Rakeet ja katteet urheilukentillä

 

Urheilijat ovat käyttäneet useita vuosia joka sään kenttiä jalkapalloiluun, gaelilaisiin lajeihin, rugbyyn, haavipalloon ja muuhun urheiluun. Näiden keinomateriaalista tehtyjen pintojen täytteenä käytetään usein kumirouhetta, jotta kenttä kestäisi paremmin kulutusta ja sääoloja ja jotta iskunvaimennuskyky ja pito paranisivat.

Leikkikentillä käytetään usein keinujen, liukumäkien ja muiden laitteiden alla irrallista kumikatetta, joka pehmentää maata lasten putoamisen varalta. Rouheet ja katteet valmistetaan usein loppuun käytettyjen renkaiden jäänteistä, jotka murskataan ja hienonnetaan.

Rouheet ja katteet voivat sisältää monia mahdollisesti vaarallisia aineita, kuten polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä), metalleja ja ftalaatteja, ja niistä voi myös vapautua haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä ja puolihaihtuvia orgaanisia hiilivetyjä. Näiden vaarallisten aineiden esiintyminen aiheuttaa huolta keinomateriaaleista valmistettujen urheilu- ja leikkikenttien turvallisuudesta.

Ihmisiin kohdistuvat terveysriskit

Kesäkuussa 2016 Euroopan komissio pyysi kemikaalivirastoa arvioimaan, voivatko kyseiset kierrätettyjen kumirouheiden sisältämät aineet synteettisillä kentillä aiheuttaa terveysriskin, joka kohdistuu väestöön, kuten lapsiin, ammattipelaajiin ja kenttiä asentaviin tai kunnossapitäviin työntekijöihin. Taustalla olivat useiden EU:n jäsenvaltioiden tiedotusvälineissä viime vuosina esiintyneet väitteet näillä kentillä leikkivien lasten lisääntyneestä syöpäriskistä.

ECHA arvioi terveysriskit ja tarkasteli altistumista ihokontaktin, nielemisen ja hengittämisen kautta. Tulokset julkaistiin helmikuussa 2017, ja kemikaalivirasto piti rouheelle altistumisesta aiheutuvaa riskiä enintäänkin hyvin vähäisenä. Riski saada syöpä elinikäisen kumirouheelle altistumisen jälkeen arvioitiin hyvin alhaiseksi PAH-pitoisuuksien perusteella, jotka mitattiin urheilukentiltä Euroopassa otetuista näytteistä. Pitoisuuksien katsottiin olevan reilusti alle sovellettavien lakisääteisten rajojen.

Raskasmetallipitoisuuksista aiheutuvaa huolta pidettiin merkityksettömänä, koska pitoisuudet alittavat EU:ssa tällä hetkellä leluissa sallitut rajat. Huolenaiheita ei myöskään havaittu ftalaattien, bentsotiatsolin ja metyyli-isobutyyliketonin pitoisuuksissa, koska nekin alittivat tason, joka voisi johtaa terveysongelmiin. Raportissa pantiin kuitenkin merkille, että kun kumirouhetta käytettiin sisätiloissa, niistä haihtuvat orgaaniset yhdisteet saattoivat aiheuttaa iho- ja silmä-ärsytystä. 

 

Epävarmuustekijöihin selvyyttä lisätutkimuksilla

Kemikaaliviraston raportissa korostettiin joitakin epävarmuustekijöitä, jotka vaativat lisätutkimuksia. Huolena oli esimerkiksi se, miten hyvin tehdyt tutkimukset edustivat koko Eurooppaa (koska näytteitä ei kerätty kaikista jäsenvaltioista).

Kemikaalivirasto ehdotti useita hyvän käytännön mukaisia toimia, joilla voidaan torjua näitä epävarmuustekijöitä:

  • Harkitaan REACH-asetuksen nojalla rajoitusta, jonka mukaan toimitetaan vain sellaisia kumirouheita, jossa PAH-yhdisteitä ja mahdollisia muita vaarallisia aineita on hyvin alhaisina pitoisuuksina.
  • Nykyisten ulko- ja sisäkenttien haltijoiden ja hoitajien olisi mitattava kentillä käytettyjen PAH-yhdisteiden ja muiden kumirouheiden sisältämien aineiden pitoisuudet ja toimitettava nämä tiedot saataville.
  • Kumirouheiden tuottajien ja niiden kattojärjestöjen olisi laadittava ohjeet, jotka auttavat kierrätetyn kumitäytteen valmistajia ja maahantuojia testaamaan materiaalinsa.
  • Urheilu- ja jalkapalloliittojen ja -seurojen olisi työskenneltävä tuottajien kanssa sen varmistamiseksi, että tiedot tekonurmessa olevasta kumirouheesta ovat pelaajille ja suurelle yleisölle ymmärrettävässä muodossa.
  • Nykyisten kumirouhetäytettä sisältävien sisäkenttien haltijoiden ja hoitajien olisi varmistettava, että kenttien tuuletus on riittävä.
  • Synteettisiä kenttiä käyttävien pelaajien olisi huolehdittava perushygieniasta pelattuaan keinomateriaalikentillä. Kemikaalivirasto toimitti arviointinsa Euroopan komissiolle 28. helmikuuta 2017. 

