Tatuointi- ja kestopigmentointivärit

ECHA has proposed to restrict hazardous substances used in tattooing inks and permanent make up. ECHA is not proposing to ban tattoos or tattooing colours but to make tattooing safer.

The proposal includes carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) substances, skin sensitisers or irritants, substances corrosive or damaging to the eye, metals as well as other substances already regulated under the Cosmetic Products Regulation.

Tattoos are a popular form of body art – 12 % of Europeans have them. They are made by injecting coloured inks under the skin to leave a permanent design. The health risks of using dirty needles to inject the inks have already been under scrutiny for some time, but there may be chemical-related concerns to consider, too.

Tattoo inks, as well as permanent make-up such as eyeliner inks, are a mix of several chemicals. As these chemicals may stay in the body for life, there is also the possibility for long-term exposure to the potentially harmful ingredients in tattoos and permanent make-up products. These chemicals may cause adverse health effects, but little is known about the consequences of their use.

Euroopan kemikaalivirasto on ehdottanut vaarallisten aineiden käytön rajoittamista tatuointimusteissa ja kestomeikeissä eli kestopigmentoinneissa. Kemikaalivirasto ei ehdota tatuointien tai tatuointivärien kieltämistä vaan tatuoimisen turvallisuuden parantamista.

Ehdotus koskee syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymismyrkyllisiä aineita, ihoa herkistäviä ja ärsyttäviä aineita, silmiä syövyttäviä tai vaurioittavia aineita, metalleja ja muita aineita, joita säädellään jo kosmetiikkadirektiivillä.

Tatuoinnit ovat suosittu kehon koristelun muoto – niitä on 12 prosentilla eurooppalaisista. Ne tehdään pistämällä väriaineita ihon alle pysyvän kuvion tekemiseksi. Värin pistäminen likaisilla neuloilla aiheuttaa terveysriskejä, jotka ovat olleet tarkastelun kohteena jo jonkin aikaa, mutta myös kemikaaleihin voi liittyä ongelmia, jotka on syytä ottaa huomioon. Tatuointivärit ja kestopigmentointivärit, kuten silmien rajausvärit, ovat useiden kemikaalien seoksia. Koska nämä kemikaalit voivat pysyä kehossa koko elämän ajan, tatuointi- ja kestopigmentointituotteisiin liittyy pitkäaikaisen mahdollisesti haitallisille aineille altistumisen riski. Nämä kemikaalit voivat aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, mutta niiden käytön seurauksista on saatu vasta vähän tietoa.

Mitä tatuointi- ja kestopigmentointivärit ovat?

Tatuointi tehdään lävistämällä ihon uloin kerros neulalla ja pistämällä väriä sen alla olevalle alueelle pysyvän kuvion tekemiseksi. Ihon pintakerros eli orvaskesi uudistuu jatkuvasti, joten tatuoinnista tehdään pysyvä pistämällä väri ihon seuraavaan, syvemmällä olevaan kerrokseen eli verinahkaan.

Kestopigmentointi vastaa tatuointia, mutta jäljen on tarkoitus muistuttaa meikkiä.

Miksi ECHA on työskennellyt tatuointi- ja kestopigmentointivärien parissa?

Tatuointi- ja kestopigmentointivärit voivat sisältää vaarallisia aineita, joiden tiedetään tai epäillään aiheuttavan ihmisille tai eläimille syöpää, geenimutaatioita, lisääntymishäiriöitä, allergioita tai muita haitallisia vaikutuksia.

Tatuointi- ja kestopigmentointiväreihin liittyvien tietojen puutteen vuoksi Euroopan komissio pyysi ECHAa arvioimaan tatuointivärien sisältämien aineiden riskejä ihmisten terveydelle ja tutkimaan, onko niiden käyttöä tarpeen rajoittaa EU:n laajuisesti.

Analyysissaan ECHA on tarkastellut ihmisten terveyteen kohdistuvien riskien lisäksi myös turvallisempien vaihtoehtojen saatavuutta. Lisäksi se on tutkinut aineiden käytön rajoittamisen sosioekonomista vaikutusta, esimerkiksi tarkastelemalla teollisuuden ja palvelualan työpaikkoihin kohdistuvia vaikutuksia.

