Riippumattomuus

Päätöksenteon riippumattomuus ja avoimuus ovat äärimmäisen tärkeitä kemikaalivirastolle. Sen työ ja päätökset ovat tärkeitä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun kannalta, ja ne voivat myös vaikuttaa merkittävästi yksittäisiin yrityksiin. Onkin olennaista, että kemikaalivirasto tekee päätöksensä avoimesti, itsenäisesti, puolueettomasti ja tieteellisin perustein.

Riippumattomuuden turvaamiseksi laaditaan avoimet selvitykset sidonnaisuuksista ja toteutetaan toimenpiteitä varmistamaan, etteivät etunäkökohdat vaikuta viraston päätöksentekoon. Käytännössä tämä edellyttää herkkää tasapainoilua asiantuntevan ja kokeneen henkilöstön hankkimisen sekä mahdollisten eturistiriitojen ehdottoman välttämisen välillä. Kemikaaliviraston periaatteen mukaan eturistiriita voi syntyä tilanteessa, jossa virastossa tai viraston kanssa työskentelevän henkilön sidonnaisuudet vaarantavat (tai niiden voidaan epäillä vaarantavan) päätöksenteon tasapuolisuuden ja objektiivisuuden.

Tästä syystä jokainen kemikaalivirastossa tai sen kanssa työskentelevä henkilö antaa vuosittain selvityksen sidonnaisuuksista (selvitys myös ajantasaistetaan, jos henkilön tilanne muuttuu). Työntekijä, joka on ilmoittanut eturistiriidasta jossakin asiassa, ei voi osallistua päätöksen tai lausunnon tekemiseen kyseisestä asiasta.

Virastolla on myös eturistiriitoja käsittelevä neuvoa-antava komitea (Conflicts of Interest Advisory Committee), joka auttaa viraston pääjohtajaa varmistamaan päätöksenteon riippumattomuuden.

Lisätietoja on kemikaaliviraston asiakirjassa "Policy for Managing potential Conflicts of Interest".

 

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)