EU:n toimielimet ja elimet

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on EU:n julkisoikeudellinen virasto, joka toimii EU:n toimielimistä (kuten neuvostosta, parlamentista ja komissiosta) riippumattomana ja omana oikeushenkilönä. Komissio on kuitenkin tärkeä ECHAn yhteistyö kumppani sen tehtävän suorittamisessa.

Komissio vastaa perussopimusten valvojana EU:n lainsäädännön ja näin ollen myös ECHAn perustamisasetuksen asianmukaisesta soveltamisesta ja valvoo julkisten varojen käyttöä virastossa muun muassa toimimalla viraston sisäisenä tarkastajana. Lisäksi komissiolla on kolme äänioikeutettua edustajaa ECHAn hallintoneuvostossa. Se myös ehdottaa kolmea äänioikeudetonta paikkaa sidosryhmien jäsenille.

Komission rooli

Komissio vastaa ECHAn tehtävät määrittelevien EU:n asetusten (REACH, CLP, biosidiasetus ja PIC) ajantasaistamisesta ja täydentämisestä, ja se hoitaa suoraan joihinkin niiden prosesseihin liittyviä tehtäviä, kuten päätökset tiettyjen vaarallisten kemiallisten aineiden rajoittamisesta ja luvanvaraisiksi asetettavien aineiden yksilöinti. Komissio päättää myös lupien myöntämisestä REACH- ja biosidiasetuksen nojalla.

Lisäksi komissio voi pyytää ECHAa laatimaan ehdotuksia kemiallisten aineiden rajoittamisesta tai niiden luokittelusta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi. Komissio voi myös päättää aineen luokittelusta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi ja rekisteröintiasiakirjojen ja aineiden arvioinnista, jos ECHAn jäsenvaltioiden komitea ei pääse yksimieliseen ratkaisuun.

Näiden tehtävien ohella komissio laatii myös säännösten täytäntöön panemiseksi tarvittavia säädöksiä. Näitä täytäntöönpanosäädöksiä ovat esimerkiksi:

  • maksuasetus, jossa määritetään yrityksiltä veloitettavat maksut REACH- ja biosidiasetukseen liittyvistä toimista, kuten rekisteröinti- ja lupahakemuksista;
  • kaksi asetusta ECHAn valituslautakuntaa koskevista järjestelyistä;
  • asetus testausmenetelmistä.

Yleisemmin komission tehtäviin kuuluu laatia ehdotuksia kemiallisista aineista aiheutuvien riskien ja vaarojen hallintaa koskevaa EU:n politiikkaa varten ja neuvotella näistä ehdotuksista. Se voi pyytää virastolta tähän liittyvää tieteellistä neuvontaa, myös EU:n kansainvälisen toiminnan tueksi.

Täytäntöönpanotehtävissä komissiota avustavat jäsenvaltioiden edustajista koostuvat komiteat ja muut kokoukset..

Euroopan komission pääosastot ja ECHA

ECHA tekee yhteistyötä useiden komission pääosastojen kanssa ja on tiiviissä yhteydessä yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastoon ja ympäristöasioiden pääosastoon, jotka ovat osaltaan vastuussa REACH- ja CLP-asetuksista.

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto toimii vastaavana pääosastona toimielintä koskevissa ja hallinnollisissa asioissa, kuten budjetti- ja henkilöstöasioissa komission muiden yksiköiden suuntaan, sekä vastaa useista kemikaalipolitiikkaan (esimerkiksi lannoitteisiin, pesuaineisiin ja räjähteisiin) liittyvistä EU:n säännöksistä.

Ympäristöasioiden pääosasto vastaa biosidejä ja PIC-menettelyä koskevista asetuksista ja johtaa EU:n kansainväliseen kemikaalipolitiikkaan liittyvää toimintaa (esim. OECD, Rotterdamin ja Tukholman yleissopimukset ja SAICM).

ECHA tekee tiivistä yhteistyötä myös komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa. Asiat liittyvät muun muassa nanomateriaalien riskinarviointiin, biosidien riskinarvioinnin arviointiohjelmaan sekä vaihtoehtojen kehittämiseen eläinkokeille ja niiden validointia koskeviin toimiin.

