Rekisteröintimenettely

Valmistajien ja maahantuojien, jotka valmistavat tai maahantuovat aineita vähintään yhden tonnin vuodessa, on kerättävä kyseisistä aineista tietoja ja ilmoitettava ne kemikaalivirastolle rekisteröintiaineistossa. Aineen rekisteröinti kemikaalivirastossa aloitetaan toimittamalla tiedustelu. Onnistuneen tiedustelun jälkeen toimitetaan rekisteröinti kemikaalivirastolle yhdessä tai yhteisesti. Rekisteröinti tehdään yhteistoimituksena, kun useampi kuin yksi yritys valmistaa ainetta tai saattaa sitä markkinoille. Lisätietoa aineen rekisteröimisestä yksin tai yhdessä on tällä sivulla.

Jos olet saanut direktiivin 67/548/ETY mukaisen ilmoitusnumeron (NONS), jäljempänä on tietoa siitä, miten REACH-rekisteröintinumeron voi saada ilman, että toimittaa rekisteröintiaineistoa kemikaalivirastoon.

 

Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen

Ennen rekisteröintiä rekisteröijä on velvollinen laatimaan ja toimittamaan kemikaalivirastoon tiedustelun 1) kaikista muista kuin vaiheittain rekisteröitävistä aineista ja 2) vaiheittain rekisteröitävistä aineista, joita ei ole esirekisteröity. Tiedustelumenettely tapahtuu ennen aineen valmistamista tai saattamista markkinoille.

Kemikaalivirastoon on myös ilmoitettava lisätiedot, joita tarvitaan rekisteröinnin päivittämistä varten lisääntyneen tonnimäärän vuoksi.

Käsiteltyään tiedustelun kemikaalivirasto helpottaa yhteydenpitoa aikaisempiin ja/tai mahdollisiin rekisteröijiin tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen yhteistä toimittamista varten.

Kyselyaineiston laatiminen IUCLID 5 ‑järjestelmässä

 1. Luo aineisto IUCLID  ‑ohjelmiston uusimmalla versiolla.
 2. Käytä IUCLID:n Validation Assistant (validointiavustaja) -lisäosaa, joka havaitsee mahdollisesti puuttuvat tiedot ja esitarkastaa tietyt perusedellytykset.
 3. Jätä kyselyaineistosi REACH-IT-järjestelmän kautta.

Lisätietoja on oppaasa siitä, miten tiedusteluaineisto laaditaan.

 

Tietojen laatiminen ja toimittaminen yhteisesti

Tietojen toimittaminen yhteisesti koostuu kahdesta tai useammasta mahdollisesta rekisteröijästä, jotka valmistavat tai saattavat markkinoille samaa ainetta. Tietojen yhteistä toimittamista varten mahdollisilla rekisteröijillä on velvollisuus muodostaa tietojenvaihtofoorumi (SIEF), jonka avulla vaihdetaan tietoa aineen, jota tietojen yhteinen toimittaminen koskee, sisäisistä ominaisuuksista ja sovitaan aineen luokituksesta ja merkinnöistä, jos mahdollista.

Mahdolliset rekisteröijät päättävät, kuka on päärekisteröijä, joka toimittaa rekisteröinnin ennen rekisteröinnin määräaikaa. Saman yhteistoimituksen muut jäsenet toimittavat myös rekisteröinnin, mutta vasta sen jälkeen, kun päärekisteröijän aineisto on läpäissyt toimitusprosessissa REACH-IT-järjestelmän perusedellytysten tarkastuksen.

Kun kemikaalivirasto on käsitellyt päärekisteröijän aineiston ja vahvistanut rekisteröintimaksun suorituksen, päärekisteröijä saa rekisteröintinumeron. Jäsenrekisteröijät saavat rekisteröintinumeronsa erikseen, kun kemikaalivirasto pitää jäsenten aineistoja täydellisinä.

 

Aineen rekisteröinti

Aineiden mahdollisten rekisteröijien (kun aineen määrä on vähintään tonni vuodessa) on laadittava rekisteröintiaineisto ja toimitettava se kemikaalivirastoon. Sinun täytyy pitää rekisteröintiaineistosi ajan tasalla aina, kun yrityksesi saa uutta olennaista tietoa aineesta.

