Tieteen ajankohtaisia aiheita

 

Hormonit toimivat kaikissa organismeissa hermoston ja kehon toimintojen välittäjäaineina ja vaikuttavat esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen, vastustuskykyyn, aineenvaihduntaan, lisääntymiseen ja käyttäytymiseen. Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit voivat sekoittaa hormonijärjestelmää ja aiheuttaa siksi haitallisia vaikutuksia sekä ihmisille että luonnolle.

Aineita, jotka vaikuttavat hormonijärjestelmään mutteivät aiheuta haittavaikutuksia, kutsutaan hormonaalisesti vaikuttaviksi aineiksi. Hormonaalisia vaikutuksia ei kuitenkaan ole aina helppoa erottaa hormonitoimintaa häiritsevistä vaikutuksista, sillä joissakin tapauksissa vaikutus saattaa ilmetä viiveellä.

Monien aineiden – sekä luonnossa esiintyvien että ihmisen valmistamien – katsotaan häiritsevän hormonitoimintaa. Joskus hormonitoimintaa häiritsevän aineen vaikutukset havaitaan vasta, kun altistuksesta on kulunut paljon aikaa. Esimerkiksi sikiön altistuminen kohdussa hormonitoimintaa häiritsevälle aineelle saattaa vaikuttaa vasta aikuisen ja mahdollisesti myös tulevien sukupolvien terveyteen.

Luonnossa nilviäisillä, äyriäisillä, kaloilla, matelijoilla, linnuilla ja nisäkkäillä on havaittu eri puolilla maailmaa vaikutuksia, jotka saattavat liittyä hormonitoiminnan häiriintymiseen. Joidenkin lajien lisääntymiskyvyn heikkeneminen on johtanut populaation pienenemiseen.

Epidemiologisten tutkimusten mukaan hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat saattaneet aiheuttaa muutoksia ihmisten terveydessä viime vuosikymmenten aikana. Esimerkkejä muutoksista ovat siittiömäärän aleneminen, poikavauvojen sukuelinten epämuodostumien lisääntyminen sekä tietynlaisten hormoneihin yhteydessä olevien syöpätyyppien lisääntyminen. Kiistanalaiset tutkimukset ovat myös viitanneet hermoston kehittymisen ja seksuaalikäyttäytymisen heikentymiseen.

REACH-asetuksen mukaan hormonitoimintaa häiritsevät aineet voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi aivan kuten myös syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle haitalliset aineet. Tavoitteena on vähentää niiden käyttöä ja korvata ne viime kädessä turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Biosidivalmisteasetuksen mukaan tehoaineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, ei hyväksytä, ellei riskin, joka aiheutuu altistumisesta tehoaineelle, osoiteta olevan merkityksetön, tai jollei ole näyttöä siitä, että tehoaine on välttämätön vakavan ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran estämiseksi tai hallitsemiseksi.

Ohjeet hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseksi

Euroopan komission on pyytänyt kemikaalivirastoa ja Euroopan elintarviketurvallisuusvirastoa (EFSA) kehittämään yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tuella yhteisen ohjeasiakirjan siitä, miten riskipohjaiset perusteet pannaan täytäntöön hormonaalisten haitta-aineiden määrittämiseksi kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 soveltamisen yhteydessä.

Ohjeasiakirja on julkaistu EFSA Journalissa.

Categories Display