ECHA on tutkinut aineita, joita tiedetään olevan tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä ja jotka voivat olla vaarallisia ihmisten terveydelle, sekä aineita, joiden käyttö halutaan estää jatkossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin aineisiin, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia tai herkistäviä, sekä muihin aineisiin, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston päätöslauselmaan tatuointien ja kestopigmentointien turvallisuutta koskevista vaatimuksista ja perusteista.

ECHA toimitti vuoden 2017 lokakuussa riskinarviointikomitealle (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavalle komitealle (SEAC) arvioitavaksi rajoituksia koskevan ehdotuksensa. ECHAn työ perustui aikaisempiin EU:n komission ja Euroopan neuvoston tuottamiin raportteihin.

Miten tatuointi- ja kestopigmentointivärejä säännellään EU:ssa?

Aiheesta ei ole EU:n laajuista lainsäädäntöä, mutta seitsemän jäsenvaltiota on kehittänyt omat asiaa koskevat lakinsa, jotka perustuvat Euroopan neuvoston vuonna 2008 antamaan päätöslauselmaan tatuointien ja kestopigmentointien turvallisuudesta tai sitä edeltävään päätöslauselmaan vuodelta 2003. Sen lisäksi tatuointiväreihin sovelletaan yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä siltä osin kuin se koskee valmistajan velvollisuutta tarjota turvallisia tuotteita; luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettua asetusta (CLP-asetus) siltä osin kuin se koskee sellaisten tuotteiden merkintöjä, jotka sisältävät luokiteltuja aineita niiden luokittelurajan ylittävän määrän; ja REACH-asetusta siltä osin kuin se koskee rekisteröintivaatimuksia ja tietojen toimittamista.

Koska monia vaarallisia aineita voi olla tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä pieniä määriä, CLP- ja REACH-asetuksen sisältämiä velvoitteita ei voida välttämättä soveltaa niihin.

Mitkä ovat jatkokäyttäjien ja toimittajien nykyiset velvollisuudet tatuointi- ja kestopigmentointivärien toimitusketjussa?

Jatkokäyttäjillä – mukaan luettuna seosten sekoittajat – on REACH-asetuksen mukaisesti erityisiä velvollisuuksia, jotka koskevat niiden tuottamia tatuointi- ja kestopigmentointivärejä. Tatuointivärien sekoittajien on eriteltävä tuotteidensa ainesosat valmistajia ja maahantuojia varten, jotta kyseiset ainesosat voitaisiin ottaa huomioon rekisteröintivaatimusten täyttämisen yhteydessä. Jos rekisteröinti ei kata aineen käyttöä tatuointiväreissä ja sekoittajat käyttävät jotakin rekisteröityä vaarallista ainetta vähintään yhden tonnin, heidän täytyy suorittaa jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointi osoittaakseen, että ainetta on turvallista käyttää tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä.

Lisäksi vaarallisia aineita tai seoksia myyvän yrityksen on toimitettava ostajalle tuotteen mukana käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetaan ohjeita siitä, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti, tarjotaan tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista ja vaaroista, annetaan kuljetus-, käsittely- ja hävittämisohjeet sekä suositellaan ensiapu-, palontorjunta- ja altistumisen ehkäisyn toimenpiteitä.

Yksittäisen aineen valmistajan on noudatettava REACH-asetusta, jos se valmistaa ainetta vähintään yhden tonnin vuodessa. Kemikaali on rekisteröitävä ECHAssa, ja mukaan on liitettävä tiedot aineen vaarallisista ominaisuuksista. Sen jälkeen ECHA voi valvoa kemikaalin käyttöä, jos kemikaali on vaarallinen. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin kemikaaleihin, ei pelkästään tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä käytettyihin kemikaaleihin.

