Yleisesti sovellettavat päätökset

ECHA on julkaissut kaikkia koskevia päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa kaikkiin tietyt objektiiviset kriteerit täyttäviin yhtiöihin tai kuvaavat tiettyjä ECHA-prosesseja.

ECHA:n kaikkia koskevien päätösten julkaisemisella pyritään auttamaan kiinnostuneita kansalaisia ja muita kiinnostuneita osapuolia saamaan heille relevantit asiakirjat helpommin käyttöönsä.

Linkit relevantteihin asiakirjoihin annetaan tällä sivulla.

 

Sääntelylait

Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista

Yksi ECHA:n tehtävistä on tunnistaa ja luetella erityistä huolta herättävät aineet (SVHC), toisin sanoen syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymismyrkylliset, hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset tai erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet tai aineet, jotka aiheuttavat vastaavaa huolta.

SVHC-listan aineet voidaan myöhemmin lisätä REACH-asetuksen XIV liitteeseen, jolloin niiden käytöstä tulee luvanvaraista.

 

Menettelytapatoimenpiteet

Asiakirjojen saatavuus

EU:n kansalaiset sekä muiden maiden kansalaiset ja yritykset, joilla on rekisteröity toimisto EU:ssa, voivat pyytää ECHA:n asiakirjoja tutustuttavakseen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi mukaisesti. Tämä auttaa varmistamaan läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden.

ECHA:n on julkaissut päätöksen, jossa määritetään yksityskohtaiset hallinnolliset ja menettelytapasäännöt asiakirjojen tutustuttavaksi saamista koskevien pyyntöjen käsittelystä (MB/12/2008).


Luottamuksellisuusvaateiden tai vaihtoehtoisten kemikaalinimien käyttöpyyntöjen hylkäysten tarkastus

ECHA julkaisee verkkosivustollaan tietoja rekisteröidyistä aineista. Rekisteröijät voivat pyytää osaa näistä tiedoista käsiteltävän luottamuksellisesti. Jos ECHA hylkää sellaisen pyynnön, rekisteröijät voivat pyytää ECHA:aa tarkastamaan sellaisen hylkäyspäätöksen.

Jos seoksen toimittaja katsoo, että ainesosan paljastaminen merkinnässä tai käyttöturvallisuustiedotteessa voi vaarantaa sen liiketoiminnan luottamuksellisuuden, se voi pyytää vaihtoehtoisen kemikaalinimen käyttöä. Jos ECHA hylkää sellaisen pyynnön, toimittaja voi pyytää ECHA:aa tarkastamaan sellaisen hylkäyspäätöksen.

ECHA on määrittänyt säännöt luottamuksellisuuspyyntöjä kokevien päätösten tarkastukselle hallintoneuvoston päätöksessä (MB/17/2008), jota myöhemmin muutettiin kattamaan myös vaihtoehtoisen kemikaalinimen pyyntöä koskevien päätösten tarkastuksia (MB/17/2011, muuttanut päätöstä MB/17/2008).


Palvelu- ja hallintomaksut

ECHA voi veloittaa maksuja tarjoamistaan palveluista. Asiaankuuluvat maksut märitetään hallintoneuvoston päätöksessä (MB/D/29/2010). Niihin sisältyy hallintomaksu, joka veloitetaan yhtiöiltä, jotka ovat valheellisesti väittäneet olevansa pk-yrityksiä hyötyäkseen palkkioiden alennuksista.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)