ECHAn ja komission välinen moninainen vuorovaikutus johtaa päivittäiseen yhteydenpitoon kaikilla hierarkian tasoilla eri asiayhteyksissä: epävirallisella työskentelytasolla, osana virallista sääntelytoimintaa ja hallinnon alalla.

Euroopan parlamentti ja ECHA

Euroopan parlamentti on osana EU:n lainsäädäntärakennetta vastuussa ECHAn työtä hallitsevan ja ohjaavan lainsäädännön sisältöä ja lopullista hyväksymistä koskevasta päätöksenteosta. (Tämä tapahtuu yhdessä neuvoston kanssa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.)

Euroopan parlamentti kuuluu myös EU:n budjettivallan käyttäjiin ja päättää näin ollen viraston talousarvioesityksestä (muiden kuin maksutulojen osalta) sekä myöntää vastuuvapauden tai lopullisen hyväksynnän viraston kunkin vuoden talousarviolle (viraston tilinpäätöksen tarkastamisen ja viimeistelyn jälkeen). Viraston talousarvioon liittyviä asioita voidaan käsitellä parlamentin budjettivaliokunnassa (BUDG) ja talousarvion valvontavaliokunnassa (CONT).

Parlamentissa kaikkia ECHAn toimiin liittyviä asioita käsittelee ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI), jonka kanssa viraston pääjohtaja käy joka syksy vuosittaisen keskustelun. ECHA voidaan myös kutsua osallistumaan valiokunnan kokouksiin, jos niissä käsitellään siihen liittyviä asioita.

Euroopan parlamentti nimittää kaksi riippumatonta edustajaa ECHAn hallintoneuvostoon. Lisäksi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta voi nimittää epävirallisen yhteystahon pitämään säännöllisesti yhteyttä viraston kanssa. Virasto on tapauskohtaisesti vuorovaikutuksessa myös yksittäisten Euroopan parlamentin jäsenten kanssa työnsä erityisalojen puitteissa.

Euroopan unionin neuvosto ja ECHA

Euroopan unionin neuvosto on osana EU:n lainsäädäntärakennetta vastuussa ECHAn työtä hallitsevan ja ohjaavan lainsäädännön sisältöä ja lopullista hyväksymistä koskevasta päätöksenteosta. (Tämä tapahtuu yhdessä parlamentin kanssa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.)

Neuvosto kuuluu myös EU:n budjettivallan käyttäjiin ja päättää näin ollen viraston talousarvioesityksestä (muiden kuin maksutulojen osalta) sekä antaa Euroopan parlamentille suosituksen vastuuvapauden tai lopullisen hyväksynnän myöntämisestä (viraston tilinpäätöksen tarkastamisen ja viimeistelyn jälkeen).

Neuvosto vastaa myös jäsenvaltioiden ECHAn hallintoneuvostoon ehdottamien jäsenten nimittämisestä samoin kuin jäsenvaltioiden komitean ja biosidituotteiden pysyvän komitean jäsenten nimittämisestä.

Muut EU:n erillisvirastot

ECHA tekee säännöllisesti yhteistyötä EU:n muiden erillisvirastojen kanssa yleistä etua koskevissa asioissa, kun yhteistyöllä on merkitystä viraston tehtävän kannalta. ECHA on myös tehnyt useiden virastojen kanssa yhteistyömuistion yhteistyön tehostamiseksi panostaakseen erityisesti tietojenvaihtoon, parempaan keskinäiseen ymmärrykseen ja yhteistyön lisäämiseen sekä tarvittaessa yhteisiin hankkeisiin.

ECHA tekee yhteistyötä myös muiden virastojen kanssa osallistumalla eurooppalaisten virastojen päälliköiden verkostoon ja hallintopäälliköiden verkostoon. Nämä virastojen väliset foorumit edistävät yhteistyötä, koordinointia sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU:n virastojen johtamisen ja hallinnoinnin kannalta yleishyödyllisissä asioissa. ECHA koordinoi verkostoja maaliskuuhun 2012 asti ja kuuluu maaliskuuhun 2013 asti niin kutsuttuun virastojen troikkaan, joka tukee verkostojen koordinointia ja varmistaa jatkuvuuden yksivuotisten koordinointikausien vaihtuessa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)