Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Arvioi tiedot luokituskriteerien perusteella

Kun olet kerännyt kaikki tiedot ja arvioinut niiden validiteetin, vuorossa on tietojen vertailu luokituskriteereihin ja seoksen luokituksesta päättäminen. Jokaisen vaaraluokan tai jaottelun kriteerit on esitetty CLP-asetuksen liitteen I osissa 2–5.

Kerättyjen tietojen arvioinnissa on hyvä noudattaa vaiheittaista toimintatapaa, joka on esitetty CLP-kriteerien soveltamista koskevien ohjeiden kuvassa 1.6.1-a. Sinun tulee seurata päätöksentekovaiheita kunkin vaaraluokan osalta erikseen. Yleensä seuraavat seikat on otettava huomioon:

  • Jos tietyn vaaraluokan yhteydessä on saatavana tietoja yksittäisistä aineista, päätös seoksen luokituksesta voidaan tehdä joko sen perusteella, mikä on aineiden pitoisuus seoksessa, kun otetaan huomioon erityiset pitoisuusrajat ja M-kertoimet, tai tiettyjen kaavojen avulla tehtyjen laskelmien perusteella. Menetelmät on määritetty kullekin vaaraluokalle erikseen CLP-asetuksen liitteessä I (katso toimintaohjeiden kohta 1.6.3.4).
  • Jos seoksesta itsestään on saatavana testitietoja, niitä voidaan yleensä verrata suoraan aineiden luokituskriteereihin, jotka on esitetty CLP-asetuksen liitteessä I, ja seos voidaan luokitella tämän mukaisesti (katso CLP-kriteerien soveltamista koskevien ohjeiden kohta 1.6.3.1).
  • Vaikka sinulla ei olisikaan tietoja seoksesta itsestään, voit kuitenkin käyttää hyväksesi samankaltaisia testattuja seoksia koskevia tietoja. Jos seos ja samankaltaiset testatut seokset täyttävät CLP-kriteerien soveltamista koskevien ohjeiden kohdassa 1.6.3.2esitetyt edellytykset, seoksen luokituksessa voidaan käyttää päättelysääntöjä. Päättelysäännöt ovat sovellettavissa enimmäkseen joko hyvin yksinkertaisiin seoksiin tai jo luokitellun seoksen hyvin selkeisiin koostumuksellisiin muutoksiin. Ohjeissa on annettu yksinkertaisia esimerkkejä päättelysäännöistä.

Jos katsot, etteivät tiedot seoksesta tai siinä olevista aineista riitä luokitukseen, ota yhteyttä aineiden toimittajiin.  

Vaaratietojen arviointimenettely on kuvattu CLP-asetuksen 2 luvussa (9–12 artiklat). Suosittelemme, että jäsennät työskentelyäsi CLP-asetuksen liitteessä I olevien asiaankuuluvien kohtien mukaisesti.

 

Minkä vaarojen yhteydessä minun on käytettävä yksittäisiä aineita koskevia tietoja?

Karsinogeenisuus, mutageenisuus, lisääntymismyrkyllisyys sekä biokertyvyys- ja biohajoavuusominaisuudet on arvioitava aina seoksen yksittäisten aineiden perusteella, kun arvioidaan vaaraluokkaa "myrkyllinen vesiympäristölle".

Yhtä lailla seoksen luokitus iho- ja hengitystieärsytyksen osalta perustuu tavallisesti yksittäisiin aineisiin, koska seos on luokiteltava hengitysteitä tai ihoa ärsyttäväksi aineeksi, jos vähintään yksi aineosa on luokiteltu sellaiseksi ja jos sitä on seoksessa asianmukaisten yleisten pitoisuusrajojen verran tai enemmän.

 

Entä testaus?

Fysikaalisten vaarojen osalta seoksesta itsestään on tuotettava tarvittaessa testitietoja, jos esimerkiksi kirjallisuudesta tai tietokannoista peräisin olevia luotettavia tietoja ei ole saatavilla.

CLP-asetuksessa ei edellytetä uusia testejä terveyteen tai ympäristöön kohdistuvien vaarojen luokitusta varten. Tarpeettomien eläinkokeiden välttämiseksi näitä tietoja ei yleensä tarvitse tuottaa seoksista. Sen sijaan kaikkia saatavilla olevia tietoja seoksen sisältämistä yksittäisistä aineista on käytettävä luokituksesta päättämiseen. Joitakin menetelmiä, joissa käytetään soluviljelyä tai kudoksia, voidaan soveltaa esimerkiksi testattaessa sellaisten seosten syövyttävyyttä, joiden pH-arvo on erittäin suuri ja puskurikapasiteetti pieni.

 

Seokset, jotka on jo luokiteltu direktiivin 1999/45/EY (vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi) mukaisesti

Jos olet aiemmin soveltanut vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin eli seosdirektiivin säännöksiä, ota huomioon, että CLP-asetuksen soveltamiseen liittyy myös useita muutoksia laskentakaavoissa ja luokituskriteereissä, joten uudet laskelmat ja uudelleenluokitus ovat usein tarpeen. Välittömän myrkyllisyyden, ärsyttävyyden, herkistävyyden ja lisääntymismyrkyllisyyden kaltaisten ominaisuuksien osalta luokitustulos usein eroaa aiemman järjestelmän mukaisesta tuloksesta, vaikka perusteena käytettävät tiedot eivät ole muuttuneet. Muistathan uudelleenluokituksen yhteydessä ottaa huomioon kaikki CLP-asetuksen liitteen I oleelliset kohdat, kuten CLP-kriteerien soveltamista koskevissa ohjeissa on selostettu tarkemmin.

Jos seoksesi on jo luokiteltu seosdirektiivin mukaisesti (ennen 1. kesäkuuta 2015) ja jos et yrityksistäsi huolimatta onnistu saamaan tietoa seoksesta tai siinä olevista aineista, saattaa olla mahdollista käyttää CLP-asetuksen liitteessä VII olevaa muuntotaulukkoa 1.1, jonka avulla aiemman seosdirektiivin mukaisen luokituksen tietyt vaaraluokat voidaan muuntaa CLP-asetuksen mukaiseksi luokitukseksi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jos aineesta tai seoksesta on saatavana johonkin vaaraluokkaan liittyviä tietoja, aine tai seos on luokiteltava CLP-kriteerien mukaisesti, eikä liitteessä VII olevia taulukoita saa käyttää. Uudet tiedot voivat vaikuttaa luokitukseen, joten seosdirektiivin mukainen luokitus ei välttämättä enää ole asianmukainen, eikä muuntotaulukkoa käyttämällä saatu tulos hyväksyttävä.

Muuntotaulukkoa tulee käyttää vain suuntaa-antavana apuna seoksen mahdollisen luokituksen hahmottamisessa. CLP-asetuksen liitteen VII käyttämisen mahdollisuudet ja rajoitukset on selitetty CLP-kriteerien soveltamista koskevien ohjeiden luvussa 1.7.

Arvioi tiedot luokituskriteerien perusteella

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1