Rajoitusmenettely

Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä kemikaalivirasto voi aloittaa rajoitusmenettelyn, jos ne katsovat, että tietty aine aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle riskin, jota ei voida hyväksyä. Kemikaalivirasto voi myös ehdottaa rajoitusta luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV) kuuluvia aineita sisältäville esineille.

Aikeesta valmistella rajoitusehdotus on ilmoitettava etukäteen julkaisemalla se aierekisterissä ennen itse ehdotusaineiston valmistelua.

Rajoitusehdotusta koskevassa asiakirja-aineistossa on taustatietoa, kuten aineen tunnistetiedot ja perustelut ehdotetuille rajoituksille. Se sisältää määritetyt riskit, kaikki tiedot aineen vaihtoehdoista ja kustannuksista sekä rajoituksesta johtuvat hyödyt ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Asiakirja-aineisto on valmisteltava REACH-asetuksen (liitteen XV) mukaisesti, ja se on toimitettava kemikaalivirastolle 12 kuukauden kuluessa siitä, kun aikeesta valmistella ehdotus ilmoitettiin.

Komiteoiden lausunnot

Asiakirja-aineiston saatuaan kemikaaliviraston komiteat tarkastavat, onko ehdotus liitteen XV vaatimusten mukainen. Jos se on, asiakirja-aineisto annetaan julkisesti saataville kuulemista varten (lukuun ottamatta liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja). Sidosryhmät voivat sen jälkeen esittää kannanottoja rajoitukseen kuuden kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Yhdeksän kuukauden kuluessa kyseisestä julkaisupäivästä kemikaaliviraston riskinarviointikomitea antaa lausuntonsa siitä, onko ehdotettu rajoitus aiheellinen ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan riskin vähentämisessä, asiakirja-aineiston ja julkisessa kuulemisessa saatujen kannanottojen perusteella.

Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea valmistelee samalla lausunnon ehdotettujen rajoitusten sosioekonomisista vaikutuksista ja ottaa siinä huomioon sidosryhmien toimittamat kannanotot ja sosioekonomiset analyysit. Kaikki kannanotot sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnokseen on toimitettava 60 päivän kuluessa sen julkaisusta. Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea antaa sen jälkeen lopullisen lausuntonsa, jossa on otettu kannanotot huomioon, 12 kuukauden kuluessa rajoitusehdotusta koskevan ensimmäisen julkisen kuulemisen aloittamisesta.

Edellä mainitun kahden ryhmän lisäksi jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa valvovien viranomaisten foorumi voi antaa komiteoille neuvontaa ehdotetun rajoituksen toteuttamiskelpoisuudesta.

Päätös

Euroopan komissio käyttää kemikaaliviraston komiteoiden kahta lausuntoa päätöksensä pohjana. Päätöksessä esitetään tasapainoinen näkemys ehdotetun rajoituksen määritetyistä riskeistä ja hyödyistä ja kustannuksista.

Kolmen kuukauden kuluessa molempien komiteoiden lausuntojen vastaanottamisesta komissio laatii REACH-asetuksen liitteessä XVII olevan rajoitusluettelon muutosluonnoksen. Lopullinen päätös tehdään valvonnan käsittävässä komiteamenettelyssä, johon jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti osallistuvat

Täytäntöönpanon valvonta

Kun rajoitus on hyväksytty, teollisuuden on noudatettava sitä. Se tarkoittaa kaikkia, muun muassa valmistajia, maahantuojia, jakelijoita, jatkokäyttäjiä ja vähittäismyyjiä.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa rajoituksen täytäntöönpanon valvonnasta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)