Tatuointi- ja kestopigmentointivärit

 

Tatuoinnit ovat suosittu kehotaiteen muoto. Niitä on vähintään 12 prosentilla eurooppalaisista. Tatuoinnin ottaminen on kaksi kertaa todennäköisempää 18–35-vuotiaiden ikäryhmässä.

Terveysriskejä, jotka liittyvät väriaineen pistämiseen likaisilla neuloilla, on tarkasteltu jo kauan. Nyt myös kemikaaleihin liittyviä huolenaiheita on analysoitu ja riskejä säädellään EU:n tasolla.

EU:n kansalaisten suojelemiseksi tuhansia vaarallisia kemikaaleja, joita on tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä, rajoitetaan EU:ssa REACH-asetuksella tammikuusta 2022 lähtien.

Rajoitus koskee esimerkiksi syöpää ja geneettisiä mutaatioita aiheuttavia kemikaaleja, lisääntymiselle myrkyllisiä kemikaaleja, ihoa herkistäviä aineita ja ärsyttäviä aineita. Tarkoituksena ei ole kieltää tatuointeja vaan lisätä tatuointi- ja kestopigmentointivärien turvallisuutta.

Rajoituksen ansiosta on odotettavissa, että tatuointi- ja kestopigmentointimusteiden aiheuttamat krooniset allergiset reaktiot ja muut tulehdukselliset ihoreaktiot vähenevät. Myös vakavammat vaikutukset, kuten syöpä tai ihmisten DNA:han tai lisääntymisjärjestelmään kohdistuvat häiriöt, voivat vähentyä.

Mitä tatuointi- ja kestopigmentointivärit ovat?

Tatuointi tehdään lävistämällä ihon uloin kerros neulalla ja pistämällä väriä sen alla olevalle alueelle pysyvän kuvion tekemiseksi. Ihon pintakerros eli orvaskesi uudistuu jatkuvasti, joten tatuoinnista tehdään pysyvä pistämällä väri ihon seuraavaan, syvemmällä olevaan kerrokseen eli verinahkaan.

Kestopigmentointi muistuttaa tatuointia ja jälki muistuttaa meikkiä. Sitä käytetään esimerkiksi usein silmien rajaukseen tai korostamaan ihon, kasvojen, huulien tai luomien väriä.

Miksi ne herättävät huolta?

Tatuointi- ja kestopigmentointivärit ovat usean kemikaalin sekoitus. Ne saattavat sisältää vaarallisia aineita, jotka aiheuttavat ihoallergioita tai vielä vakavampia terveysvaikutuksia, kuten geneettisiä mutaatioita ja syöpää.

Mustepigmentit voivat myös siirtyä ihosta muihin elimiin, kuten imusolmukkeisiin ja maksaan. Toisinaan tatuointeja poistetaan laserilla, joka hajottaa pigmentit ja muut aineet pieniksi hiukkasiksi. Jos ne sisältävät haitallisia kemikaaleja, poistoprosessi vapauttaa ne elimistöön.

Koska tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä käytettävät kemikaalit voivat pysyä kehossa koko elämän ajan, niihin liittyy mahdollisuus altistua pitkäaikaisesti mahdollisesti haitallisille ainesosille.

Miten EU on suojellut kansalaisia?

Euroopan komissio pyysi vuonna 2015 Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) arvioimaan tatuointi- ja kestopigmentointivärien sisältämien kemikaalien terveysriskejä ja tarkastelemaan, tarvitseeko niiden käyttöä rajoittaa koko EU:ssa. Kemikaalivirasto teki tämän arvioinnin yhdessä norjalaisten, italialaisten ja tanskalaisten viranomaisten kanssa. Myös saksalaiset viranomaiset osallistuivat työhön.

Tutkinta koski kemikaaleja, joita tunnetusti käytetään tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä ja jotka saattavat olla vaarallisia terveydelle. Erityistä huomiota kiinnitettiin kemikaaleihin, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita (CRM-aineita), herkisteisiin, ärsyttäviin aineisiin ja ihoa syövyttäviin aineisiin, silmiä syövyttäviin ja vaurioittaviin aineisiin, metalleihin ja muihin aineisiin, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston päätöslauselmaan tatuointien ja kestopigmentointien turvallisuutta koskevista vaatimuksista ja kriteereistä.

Viranomaiset tutkivat näiden kemikaalien terveysriskejä ja turvallisempien vaihtoehtojen saatavuutta. He tarkastelivat myös niiden käytön rajoittamisen sosioekonomista vaikutusta sekä valmistukseen ja palvelualan työpaikkoihin kohdistuvia vaikutuksia.

Rajoitusta koskeva ehdotus toimitettiin lokakuussa 2017 riskinarviointikomitealle (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavalle komitealle (SEAC) arviointia varten. Ehdotuksesta järjestettiin laaja kuuleminen joulukuusta 2017 kesäkuuhun 2018. Sen jälkeen sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lopullisen lausunnon luonnoksesta järjestettiin kuuleminen joulukuusta 2018 helmikuuhun 2019.