Lisäksi säilöntäaineiden käytöstä tatuointiväreissä säädetään biosidiasetuksessa (BPR). Ainoastaan biosidien tarkistusohjelmaan kuuluvia tai tuotetyyppiin 6 - suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet - hyväksyttyjä tehoaineita voidaan asettaa markkinoille EU:ssa ja käyttää EU:n tatuointivärien valmistajien toimesta. Säilöntäaineita, jotka täyttävät yhden rajoituksessa mainituista kriteereistä, ei saa käyttää tatuointiväreissä - jos rajoitus tulee voimaan ehdotetulla tavalla.

Valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on myös luokiteltava aineet ja seokset CLP-asetuksen kriteerien mukaisesti ja varmistettava, että vaarallisia kemikaaleja sisältävien tuotteiden merkintä- ja pakkausvaatimukset täyttyvät. ECHAlle on tehtävä ilmoitus jokaisesta vaaralliseksi luokitellusta aineesta, joka saatetaan markkinoille pelkästään tai seoksessa.

Komiteoiden tieteelliset lausunnot ja tausta-asiakirjat lähetetään Euroopan komissiolle ja julkaistaan ECHAn verkkosivustolla. Kolmen kuukauden kuluessa Euroopan komissio antaa päätösluonnoksen , rajoitetaanko kemikaalien käyttöä vai ei. Jos päätös tukee rajoittamista, se tulee voimaan sen jälkeen, kun siitä on keskusteltu Maailman kauppajärjestön (WTO) kanssa, jäsenvaltiot ovat äänestäneet siitä ja Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat tarkastelleet sitä.

Pitäisikö omista tatuoinneista olla huolissaan?

Jos komissio päätyy siihen , että rajoittaminen on tarpeen, kannattaa ehdottomasti keskustella tatuoijan kanssa ennen uuden tatuoinnin ottamista. Hänen pitäisi ostaa värit lähteestä, joka täyttää REACH-asetuksen vaatimukset, ja hänen pitäisi pystyä kertomaan kemikaaleista, joita hän pistää ihoosi.

Jos olet huolissasi nykyisistä tatuoinneistasi, voit kysyä neuvoa terveydenhuollon ammattilaisilta. Jos harkitset tatuoinnin poistamista, kannattaa ottaa huomioon, että tatuoinnin poistaminen laserilla tarkoittaa pigmenttien ja muiden aineiden hajottamista pienempiin osiin. Nämä aineet voivat sisältää haitallisia kemikaaleja, jotka pääsevät kiertämään vapaasti kehossasi käsittelyn jälkeen.

Jos haluat ottaa uuden tatuoinnin, ota selvää tatuointiartistien taitojen lisäksi myös menetelmistä, joita he käyttävät infektioiden välttämiseen, sekä heidän käyttämistään tatuointiväreistä. Selvitä kaikki tiedot, ja kysy rohkeasti!

Tatuointiartistin pitäisi pystyä antamaan kattavat tiedot käyttämistään väreistä, mukaan luettuna niiden lähteet, mahdolliset terveysriskit ja asiaankuuluvien lakien ja asetusten mukaisuus.

Värit pitäisi esimerkiksi pystyä jäljittämään takaisin luotettavaan myyjään tai pitäisi pystyä tarkistamaan, ovatko tuotteet nykyisen kansallisen lainsäädännön mukaisia (sovelletaan Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Sloveniassa, Espanjassa, Ruotsissa, Norjassa ja Liechtensteinissa) tai täyttävätkö ne Euroopan neuvoston päätöslauselman suositukset tatuointi- ja kestopigmentointivärien turvallisuudesta.

Kannattaa tarkistaa tuoteturvallisuutta koskevasta EU:n nopeasta tiedonvaihtojärjestelmästä (RAPEX), onko jonkin värin osalta raportoitu vakavasta riskistä aikaisemmin, tai ottaa yhteyttä kemikaaleja tai tatuointivärejä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavaan kansalliseen virastoon.

Lisäksi voi olla hyödyllistä merkitä muistiin käytetty tatuointiväri siltä varalta, että saat normaaliin parantumisprosessiin kuulumattoman reaktion. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen välittömästi, jos sinulla on terveysongelmia tai epätavallisilta vaikuttavia oireita.

Categories Display