Aineiston voi laatia käyttämällä IUCLIDin uusinta versiota ja toimittaa virastoon REACH-IT:n kautta. Jos kuitenkin olet tietojen yhteistoimituksen jäsen (mutta et päärekisteröijä), voit laatia aineistosi verkossa suoraan REACH-IT:ssä.

Aineiston laatiminen ja toimittaminen

 1. Lue seuraava opas: How to prepare registration and PPORD dossiers [Rekisteröinti- ja PPORD-aineistojen laatiminen]).
 2. Laadi ainetiedostosi syöttämällä vaaditut tiedot IUCLIDiin.
 3. Voit käyttää Chesar-työkalua kemikaaliturvallisuusarvioinnin tekemiseen ja tarvittaessa kemikaaliturvallisuusraportin luomiseen.
 4. Kun ainetiedostosi on valmis, luo lopullinen rekisteröintiaineisto noudattamalla IUCLIDin opastavan aineiston luomistoiminnon ohjeita (Dossier Creation Wizard).
 5. Käytä IUCLIDin teknisen täydellisyystarkastuksen lisäosaa, joka havaitsee mahdollisesti puuttuvat tiedot ja esitarkastaa tietyt perusedellytykset.
 6. IUCLIDin tietojen jakamiseen tarkoitettua laajennusosaa käyttämällä voit nähdä, mitkä aineistosi tiedot kemikaalivirasto julkaisee.
 7. IUCLIDin maksujen laskemiseen tarkoitettua laajennusosaa käyttämällä voit arvioida rekisteröintiä koskevien maksujen määrän.
 8. Vie aineisto IUCLID-järjestelmästä ja toimita se virastoon REACH-IT-järjestelmän kautta.

 

Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetuille aineille

REACH-rekisteröintinumeroa voi hakea aineelle, joilla on direktiivin 67/548/ETY mukainen ilmoitusnumero (NONS-aineet).

Rekisteröintinumeron saaminen edellyttää kirjautumista REACH-IT-järjestelmään käyttämällä asianmukaista REACH-IT-tiliä eli kotimainen valmistaja, maahantuoja tai direktiivissä 67/548/ETY tarkoitettu ainoa edustaja. Kemikaalivirasto antaa kaikille ilmoituksille rekisteröintinumeron, joka toimitetaan ilmoituksen haltijalle pyynnöstä REACH-IT-järjestelmän kautta.

Ilmoitetun aineen rekisteröintinumeron hakeminen

REACH-IT-moduulissa edellytetään seuraavaa:

 • ilmoitettua ainetta koskeva ilmoitus ja ELINCS-numero
 • ilmoittajan nimi, kotipaikka ja -maa täsmälleen samassa muodossa kuin ilmoituksessa (SNIF-tiedoston osiossa 0.2.10)
 • tarvittaessa edustamasi EU:n ulkopuolisen valmistajan laatima kirje tai sopimus, josta ilmenee, että sinut on nimetty ilmoitetun aineen REACH-asetuksen mukaiseksi ainoaksi edustajaksi. Kirjeen on oltava PDF-tiedostomuodossa ja laadittu jollakin EU:n virallisista kielistä.
 • tarvittaessa direktiivin 67/548/ETY mukaisen edellisen ainoan edustajan laatima kirje tai sopimus, josta käy ilmi, ettei kyseinen taho enää toimi ainoana edustajana ja että se hyväksyy ilmoitettua ainetta koskevien velvollisuuksien siirtämisen uudelle REACH-asetuksen mukaiselle ainoalle edustajalle (sinulle). Kirjeen on oltava PDF-tiedostomuodossa ja laadittu jollakin EU:n virallisista kielistä.

Huomautus: Jos REACH-IT-järjestelmään tallennetut tiedot vastaavat ilmoituksessa annettuja tietoja, REACH-IT-järjestelmä antaa rekisteröintinumeron automaattisesti. Jos tiedot poikkeavat toisistaan, REACH-IT-järjestelmä ei anna rekisteröintinumeroa. Ilmoittajan on otettava yhteyttä oman jäsenvaltionsa toimivaltaiseen viranomaiseen ja selvitettävä tilanne.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)