Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon

Yrityksille voi aiheutua oikeudellisia velvoitteita siitä, että ehdokasluetteloon on lisätty aineita. Velvoitteet tulevat voimaan sinä päivänä, jona aineet on lisätty luetteloon, eivätkä ne koske ainoastaan ainetta tai sitä sisältäviä seoksia, vaan myös esineitä, joissa sitä esiintyy.

Pitoisuus esineissä

EU:ssa tai ETA-alueella ehdokasluettelon ainetta yli 0,1 painoprosenttia sisältävien esineiden toimittajien tulee antaa asiakkailleen riittävästi tietoa esineiden turvallisesta käytöstä.

Mikäli kuluttaja niin pyytää, EU:ssa tai ETA-alueella ehdokasluettelon ainetta yli 0,1 painoprosenttia sisältävien esineiden toimittajien tulee toimittaa asiakkailleen riittävästi tietoa esineiden turvallisesta käytöstä. Tiedot tulee toimittaa 45 päivän sisällä pyynnön saamisesta.

EU:ssa ja ETA-alueella toimivien tuottajien tai maahantuojien on ilmoitettava kemikaalivirastolle, mikäli heidän esineensä sisältää jotakin ehdokasluettelon ainetta. Tämä velvollisuus pätee, jos esineet sisältävät erityistä huolta aiheuttavaa ainetta määriä, jotka ylittävät yhden tonnin kokonaismäärän esineiden tuottajaa tai maahantuojaa kohti vuodessa ja jos aineen pitoisuus esineissä on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia.

Ilmoitukset tulee toimittaa kuuden kuukauden sisällä aineen sisällyttämisestä ehdokasluetteloon. Ilmoitusta ei tarvita, jos

  • esineen tuottaja tai maahantuoja voi sulkea pois ihmisten ja ympäristön altistumisen esineen käytön ja hävittämisen aikana. Tällaisissa tapauksissa tuottajan tai maahantuojan tulee kuitenkin antaa asianmukaiset ohjeet esineen vastaanottajalle.
  • aine on jo rekisteröity kyseiseen käyttöön.

Käyttöturvallisuustiedotteet aineille sellaisinaan ja aineille seoksissa

EU:ssa tai ETA-alueella ehdokasluetteloon sisällytetyn aineen (joko yksittäisinä aineina tai seoksina) toimittajien on toimitettava asiakkailleen käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedotteen kohta 15 tulisi päivittää, jotta se sisältäisi tiedon, että kyseessä on erityistä huolta aiheuttava aine (REACH-asetuksen 31 artiklan 9 kohdan a alakohta).

EU:n ja ETA-alueen toimittajien on pyynnöstä toimitettava vastaanottajalle käyttöturvallisuustiedote sellaisista aineista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, jos:

  • seos sisältää ainakin yhtä ainetta, jonka pitoisuus muussa kuin kaasumaisessa seoksessa on ≥ 0.1 painoprosenttia, ja
  • kyseinen aine sisältyy ehdokasluetteloon joko 57 artiklan d alakohdan (hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT-aineita)), e alakohdan (erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB-aineita) tai f alakohdan (samantasoista huolta aiheuttava aine) mukaisesti.

Tämä ei rajoita EU:n ja ETA-alueen seosten toimittajien yleistä velvoitetta toimittaa vastaanottajille pyynnöstä käyttöturvallisuustiedote aineista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, jos aineen pitoisuus muussa kuin kaasumaisessa seoksessa on ≥ 1 painoprosenttia tai jos aineen pitoisuus kaasumaisessa seoksessa on ≥ 0.2 tilavuusprosenttia, ja aine aiheuttaa joko terveys- tai ympäristövaaroja.

Päästöjen minimoiminen

Sellaisten aineiden osalta, jotka täyttävät PBT- tai vPvB-aineen kriteerit, valmistajien ja maahantuojien on, viimeistään kun aine on sisällytetty sellaisenaan ehdokasluetteloon, käytettävä aineen kemikaaliturvallisuusraportin tietoja toteuttaessaan tiloissaan ja suositellessaan jatkokäyttäjille riskinhallintatoimenpiteitä, jotka minimoivat päästöt ja ihmisten ja ympäristön altistumisen aineelle. Suositusten perusteella jatkokäyttäjien on määritettävä asianmukaiset toimenpiteet, joilla riskejä hallitaan riittävästi, ja alettava soveltaa niitä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)