Komiteoiden lausunnot

Riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean konsolidoitu lausunto lähetettiin Euroopan komissiolle kesäkuussa 2019. Riskinarviointikomitea tarkasteli kemikaalien ihmisten terveydelle aiheuttamia riskejä arvioimalla saatavilla olevaa tieteellistä näyttöä, joka koskee ehdotukseen sisältyvien aineiden vaaroja ja riskejä. Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea arvioi ehdotuksen hyötyjä ihmisten terveydelle, siihen liittyviä kustannuksia ja muita sosioekonomisia vaikutuksia.

Kumpikin komitea katsoi, että ehdotettu rajoitus olisi vähäisin muutoksin asianmukaisin tapa hallita tatuointi- ja kestopigmentointivärien sisältämien vaarallisten kemikaalien aiheuttamia riskejä EU:n tasolla.

Lisäksi riskinarviointikomitea arvioi, pitäisikö tietyt pigmentit tai väriaineet jättää rajoittamatta ehdotetulla tavalla. Komitea katsoi, että syövän ja muiden haitallisten terveysvaikutusten riskiä ei voida sulkea pois. Riskinarviointikomitea totesi, että kuulemisen aikana saatujen tietojen perusteella ainoastaan kahdelle väriaineelle, jotka ovat ftalosini (Pigment Blue 15:3) ja ftalovihreä (Pigment Green 7), ei ole saatavana turvallisempaa ja teknisesti asianmukaista vaihtoehtoa. Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea tarkasteli näiden kahden pigmentin rajoittamisen sosioekonomisia vaikutuksia ja suositteli, että alalle annetaan riittävästi aikaa soveltuvien turvallisempien vaihtoehtojen tunnistamiselle ja niiden käyttöön siirtymiselle.

Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea katsoi, että rajoituksella ei olisi merkittäviä kielteisiä taloudellisia vaikutuksia toimitusketjuihin eikä se aiheuttaisi merkittävää kuluttajahintojen nousua. Lisäksi komitea totesi, että rajoituksella minimoitaisiin haitallisen korvaamisen riskejä.

Kumpikin komitea katsoi, että ehdotettu 12 kuukauden siirtymäkausi antaisi asianomaisille toimijoille riittävästi aikaa sopeuttaa toimintansa.

Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden päätös

EU:n jäsenvaltiot kannattivat rajoitusta heinäkuussa 2020, ja komissio hyväksyi sen joulukuussa 2020.

Rajoituksella yhdenmukaistetaan tatuointi- ja kestopigmentointivärien sisältämiä vaarallisia kemikaaleja koskevat toimet EU:n tasolla ja varmistetaan, että EU:n kansalaisia suojellaan yhtäläisellä tavalla. Aiemmin asiasta ei ole ollut koko EU:ta koskevaa lainsäädäntöä, joskin vastaavia kansallisia lakeja on ollut joissakin jäsenvaltioissa.

Yli neljän tuhannen vaarallisen kemikaalin käyttöä tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä rajoitetaan. Rajoituksessa määritetään enimmäispitoisuusrajat yksittäisille aineille tai aineryhmille, joita käytetään tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä. Esimerkkejä kemikaaleista ovat tietyt atsovärit, karsinogeeniset aromaattiset amiinit, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), metallit ja metanoli.

Uudet säännöt tulevat voimaan EU:ssa ja ETA-maissa 4. tammikuuta 2022. Ftalosinelle (Pigment Blue 15:3) ja ftalovihreälle (Pigment Green 7) komissio ja EU:n jäsenvaltiot sopivat 24 kuukauden siirtymäajan, ja säännöt tulevat voimaan 4. tammikuuta 2023.

Rajoituksessa vaaditaan myös, että tatuointiin ja kestopigmentointiin tarkoitettujen seosten etiketissä on mainittava kyseinen käyttötarkoitus. Etikettiin on lisäksi merkittävä ainesosaluettelo ja asianmukaiset turvallisuutta koskevat tiedot.

Jotta ihmisiä voidaan suojata pitkäaikaisesti, komissio päätti, että rajoituksella rajoitetaan automaattisesti tulevaisuudessa seuraavanlaisten kemikaalien käyttöä:

1. Kemikaalit, jotka on luokiteltu koko EU:ssa:

 • syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi
 • ihoa herkistäviksi
 • ihoa syövyttäviksi
 • ihoa ärsyttäviksi
 • silmiä ärsyttäviksi
 • tai silmiä vaurioittaviksi.

2. Kemikaalit, jotka sisältyvät kosmeettisista valmisteista annettuun asetukseen (EY) N:o 1223/2009:

 • kosmeettisissa valmisteissa kiellettyinä aineina (asetuksen liite II)
 • asetuksen liitteessä IV lueteltuina aineina/väriaineina, joiden käyttöä koskevat seuraavat ehdot:
  • ei saa käyttää limakalvoille tarkoitetuissa valmisteissa
  • ei saa käyttää silmille tarkoitetuissa valmisteissa
  • sallittu vain poishuuhdeltavissa valmisteissa
  • muut liitteessä IV luetellut ehdot, kuten puhtautta koskevat ehdot.