Glyfosaatti

 

Glyfosaatti on yksi laajimmin käytetyistä tehoaineista kasvinsuojeluaineissa, joilla estetään rikkakasvien kasvu viljelykasvien joukossa ja tuhotaan rikkakasveja tai niiden osia. Tällaisia aineita kutsutaan usein rikkakasvien torjunta-aineiksi tai rikkaruohomyrkyiksi.

Glyfosaattia käytetään maanviljelyssä ja puutarhaviljelyssä. Sillä torjutaan rikkakasveja ennen kylvöä. Jos viljelykasvit ovat glyfosaattia kestäviä muuntogeenisiä kasveja, glyfosaattia käytetään tuhoamaan viljelykasvien joukossa kasvavia rikkakasveja myös kylvön jälkeen. Näin ei kuitenkaan tehdä Euroopan unionissa.

 

Mitä ECHA tekee glyfosaatin suhteen?

ECHA ohjaa aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskevan lainsäädännön noudattamista. Laissa säädetään aineiden arvioinnista ja pakkauksiin tehtävistä merkinnöistä aineiden mahdollisten vaarallisten ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi myrkylliset, helposti syttyvät ja syövyttävät aineet).

Tiettyjen aineiden, kuten kasvinsuojeluaineiden, kohdalla luokitusta koskeva päätös voidaan tehdä EU:ssa niin, että se koskee koko Euroopan unionia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaiseen tiettyä ainetta sisältävään tuotteeseen on tehtävä kuluttajaa varoittavat asianmukaiset merkinnät.

Saksan työsuojeluvirasto (BAuA) ehdotti, että glyfosaatilla pitäisi olla yhtenäistetty lisäluokitus tiettyyn kohde-elimeen kohdistuvan myrkyllisyyden osalta toistuvan altistuksen jälkeen (olemassa olevien yhtenäistettyjen luokitusten lisäksi). ECHA kehotti luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan lainsäädännön mukaisesti asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa kyseisestä ehdotuksesta julkisessa kuulemisessa, joka päättyi 18. heinäkuuta 2016. 

ECHAn vastaanottamiin huomautuksiin vastaa Saksan viranomainen. Tämän jälkeen ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) käsitteli yhtenäistettyä luokitusta koskevaa ehdotusta kahdessa perättäisessä kokouksessaan, jotka pidettiin joulukuussa 2016 ja maaliskuussa 2017, ja laati riippumattoman tieteellisen lausuntonsa. 

RAC on tiedekomitea, johon kuuluu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ehdottamia ja ECHAn nimittämiä asiantuntijoita. Asiantuntijat tutkivat kaiken oleellisen tiedon, myös kolmansien osapuolten toimittaman. RAC ottaa huomioon myös muiden elinten aiemmin analysoimat keskeiset tiedot sekä eriävät näkemykset siitä, miten osa kyseisistä tutkimuksista on arvioitu.

Maaliskuun 15. päivänä 2017 RAC päätti säilyttää glyfosaatin yhtenäistetyn luokituksen aineena, joka aiheuttaa vakavia silmävaurioita ja on myrkyllistä vesieliöille ja jonka vaikutukset ovat pitkäaikaisia. RAC antaa riippumattoman tieteellisen lausuntonsa Euroopan komissiolle siitä, täyttävätkö glyfosaatin ominaisuudet luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa asetuksessa (CLP-asetuksessa) säädetyt luokitusta koskevat edellytykset. Lisätietoa yhdenmukaistetusta luokituksesta on saatavana alla olevien linkkien kautta.

RAC:n ja ECHAn arvio perustuu yksinomaan aineen vaarallisiin ominaisuuksiin eli siihen, onko aineella haittavaikutuksia. Siinä ei oteta huomioon, millainen ja miten suuri riski ihmisiin ja ympäristöön kohdistuu aineelle altistumisesta. Riski riippuu luonnollisesti siitä, miten ainetta käytetään ja kuinka paljon. Tällaisia riskejä tarkastellaan tapauskohtaisesti asiaan kuuluvan lainsäädännön pohjalta. Glyfosaatin kohdalla kyseessä on kasvinsuojeluaineita koskeva lainsäädäntö. Kyseisen lainsäädännön – kasvinsuojeluaineasetuksen – noudattamista valvovat Euroopan komissio ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA). Lisätietoa riskeihin ja altistumiseen liittyvistä kysymyksistä on saatavana alla olevien linkkien kautta.

