Lupamenettely

Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet) korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos saatavilla on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia soveltuvia vaihtoehtoja.

Lupamenettely alkaa, kun jäsenvaltio tai kemikaalivirasto ehdottaa komission pyynnöstä, että aine määritetään erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.

Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi voidaan määrittää aineet, joilla on seuraavat vaaralliset ominaisuudet:

 

  • aineet, jotka täyttävät syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymismyrkyllisten aineiden (CMR-aineet) luokkaan 1A tai 1B kuuluvien aineiden luokituskriteerit CLP-asetuksen mukaisesti
  • aineet, jotka ovat REACH-asetuksen liitteessä XIII esitettyjen kriteerien mukaan hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä (vPvB-aineet)
  • tapauskohtaisesti aineet, jotka antavat aihetta vastaavanlaiseen huoleen kuin CMR- tai PBT/vPvB-aineet.

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrittämisprosessi käsittää 45 päivää kestävän kuulemisen. Kun aine on määritetty erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, se lisätään kandidaattilistaan. Tähän listaan sisällyttäminen tuo aineen toimittajille välittömästi velvollisuuksia, joita ovat muun muassa

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen
  • turvallisesta käytöstä tiedottaminen
  • kuluttajien pyyntöihin vastaaminen 45 päivän kuluessa ja
  • kemikaalivirastolle ilmoittaminen siitä, sisältääkö valmistajan tuottama esine erityistä huolta aiheuttavaa ainetta määriä, jotka ylittävät yhden tonnin kokonaismäärän esineiden tuottajaa tai maahantuojaa kohti vuodessa, tai onko aineen pitoisuus esineissä yli 0,1 painoprosenttia (p/p).

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisääminen kandidaattilistaan

Aikomus ehdottaa aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi julkaistaan aierekisterissä ennen ehdotuksen toimittamista, jotta siitä voitaisiin tiedottaa teollisuudelle ja muille sidosryhmille etukäteen.

Ehdotus laaditaan REACH-asetuksen liitteen XV mukaisesti, ja siinä on kaksi pääosaa: Ensimmäisessä osassa annetaan aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi koskevat tiedot ja perustelut. Toinen osa, joka tutkitaan myöhemmissä vaiheissa SVHC-aineeksi määrittämisen jälkeen, sisältää tietoa aineen määristä EU:n markkinoilla, käytöistä ja mahdollisista vaihtoehdoista.

Ehdotuksen julkistamisen jälkeen kuka tahansa voi esittää siitä huomautuksia tai antaa lisätietoja 45 päivän kuulemisen aikana. Huomautuksia voi esittää aineen ominaisuuksista, sen käytöistä ja vaihtoehdoista.

Jos aineen määrittämistä SVHC-aineeksi kyseenalaistavia huomautuksia ei saada, aine lisätään suoraan kandidaattilistaan. Käytöistä ja vaihtoehdoista kerätään huomautuksia, joita käytetään menettelyssä myöhemmin eli kun suositellaan aineiden lisäämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Kun saadaan huomautuksia, joissa annetaan uutta tietoa tai kyseenalaistetaan erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi määrittämisen perusteet, sekä ehdotus että huomautukset toimitetaan jäsenvaltioiden komitealle, jossa keskustellaan siitä, voidaanko aine määrittää SVHC-aineeksi.

Jos komitea pääsee asiasta yksimielisyyteen, aine lisätään kandidaattilistaan. Jos komitea ei pääse asiasta yksimielisyyteen, asia siirretään Euroopan komissiolle.