Rajoitusmenettely

Jäsenvaltio tai kemikaalivirasto Euroopan komission pyynnöstä voi aloittaa rajoitusmenettelyn, jos tietyn aineen katsotaan aiheuttavan ihmisten terveydelle tai ympäristölle riskin, jota ei voida hyväksyä. Kemikaalivirasto voi myös ehdottaa rajoitusta luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV) kuuluvia aineita sisältäville esineille.

Aikeesta laatia rajoitusehdotus on ilmoitettava etukäteen julkaisemalla se aierekisterissä ennen itse ehdotusaineiston valmistelua.

Rajoitusehdotusta koskevassa asiakirja-aineistossa on taustatietoa, kuten aineen tunnistetiedot ja perustelut ehdotetuille rajoituksille. Se sisältää määritetyt riskit, tietoa mahdollisista vaihtoehtoisista aineista sekä rajoituksen kustannuksista ja hyödystä, jota siitä koituu ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Asiakirja-aineisto on valmisteltava REACH-asetuksen (liitteen XV) mukaisesti, ja se on toimitettava kemikaalivirastolle 12 kuukauden kuluessa siitä, kun aikeesta laatia ehdotus on ilmoitettu.

Komiteoiden lausunnot

Asiakirja-aineiston saatuaan kemikaaliviraston komiteat tarkastavat, onko ehdotus liitteen XV vaatimusten mukainen. Jos se on, asiakirja-aineisto asetetaan julkisesti saataville kuulemista varten (lukuun ottamatta liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja). Sidosryhmät voivat sen jälkeen esittää rajoitusta koskevia huomautuksia kuuden kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Yhdeksän kuukauden kuluessa kyseisestä julkaisemispäivästä kemikaaliviraston riskinarviointikomitea antaa lausuntonsa siitä, onko ehdotettu rajoitus aiheellinen ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvan riskin pienentämiseksi, asiakirja-aineiston ja kuulemisen aikana saatujen huomautusten perusteella.

Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea laatii lausunnon ehdotettujen rajoitusten sosioekonomisista vaikutuksista ja ottaa siinä huomioon sidosryhmien toimittamat huomautukset ja sosioekonomiset analyysit. Kaikki huomautukset sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnokseen on toimitettava 60 päivän kuluessa sen julkaisemisesta. Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea antaa sen jälkeen lopullisen lausuntonsa, jossa nämä huomautukset on otettu huomioon, 12 kuukauden kuluessa rajoitusehdotusta koskevan ensimmäisen kuulemisen aloittamisesta.

Edellä mainittujen kahden ryhmän lisäksi jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa valvovien viranomaisten foorumi voi antaa komiteoille neuvontaa ehdotetun rajoituksen toteuttamiskelpoisuudesta.

Päätös

Euroopan komissio käyttää kemikaaliviraston komiteoiden kahta lausuntoa päätöksensä pohjana. Päätöksessä esitetään tasapainoinen näkemys määritetyistä riskeistä sekä ehdotetun rajoituksen hyödyistä ja kustannuksista.

Kolmen kuukauden kuluessa molempien komiteoiden lausuntojen vastaanottamisesta komissio laatii muutosluonnoksen REACH-asetuksen liitteen XVII luetteloon rajoituksista. Lopullinen päätös tehdään valvonnan käsittävässä komiteamenettelyssä, johon jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti osallistuvat.

Täytäntöönpano

Kun rajoitus on hyväksytty, toimialan on noudatettava sitä. Rajoitus koskee kaikkia alan toimijoita, muun muassa valmistajia, maahantuojia, jakelijoita, jatkokäyttäjiä ja vähittäismyyjiä.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa rajoituksen täytäntöönpanon valvonnasta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)