Luokituksen uudelleenarviointi

Seoksen luokitusta voi olla tarpeen tarkistaa monista syistä.

 

Muutokset aineosien yhdenmukaistetussa luokituksessa

CLP-asetuksen liitteen VI mukainen aineiden yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät saattavat muuttua, kun saataville tulee uusia tietoja ja kun ne on arvioitu. Tämä voi vaikuttaa seoksesi luokitukseen. Tällaiset yhdenmukaistetun luokituksen muutokset on otettava käyttöön siirtymäajan kuluessa, joka on yleensä 18 kuukautta siitä, kun muutokset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lisäksi, kun olet tutkinut saatavilla olevia luokitukseen liittyviä tietoja, olet voinut havaita tiettyjä asioita, joiden käsittely on vielä kesken. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun ehdotus aineen luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamisesta on toimitettu mutta sitä ei ole vielä saatu valmiiksi, eikä se vielä sisälly CLP-asetuksen liitteen VI 3. osaan, tai kun aineella on useita erilaisia luokituksia luokitusten ja merkintöjen luettelossa ja luokituksesta sopimiseen tähtäävä keskustelu on meneillään tai alkamassa. Tämä on merkki siitä, että aineen luokitus saattaa muuttua pian. Tällaisessa tapauksessa sinun pitää pysytellä ajan tasalla tarkistamalla säännöllisesti CLP-asetuksen julkaistut muutokset (tekniset mukauttamiset), asiaankuuluvat nimikkeet luokitusten ja merkintöjen luettelosta sekä teknisten ja tieteellisten komiteoiden asiaankuuluvat lausunnot (erityisesti ECHAn riskinarviointikomitean lausunnot).

 

Luokituksen muutokset toimittajasi antamassa käyttöturvallisuustiedotteessa

Kun toimittajasi on muuttanut käyttämäsi tai maahantuomasi aineen tai seoksen luokitusta, sinun on aina arvioitava sekoittamasi tai maahantuomasi seoksen luokitus uudelleen.

 

Seoksen muutokset

Kun joko EU:ssa tai ETA-alueella toimiva sekoittaja tai EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sijoittautunut maahantuodun seoksen valmistaja tekee muutoksia seokseen, on tehtävä uusi arviointi. Luokituksen muutos voi johtua seuraavista syistä:

a.     Muutos yhden tai useamman vaarallisen aineosan pitoisuudessa (katso CLP-asetuksen liitteessä I oleva taulukko 1.2.).

b.    Muutos koostumuksessa, kun yksi tai useampi aineosa korvataan tai lisätään.

c.     Huomattava vaihtelu erien välillä saattaa edellyttää luokituksen uudelleenarviointia. Pienet vaihtelut eivät välttämättä vaikuta luokitukseen. Tämä on selitetty CLP-kriteerien soveltamista koskevien ohjeiden luvussa 1.6.3.2.2 (Päättelysäännöt – Valmistuserien samankaltaisuus).

 

Uudet tiedot aineista

REACH-asetuksen mukainen rekisteröintimenettely edellyttää, että aineista kerätään ja tuotetaan runsaasti tietoa. Tämän vuoksi saatavilla olevien tietojen määrä on kasvanut tuntuvasti, ja siksi tällaisia aineita sisältävien seosten luokitusta ja merkintöjä on tarkistettava usein.

 

Kriteerien muutokset

Seoksen luokituksen muutos voi johtua myös lainsäädännön muutoksista, etenkin luokituskriteerien muutoksista, joiden syynä on CLP-asetuksen tekninen mukauttaminen. Tällaiset CLP-kriteerien muutokset on otettava käyttöön noudattaen siirtymäaikaa, joka on yleensä 18 kuukautta sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Koska sinun on muutettava seoksesi luokitusta uuden arvioinnin tulosten mukaisesti ja myös päivitettävä merkinnät ja käyttöturvallisuustiedote mahdollisimman pian, pidä huoli siitä, että pysyt ajan tasalla sekä uusien saataville tulevien tietojen että lainsäädännöllisten muutosten suhteen. Sinun tulee myös laatia suunnitelma siitä, miten toimit luokitusta ja merkintöjä koskevassa kehityksessä ilman kohtuutonta viivytystä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)