Rajoitusmenettely

Jäsenvaltio tai komission pyynnöstä ECHA voi aloittaa rajoitusmenettelyn, jos niillä on aihetta epäillä tietyn aineen voivan aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle riskin, joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa.

Aikomuksesta laatia rajoitusehdotus ilmoitetaan ennakkovaroituksen muodossa aierekisteriin ennen ehdotusasiakirjan laatimista. 

Rajoituksia koskeva asiakirja-aineisto sisältää taustatietoa kuten esim. aineen tunnistetiedot sekä rajoitusehdotusten perusteet.  Se sisältää myös tiedossa olevat riskit, tietoa aineen mahdollisista vaihtoehdoista ja asiaan liittyvistä kustannuksista sekä tietoa rajoituksen hyödyistä ihmisille ja ympäristölle. 

Asiakirja-aineisto on laadittava REACH-asetuksen (liite XV) mukaisesti ja se on toimitettava ECHAlle kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun aikeesta tehdä ehdotus on ilmoitettu.

Komiteoiden lausunnot

Saatuaan asiakirjan ECHAn komiteat tarkastavat, onko ehdotus liitteen XV mukainen. Asiakirja (lukuun ottamatta kaupallisesti luottamuksellisia tietoja) julkistetaan kuulemismenettelyä varten.   Kuuden kuukauden kuluessa asiakirjan julkaisemisesta ECHAn verkkosivustolla asianosaiset voivat kommentoida rajoitusta.

Yhdeksän kuukauden kuluessa edellä mainitusta julkistamispäivämäärästä ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) antaa lausuntonsa siitä, onko ehdotettu rajoitus asianmukainen ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvien riskien vähentämiseksi. Se antaa lausuntonsa asiakirja-aineiston ja julkisen kuulemisen aikana saatujen kommenttien perusteella.

Samaan aikaan myös sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea (SEAC) laatii lausunnon ehdotettujen rajoitusten sosioekonomisista vaikutuksista ottaen huomioon asianosaisten toimittamat kommentit ja sosioekonomiset analyysit. Kaikki SEAC:n lausuntoluonnosta koskevat kommentit on toimitettava 60 päivän kuluessa sen julkistamisesta. SEAC tekee lopullisen päätöksensä 12 kuukauden kuluessa rajoitusehdotusta koskevan julkisen kuulemisen aloittamisesta, ottaen huomioon annetut kommentit.

Edellä mainittujen kahden ryhmän lisäksi jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten foorumi voi neuvoa komiteoita ehdotetun rajoituksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

Päätös

Euroopan komissio tekee päätöksensä ottamalla huomioon ECHAn komiteoiden lausunnot, ja tarkastelee ehdotetun rajoituksen tiedossa olevia riskejä, hyötyä ja kustannuksia tasapuolisesti.

Kolmen kuukauden kuluessa komiteoiden toimittamista kahdesta lausunnosta komissio toimittaa luonnoksen muutoksista rajoituksia koskevaan luetteloon REACHin liitteessä XVII. Lopullinen päätös tehdään komiteamenettelyssä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin valvonnassa.

Täytäntöönpano

Kun ainetta koskeva rajoitus on hyväksytty, teollisuuden on sovellettava rajoitusta. Tämä koskee valmistajia, maahantuojia, jakelijoita, loppukäyttäjiä ja vähittäiskauppiaita.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa rajoitusten täytäntöönpanosta.

Rajoitusmenettely

 

 

Rajoitusmenettelyn vaiheet

  • Ilmoitus aikeesta ehdottaa kemikaalia koskevaa rajoitusta
  • Ehdotuksen toimittaminen
  • Vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen
  • Kuuleminen (6 kuukautta)
  • Foorumin täytäntöönpanoa koskevat neuvot
  • RAC:n lausunto ja SEAC:n lausuntoluonnos
  • SEAC:n lausuntoluonnosta koskeva kuuleminen (2 kuukautta)
  • SEAC:n lausunto
  • Komission liittettä XVII koskeva muutosluonnos
  • EU:n päätös