Lupamenettely

Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että erityistä huolta aiheuttavat aineet korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia soveltuvia vaihtoehtoja on saatavilla.

Lupamenettely alkaa, kun jäsenvaltio tai kemikaalivirasto ehdottaa komission pyynnöstä, että aine määritetään erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.

Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi voidaan määrittää aineet, joilla on seuraavat vaaralliset ominaisuudet:

 

  • aineet, jotka täyttävät syöpää aiheuttavien aineiden, perimää vaurioittavien aineiden tai lisääntymismyrkyllisten aineiden (CMR-aineet) luokkaan 1A tai 1B kuuluvien aineiden luokituskriteerit CLP-asetuksen mukaisesti
  • aineet, jotka ovat REACH-asetuksen liitteessä XIII esitettyjen kriteerien mukaan hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä (vPvB-aineet)
  • tapauskohtaisesti aineet, jotka antavat aihetta vastaavanlaiseen huoleen kuin CMR- tai PBT/vPvB-aineet.

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrittämismenettelyyn kuuluu 45 päivän julkinen kuuleminen. Kun aine on määritetty erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, se sisällytetään kandidaattiluetteloon. Tähän luetteloon sisällyttäminen tuo välittömästi velvollisuuksia aineen toimittajille. Velvollisuuksia ovat muun muassa

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen
  • tiedottaminen turvallisesta käytöstä
  • kuluttajien pyyntöihin vastaaminen 45 päivän kuluessa ja
  • ilmoittaminen kemikaalivirastolle, sisältääkö niiden tuottama esine erityistä huolta aiheuttavaa ainetta määriä, jotka ylittävät yhden tonnin kokonaismäärän esineiden tuottajaa tai maahantuojaa kohti vuodessa, tai onko aineen pitoisuus esineissä enemmän kuin 0,1 painoprosenttia (p/p).

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisääminen kandidaattiluetteloon

Aikomus ehdottaa aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi julkaistaan aierekisterissä ennen ehdotuksen toimittamista, jotta toimittamisesta voitaisiin tiedottaa teollisuudelle ja muille sidosryhmille etukäteen.

Ehdotus valmistellaan REACH-asetuksen liitteen XV mukaisesti, ja siinä on kaksi pääosaa: Ensimmäisessä osassa annetaan aineen yksilöimistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi koskevat tiedot ja perustelut. Toinen osa, joka tutkitaan seurantavaiheissa yksilöinnin jälkeen, sisältää tietoa aineen määristä EU:n markkinoilla, käytöistä ja mahdollisista vaihtoehdoista.

Ehdotuksen julkistamisen jälkeen kuka tahansa voi esittää siitä huomautuksia tai antaa lisätietoja 45 päivän kuulemisen aikana. Huomautuksia voi esittää aineen ominaisuuksista, sen käytöistä ja vaihtoehdoista.

Jos yksilöinnin kyseenalaistavia huomautuksia ei saada, aine sisällytetään suoraan kandidaattiluetteloon. Huomautukset käytöistä ja vaihtoehdoista kerätään, ja niitä käytetään menettelyssä myöhemmin eli kun suositellaan aineiden sisällyttämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Kun saadaan huomautuksia, joissa annetaan uutta tietoa tai kyseenalaistetaan erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi yksilöinnin perusta, sekä ehdotus että huomautukset toimitetaan jäsenvaltioiden komitealle, jossa sovitaan aineen yksilöimisestä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.

Jos komitea pääsee yksimieliseen sopimukseen, aine lisätään kandidaattiluetteloon. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse yksimielisyyteen, asia siirretään Euroopan komissiolle.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)