Mistä tieteellinen tieto tulee ja saako sitä nähtäväksi?

ECHAn kaltaiset sääntelyviranomaiset tukeutuvat arvioinneissaan toksikologisista tutkimuksista saatujen tietojen yhdistelmään riippumatta siitä, onko näitä tutkimuksia julkaistu vai ei.

EU:n lainsäädäntöön sisältyy lakimääräinen vaatimus siitä, että yritysten on varmistettava markkinoille saattamiensa kemikaalien turvallinen käyttö. Yritysten on siis suoritettava (eko)toksikologisia tutkimuksia aineiden vaarallisten ominaisuuksien selvittämiseksi. Näiden tutkimusten kustannuksista vastaavat yritykset.

Tällaisia tutkimuksia yritysten puolesta yleensä tekevien erikoislaboratorioiden on noudatettava tiukkoja ohjeita, joista on säädetty EU:n lainsäädännössä ja lainsäädäntöön liittyvissä ohjeasiakirjoissa. Tutkimukset on suoritettava hyväksytyin menetelmin, ja niiden on täytettävä tietyt laatuvaatimukset (OECD:n ohjeet tai muut vastaavat tekniset ohjeet sekä hyvää laboratoriokäytäntöä koskevat vaatimukset). Samaa prosessia käytetään esimerkiksi lääketieteessä.

Täydelliset tutkimuskertomukset annetaan asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten, myös ECHAn riskinarviointikomitean, arvioitavaksi.

RAC:n lausunto glyfosaatin luokituksesta ja vastaukset saatuihin huomautuksiin on nyt julkaistu ECHAn verkkosivuilla. Saksan toimivaltaisen viranomaisen toimittama aineisto sekä julkisen kuulemisen aikana esitetyt huomautukset ovat jo saatavana ECHAn verkkosivuilla.

EU:n jäsenvaltioiden tekemä päätös

Riskinarviointikomitean (RAC) annettua lausuntonsa se lähetettiin Euroopan komissiolle, ja komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa päätti uusia glyfosaatin hyväksynnän kasvinsuojeluaineissa käytettävänä tehoaineena viideksi vuodeksi (15. joulukuuta 2022 saakka).

EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijat tekivät päätöksen 27. marraskuuta 2017, ja komissio hyväksyi sen 12. joulukuuta 2017.

Glyfosaatista on esitetty erilaisia tieteellisiä arvioita – miksi niissä on eroja?

Glyfosaatista on julkaistu viime aikoina useita raportteja. Raporttien johtopäätökset ovat vaihdelleet omaksutun lähestymistavan ja tietojen tulkintatavan mukaan. Tämä on normaalia: tieteellisen tiedon tulkinta ja punnitseminen edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. EU:n jäsenvaltioiden riippumattomista asiantuntijoista muodostuva ECHAn riskinarviointikomitea tutkii kuitenkin nyt myös viimeaikaisissa raporteissa käytetyt tiedot.

ECHA antaa riippumattoman tieteellisen lausunnon glyfosaattia koskevan yhdenmukaistetun luokituksen tarpeesta luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa asetuksessa säädettyjen vaaroihin liittyvien kriteerien perusteella. Kuten edellä mainittiin, ECHA arvioi glyfosaatin vaarallisia ominaisuuksia, ei tiettyyn yksittäiseen käyttöön liittyviä riskejä. Tällaisia riskejä, esimerkiksi glyfosaattia sisältävien tuotteiden käyttöön liittyviä riskejä, arvioidaan kasvinsuojeluaineasetuksen perusteella.

 

Categories Display