De sikkerhedsansvarliges netværk

Netværket af sikringsofficerer blev oprettet i 2007 som en undergruppe til den tidligere arbejdsgruppe for praktiske forberedelser til REACH under Europa-Kommissionen.

Netværket af sikringsofficerer er et netværk af eksperter fra medlemsstaternes kompetente myndigheder, bemyndigede nationale institutioner, Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Kemiindustri (CEFIC). Det rådgiver ECHA i sikkerhedsspørgsmål vedrørende sikker udveksling af oplysninger om REACH- og CLP-forordningerne mellem ECHA, medlemsstaternes kompetente myndigheder, bemyndigede nationale institutioner og Europa-Kommissionen.

ECHA's bestyrelse har givet netværket af sikringsofficerer en formel rolle i forbindelse med vurdering af sikkerhedskrav, aftaler om afvigelser og udarbejdelse af sikkerhedsrelaterede retningslinjer for revision. Baseret på den ekspertise, der findes i netværket af sikringsofficerer, rådgiver det også om informationsudveksling under REACH og CLP, særlig i sikkerhedsspørgsmål vedrørende ikt-værktøjer såsom REACH-IT, RIPE og CIRCA. Netværket af sikringsofficerer fungerer endvidere som en platform for udveksling af bedste praksis og gensidig læring.

Netværket af sikringsofficerer mødes en til to gange om året. ECHA varetager netværkets sekretariatsopgaver og koordinerer det. Sikringsofficererne er ansvarlige for at underrette deres respektive organisationer om drøftelserne og afgørelserne på møderne i netværket af sikringsofficerer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)