Suositus lupaluetteloon sisällyttämisestä

Kemikaalivirasto asettaa kandidaattiluettelossa olevat aineet etusijajärjestykseen määrittääkseen, mitkä niistä tulisi sisällyttää luvanvaraisten aineiden luetteloon (REACH-asetuksen liite XIV) ja siten lupamenettelyn piiriin. Kemikaalivirasto toimittaa säännöllisesti suosituksia Euroopan komissiolle, joka päättää aineiden sisällyttämisestä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Tavallisesti etusija annetaan aineille, joilla on PBT- tai vPvB-ominaisuuksia, joiden käyttö on laaja-alaista tai joiden määrät ovat suuria. Lupatoimen sääntelyllinen tehokkuus ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisessa otetaan kuitenkin myös huomioon.

Suositusluonnokseen sisältyvät muun muassa seuraavat tiedot:

  • lopetuspäivä, josta lähtien aineen markkinoille saattaminen ja käyttö on kiellettyä, ellei siihen ole saatu lupaa tai ellei käyttöä ole vapautettu lupamenettelystä
  • päivämäärä, johon mennessä hakemusten on viimeistään oltava perillä, jos hakija haluaa jatkaa aineen markkinoille saattamista tai käyttöä lopetuspäivän jälkeen
  • tiettyjä käyttöjä koskevat uudelleentarkastelujaksot, jos sellaisia on
  • lupavaatimuksesta vapautetut käytöt, jos sellaisia on.

Suositusluonnosta koskevia huomautuksia on mahdollista esittää kolmen kuukauden ajan julkaisupäivästä lukien.

Jäsenvaltioiden komitea laatii suositusluonnoksesta lausuntonsa, jossa se ottaa huomioon saadut huomautukset.

Komitean lausunto ja julkisen kuulemisen aikana saadut huomautukset auttavat kemikaalivirastoa viimeistelemään suosituksensa, joka toimitetaan Euroopan komissiolle, joka tekee päätöksen luvanvaraisten aineiden luetteloon sisällytettävistä aineista.

Poikkeukset

Lupavaatimuksesta on joitakin yleisiä poikkeuksia. Näiden yleisten poikkeusten lisäksi kemikaalivirasto voi ehdottaa aine- ja käyttökohtaisia poikkeuksia, jos muualla yhteisön lainsäädännössä säädetään riskien asianmukaista hallintaa ja ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Näistä poikkeuksista laaditaan luettelo kemikaaliviraston Euroopan komissiolle toimittaman suosituksen perusteella.