Henkilötietosuoja

Tietosuojapolitiikka

Oikeus henkilötietojen suojaan on Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvattu perusoikeus. Siksi kemikaalivirasto on vahvasti sitoutunut varmistamaan niiden ihmisten henkilötietojen suojan, joiden kanssa se työskentelee, riippumatta siitä, onko kyse teollisuuden edustajista (kuten rekisteröijistä tai luvan hakijoista), sidosryhmien edustajista, uutiskirjeen tilaavista yksityishenkilöistä, jonkin kemikaaliviraston elimen jäsenistä tai kutsutuista asiantuntijoista, henkilökunnan jäsenistä tai työnhakijoista. Kemikaalivirasto käsittelee kaikkia keräämiään henkilötietoja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 määräysten mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan silloin, kun se on tarpeen sellaisten tehtävien suorittamiseksi, jotka tehdään yleisen edun vuoksi EU:n lainsäädännön perusteella, tai sellaisen julkisen vallan lainmukaista käyttöä varten, joka kuuluu kemikaalivirastolle. Vaihtoehtoisesti käsittely on lainmukaista silloin, kun se on osa lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvoitetta, tai jos kyseinen henkilö on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa.

Kaikesta henkilötietojen käsittelystä on ilmoitettava asianmukaisesti kemikaaliviraston tietosuojasta vastaavalle henkilölle ja tarvittaessa Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jokaisella on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus saada itseään koskevat tiedot milloin tahansa ja oikaista ne, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Kysymykset tai valitukset henkilötietojen käsittelystä voi esittää kemikaaliviraston tietosuojasta vastaavalle henkilölle. Vaihtoehtoisesti voi kääntyä myös Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

www.edps.eu

 

Tietosuojasta vastaava henkilö

Kaikkien muiden EU:n toimielinten ja virastojen tavoin myös kemikaalivirasto on nimittänyt tietosuojasta vastaavan henkilön varmistamaan, että kemikaalivirastossa sovelletaan periaatteita henkilötietojen suojaamisesta. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa  Bo Balduyck (etunimi.sukunimi@echa.europa.eu).

Tietosuojavastaava antaa riippumatonta neuvontaa. Hän pitää yllä rekisteriä kaikista kemikaaliviraston henkilötietojen käsittelytoimista ja antaa neuvontaa ja suosituksia oikeuksista ja velvollisuuksista. Tietosuojavastaava ilmoittaa myös Euroopan tietosuojavaltuutetulle mahdollisesti riskialttiista henkilötietojen käsittelystä ja vastaa mahdollisiin tietosuojavaltuutetun pyyntöihin. Kriittisissä tilanteissa tietosuojavastaava voi tutkia asioita ja tapauksia joko pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)