Kemikaaliviraston havaintojen lisäksi Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristölaitos (RIVM) teki tutkimuksen Alankomaissa käytetyn kumirouheen terveysriskeistä alkuvuodesta 2017. Siinä vahvistettiin urheilun olevan turvallista näillä kentillä.

Tutkimuksessa kuitenkin suositeltiin kemikaaliviraston raportin päätelmien tavoin alentamaan entisestään PAH-yhdisteiden laillisia pitoisuusrajoja kumirouheessa ja etenkin kulutustuotteissa käytettävässä kumirouheessa.

Tämän jälkeen Alankomaat ehdotti rajoitusta kahdeksan polysyklisen aromaattisen hiilivedyn pitoisuuksille rouheissa tai katteissa, joita käytetään keinonurmikenttien täyteaineena tai irtorouheena urheilu- ja leikkikentillä. Kemikaalivirasto sai rajoitusta koskevan asiakirja-aineiston 20. heinäkuuta 2018.

Alankomaiden ehdottama rajoitus

Ehdotetussa rajoituksessa arvioidaan kahdeksasta PAH-yhdisteestä aiheutuvia terveysriskejä ammattilaisjalkapalloilijoille (mukaan lukien maalivahdit), kentillä leikkiville lapsille sekä urheilukenttien ja leikkikenttien asentamiseen ja huoltamiseen osallistuville työntekijöille.

Arvioinnin perusteella Alankomaat suositteli, että keinonurmikentillä, leikkikentillä ja muissa urheilupaikoissa käytettävissä kumirouheissa ja -katteissa kahdeksan PAH-yhdisteen kokonaispitoisuuden raja lasketaan arvoon 17 milligrammaa kilossa. Nykyiset pitoisuusrajat, joita sovelletaan suurta yleisöä koskeviin toimituksiin, ovat 100 mg/kg kahdelle PAH-yhdisteelle (BaP ja DBAhA) ja 1 000 mg/kg kuudelle muulle PAH-yhdisteelle (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Komitean lausunnot

Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea (SEAC) hyväksyi 20. syyskuuta 2019 yksinkertaisella enemmistöllä lopullisen lausunnon, joka tukee Alankomaiden ehdotusta kahdeksan PAH-yhdisteen pitoisuuden rajoittamisesta sekä riskinarviointikomitean (RAC) aiempaa lausuntoa kesäkuulta 2019.

Lausunnossa ehdotetaan, että kyseisten kahdeksan PAH-yhdisteen kokonaispitoisuuden yläraja lasketaan arvoon 20 mg/kg. Tarkoituksena on varmistaa, että PAH-yhdisteiden aiheuttama syöpäriski pysyy pienenä ihmisillä, jotka altistuvat hengityksen tai kosketuksen kautta rouheille ja katteille. Näihin kuuluvat kentillä pelaavat jalkapalloilijat, leikkikentillä leikkivät lapset sekä pintoja asentavat ja huoltavat työntekijät.

Ehdotus ei vaikuta nykyisiin kenttiin. Sillä varmistetaan, että kenttien huoltamisessa eli uudelleentäyttämisessä käytetyn materiaalin pitoisuudet alittavat uuden rajan.

Euroopan komission päätös

Komission odotetaan laativan ehdotuksen kemikaaliviraston komiteoiden lausunnon pohjalta. Vakiomenettelyn mukaisesti komission ehdotus REACH-asetuksen liitteen XVII muuttamisesta esitetään jäsenvaltioiden äänestettäväksi REACH-komiteassa. Tämän jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät sitä.

Tässäkö kaikki?

Monet käytetyistä täyteainetyypeistä sisältävät myös mikromuovia (katso tieteen ajankohtaisia aiheita). RAC ja SEAC keskustelevat tästä kysymyksestä tarkastellessaan ehdotettua rajoitusta, joka koskee tarkoituksella lisättyä mikromuovia.

Tarvittaessa kemikaalivirasto tarkastelee myös ympäristövaikutuksia, jotka johtuvat loppuun käytetyistä renkaista peräisin olevan kumirouheen sisältämistä muista aineista.

Planned timetable for restriction proposal on PAHs in granules and mulches used as infill

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 30 June 2107
Call for evidence 23 July – 18 October 2017
Workshop hosted by RIVM 24 November 2017
Submission of restriction dossier 20 July 2018
Public consultation of the Annex XV dossier  19 September 2018 – 19 March 2019
RAC opinion 7 June 2019
Draft SEAC opinion 14 June 2019
Public consultation on draft SEAC opinion 19 June 2019 – 19 August 2019
Combined final opinion submitted to the Commission October 2019
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2019-2020
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2020

Categories Display