Mikromuovit

Kuva

Muovi on tärkeä materiaali, jota on taloudessamme runsaasti. Se helpottaa elämäämme monin tavoin ja on usein vaihtoehtojaan kevyempi tai halvempi. Muovit päätyvät kuitenkin usein ympäristöön, jos niitä ei käytön jälkeen hävitetä tai kierrätetä asianmukaisesti, ja siellä ne voivat säilyä pitkään ja hajota yhä pienemmiksi paloiksi. Näin syntyvä ns. mikromuovi on huolta aiheuttava aine. 

Mikromuovit ovat hyvin pieniä (yleensä alle 5 mm:n kokoisia) kiinteitä hiukkasia, jotka koostuvat polymeeriseoksista (muovien pääasiallinen ainesosa) ja funktionaalisista lisäaineista. Muovit voivat sisältää myös jäämiä epäpuhtauksista, jotka ovat peräisin valmistusvaiheesta. Mikromuovia voi muodostua tahattomasti suurempien muovikappaleiden kuluessa ja esimerkiksi synteettisistä tekstiileistä. Niitä valmistetaan myös tarkoituksellisesti lisättäväksi tuotteisiin tiettyä tarkoitusta varten, kuten kuoriviksi rakeiksi kasvo- tai vartalokuorinta-aineisiin.

Mitä riskejä mikromuovit aiheuttavat ympäristölle ja ihmisten terveydelle?

Ympäristöön päästyään mikromuovit kertyvät eläimiin, kuten kaloihin ja äyriäisiin, jolloin niitä päätyy muun muassa ihmisten syömään ruokaan. Ympäristö- ja terveyshuolien vuoksi useat EU:n jäsenvaltiot ovat jo säätäneet tai ehdottaneet kansallisia kieltoja mikromuovien tarkoitukselliselle käytölle tietyissä kulutustuotteissa, useimmiten mikromuovihelmien käytölle pois huuhdeltavissa kosmetiikkatuotteissa, joissa mikromuovia käytetään kuorivana ja kiillottavana ainesosana.

Euroopan komissio julkaisi hiljattain tutkimuksen, josta saadaan lisää tietoa tuotteiden sisältämien mikromuovihiukkasten tarkoituksellisista käyttötavoista ja riskeistä, joita niistä koituu ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut saatavilla olevaa näyttöä elintarvikkeissa olevista mikro- ja nanomuoveista.

Ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuvia riskejä aiheuttavien aineiden rajoittamista koskevien REACH-menettelyjen mukaisesti komissio pyysi kemikaalivirastoa arvioimaan tieteelliset todisteet, jotta EU:n tasolla voitaisiin ryhtyä kaikenlaisten tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien sääntelytoimiin. Toisessa Euroopan komission hankkeessa tutkitaan muita vaihtoehtoja vähentää mikromuovien vapautumista vesiympäristöön.

 

Millaisissa tuotteissa voi olla tarkoituksellisesti lisättyä mikromuovia?

Tarkoituksellisesti mikromuovihiukkasia käytetään monissa EU:n markkinoilla olevissa tuotteissa, kuten tietyn tyyppisissä lannoitteissa, kasvinsuojeluaineissa, keholle jätettävissä ja pois huuhdeltavissa kosmetiikkatuotteissa, kotitalouksissa ja teollisuudessa käytettävissä pesuaineissa, puhdistustuotteissa sekä maaleissa ja öljy- ja kaasuteollisuuden käyttämissä tuotteissa.

Kulutustuotteissa mikromuovihiukkaset tunnetaan parhaiten hankaavan ominaisuutensa vuoksi (esimerkiksi kuorivat ja kiillottavat mikrohelmet kosmetiikassa), mutta niillä voi olla muitakin tehtäviä, kuten tuotteen juoksevuuden, ulkomuodon ja ominaisuuksien pysyvyyden hallinta. Mikromuoveja käytetään jopa koristehileenä ja meikkituotteissa.

EU:ssa ja ETA-maissa käytetään arviolta yhteensä noin 50 000 tonnia mikromuovia vuosittain. Ympäristöön päätyy vuosittain noin 36 000 tonnia mikromuovia (tämä ei pidä sisällään tekonurmien alustamateriaalista vapautuvaa mikromuovia). 

Kemikaaliviraston ehdottama rajoitus

Tammikuussa 2018 kemikaalivirasto ryhtyi selvittämään, onko tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättävien mikromuovihiukkasten markkinoille saattamista tai käyttöä tarpeen rajoittaa koko EU:n laajuudelta. Se esitti tätä varten kannanotto- ja tiedonkeruupyynnön sekä järjesti toukokuussa 2018 sidosryhmille tarkoitetun työpajan, jossa keskusteltiin keskeisistä rajoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi kemikaalivirasto toteutti muita tutkimuksia ja arvioi saamiaan tietoja.

Tammikuussa 2019 kemikaalivirasto ehdotti mikromuovien tarkoituksellisen käytön laajamittaista rajoittamista EU:n ja ETA-maiden markkinoilla olevien tuotteiden osalta, jotta ehkäistään tai vähennetään mikromuovin päätymistä ympäristöön. Arvioiden mukaan ehdotus vähentäisi ympäristöön päätyvän mikromuovin määrää vähintään 85 prosentilla, ja sillä estettäisiin 20 vuoden aikana ehdotuksen hyväksymisestä 400 000 tonnin suuruisen mikromuovimäärän päätyminen ympäristöön. 

Ehdotuksesta järjestettiin kuusi kuukautta kestänyt julkinen kuulemismenettely, joka päättyi 20. syyskuuta 2019. Sen aikana esitettiin yhteensä 477 yksittäistä kannanottoa. Kemikaaliviraston verkkosivustolla on yksityiskohtaista tietoa julkisesta kuulemisesta ja muun muassa ei-luottamuksellisista vastauksista.

 

Komiteoiden lausunnot

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea (RAC) ja sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea (SEAC) laativat rajoitusehdotusta koskevat lopulliset lausuntonsa 15 kuukauden kuluessa. Komiteoiden lausunnon laatimiseen varataan tavanomaisesti 12 kuukautta, mutta tätä aikaa pidennettiin kolmella kuukaudella, koska julkisessa kuulemismenettelyssä esitettiin suuri määrä kannanottoja ja koska arvioitavana on monimutkainen asiakokonaisuus.

Näin ollen riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavan komitean odotetaan esittävän yhteisen lausuntonsa tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien rajoitusehdotuksesta kesäkuussa 2020.

Euroopan komission päätös

Kun komiteat ovat laatineet lausuntonsa, kemikaalivirasto toimittaa ne Euroopan komissiolle, joka arvioi lausuntoja sekä rajoituksen edellytysten täyttymistä. Sen jälkeen komissio laatii ehdotuksen REACH-asetuksen liitteen XVII muuttamisesta, ja jäsenvaltiot voivat äänestää ehdotuksesta REACH-komiteassa. Äänestyksen jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat ehdotusta, ennen kuin rajoitustoimenpide voidaan hyväksyä.

 

 

Planned timetable for proposed restriction of intentionally added microplastics

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 17 January 2018
Call for evidence 1 March - 1 May 2018
Stakeholder workshop 30 - 31 May 2018
Submission of restriction dossier 11 January 2019
Public consultation of the Annex XV dossier  20 March 2019 –
20 September 2019
RAC opinion March 2020 (expected)
Draft SEAC opinion March 2020 (expected)
Public consultation on draft SEAC opinion March - June 2020
Combined final opinion submitted to the Commission autumn 2020
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2020 - 2021
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2022 (transitional periods are proposed for certain applications)