mikä on asianmukainen fysikaalisen tai terveyteen tai ympäristöön kohdistuvan vaaran luokka, kategoria tai jaottelu.

Tämän päätöksen jälkeen sinun on tarkistettava, mitkä merkinnät kuuluvat kuhunkin vaaraluokitukseen. CLP-asetuksen liitteen I osissa 2–5 olevat taulukot liittyvät kunkin vaaraluokan ja kategorian/jaottelun kriteereihin, ja niissä on esitetty myös asianmukaiset luokitus- ja merkintätiedot. Muista tarkistaa, kumoaako jokin lauseke, huomiosana tai varoitusmerkki jonkin toisen. Merkintätietojen ensisijaisuusjärjestys on selitetty merkintöjä ja pakkaamista koskevien toimintaohjeiden luvuissa 3–6.

Kun olet päättänyt luokituksen, mieti merkinnöissä ilmoitettavat vaaratiedot. Merkintöihin täytyy sisältyä seuraavat tiedot:

  • toimittajan yhteystiedot 
  • tuotetunniste
  • nimellismäärä
  • vaaralliset aineosat
  • varoitusmerkit 
  • huomiosana 
  • vaaralausekkeet
  • turvalausekkeet (yleensä enintään kuusi, ellei vaarojen luonteen ja vakavuuden kuvaamiseen tarvita useampi)
  • täydentävät tiedot, mikäli tarpeen.

Esimerkki etiketistä

 

Velvollisuus luokitella seos ja liittää siihen asianmukaiset vaaralausekkeet on selostettu CLP-asetuksen 13 artiklassa.

 

Vaaralausekkeet

Lähtökohtaisesti tuotteen etiketissä on oltava kaikki oleelliset vaaralausekkeet. Jos aine tai seos on kuitenkin luokiteltu useisiin vaaraluokkiin tai useampiin tietyn vaaraluokan jaotteluihin, kaikki luokitukseen perustuvat vaaralausekkeet on merkittävä etikettiin, ellei toisto tai päällekkäisyys ole ilmeistä. Tätä on kuvattu tarkemmin CLP-kriteerien soveltamista koskevien ohjeiden kohdassa 4.1.6.

Vaaralausekkeiden oikeat sanamuodot – siten kuin ne on merkittävä etikettiin – on lueteltu kaikilla kielillä CLP-asetuksen liitteessä III. Voit hakea kutakin lauseketta kaikilla EU-kielillä myös ECHAn monikielisestä termitietokannasta (ECHA-term).

On myös erikoissääntöjä, jotka koskevat tiettyjä ominaisuuksia sisältävien seosten merkitsemistä. Näihin ominaisuuksiin liittyvät lisätiedot on merkitty etikettiin EUH-lisälausekkeilla. Kyseiset ominaisuudet ja säännöt on selostettu CLP-asetuksen liitteessä II. Jos seoksessa on esimerkiksi lyijyä, etiketissä on käytettävä lisälauseketta EUH201, ja jos on mahdollista, että seoksesta vapautuu myrkyllistä kaasua seoksen joutuessa kosketuksiin veden kanssa, etiketissä on käytettävä lisälauseketta EUH029. Määritä kaikki oleelliset EUH-lausekkeet huolellisesti, koska ne ovat pakollisia täydentäviä tietoja. Vaikka seosta ei olisi luokiteltu vaaralliseksi, tuote on mahdollisesti kuitenkin merkittävä CLP-asetuksen liitteen II mukaisesti. Näin on esimerkiksi herkistävien aineiden (EUH208) ollessa kyseessä tai kun käyttöturvallisuustiedote on toimitettava saataville pyynnöstä (EUH210).

 

Turvalausekkeet

Tuote-etiketeissä on oltava asiaankuuluvat turvalausekkeet, joilla annetaan ohjeita siitä, miten ehkäistään tai minimoidaan aineeseen tai seokseen liittyvien vaarojen terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Turvalausekkeiden valinnassa on otettava huomioon käytettävät vaaralausekkeet ja tuotteen aiotut tai tunnistetut käytöt sekä CLP-asetuksen liitteessä IV olevien taulukoiden 6.1–6.5 Käyttöedellytykset-sarakkeessa esitetyt perusohjeet. Toistoa tai päällekkäisyyttä tulee välttää.

Kun ainetta tai seosta toimitetaan kuluttajien saataville, etiketissä on oltava turvalauseke, joka koskee tuotteen hävittämistä ja pakkauksen hävittämisestä. Jotta etikettejä olisi helppo lukea ja ymmärtää, niissä saa olla enintään kuusi turvalauseketta. Etiketissä voi olla kuitenkin yli kuusi turvalauseketta, mikäli vaarojen luonne ja vakavuus sitä edellyttävät.

Tietoa ja ohjeita sopivimpien turvalausekkeiden valitsemisesta on merkitsemistä ja pakkaamista koskevien toimintaohjeiden luvussa 7.

Turvalausekkeiden oikeat sanamuodot – siten kuin ne on merkittävä etikettiin – on lueteltu kaikilla kielillä CLP-asetuksen liitteessä III. Voit hakea kutakin lauseketta kaikilla EU-kielillä myös ECHAn monikielisestä termitietokannasta (ECHA-term).

 

Merkinnät

Lisää ohjeita ja esimerkkejä asianmukaisista merkinnöistä on merkintöjä ja pakkaamista koskevissa toimintaohjeissa.. Tietoa etiketin koosta ja osioista on toimintaohjeiden luvussa 5.2.

 

Käyttöturvallisuustiedote

Vaarallisiksi luokitelluista seoksista on toimitettava käyttöturvallisuustiedote, ja se on toimitettava myös vastaanottajan pyynnöstä, kun seos sisältää vaarallisia aineita tiettyjä pitoisuusrajoja enemmän.

Kun uudelleenluokittelet seosta, sinun on päivitettävä käyttöturvallisuustiedote siten, että se vastaa seoksesi uutta CLP-asetuksen mukaista luokitusta ja merkintöjä. Entä kun on tapahtunut merkittävä muutos? Silloin sinun on toimitettava asiakkaillesi uusi versio käyttöturvallisuustiedotteesta. Muutoksista on esitettävä myös yhteenveto käyttöturvallisuustiedotteessa.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevissa ohjeissa on yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten hyvä käyttöturvallisuustiedote laaditaan.

Päätä luokituksesta ja merkinnöistä

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1