EU-institutioner og -organer

ECHA, der er et EU-agentur, er underlagt EU-lovgivningen, men arbejder uafhængigt af EU-institutionerne (Rådet, Parlamentet, Kommissionen osv.) og har selvstændig status som juridisk person. Kommissionen er dog en vigtig institutionel interessent i ECHA og partner i gennemførelsen af dets mandat.

Kommissionen er som "traktaternes vogter" ansvarlig for korrekt anvendelse af EU-retten og dermed også for ECHA's grundforordninger, og den fører tilsyn med agenturets anvendelse af offentlige midler, f.eks. ved at fungere som agenturets interne revisor. Kommissionen har endvidere tre repræsentanter med stemmeret i agenturets bestyrelse og opstiller tre kandidater uden stemmeret, som repræsenterer interesserede parter.

Kommissionens rolle

Kommissionen er ansvarlig for opdatering og komplettering af de EU-forordninger, der fastlægger ECHA's mandat (REACH/CLP/biocider/PIC), og er pålagt direkte opgaver i relation til adskillige af processerne i forbindelse hermed, herunder at træffe afgørelser om begrænsning af specifikke farlige kemiske stoffer; eller at identificere stoffer, der skal være underlagt krav om godkendelse. Den træffer ligeledes afgørelse om meddelelse af godkendelser i henhold til REACH- og biocidforordningen.

Derudover kan Kommissionen anmode ECHA om at udarbejde forslag til begrænsning af kemiske stoffer, eller forslag til identifikation af disse som særligt problematiske stoffer, og kan ligeledes træffe afgørelse om identifikation af særligt problematiske stoffer og evaluering af registreringsdossierer og stoffer, såfremt der ikke kan opnås enstemmighed i ECHA's Medlemsstatsudvalg.

Sideløbende med disse opgaver udformer Kommissionen ligeledes den gennemførelseslovgivning, der er nødvendig for, at bestemmelserne kan få gyldighed, f.eks.:

  • en gebyrforordning, der fastsætter de gebyrer, som industrien skal betale til REACH- og biocidrelaterede aktiviteter, såsom registrering eller ansøgninger om godkendelse
  • to forordninger om ordningerne for ECHA's klageudvalg, og
  • en forordning om testmetoder.

Mere generelt er Kommissionen blevet pålagt at udvikle og forhandle forslag til en EU-politik om styring af risici og farer ved farlige stoffer, og Kommissionen kan bede agenturet om at yde videnskabelig rådgivning, bl.a. for at støtte EU's internationale aktiviteter på dette område.

I forbindelse med gennemførelsen af Kommissionens opgaver bistås den af udvalg eller andre fora af repræsentanter for medlemsstaterne.

Europa-Kommissionens generaldirektorater og ECHA

ECHA er i kontakt med forskellige af Kommissionens generaldirektorater (GD'er), men arbejder især tæt sammen med GD for Erhvervs- og virksomhedspolitik og GD for Miljø, som har det fælles ansvar for REACH- og CLP-forordningen.

GD for Erhvervs- og virksomhedspolitik er det primære GD for agenturet, når det gælder institutionelle anliggender og administrative spørgsmål, herunder budget- og personalespørgsmål i andre af Kommissionens tjenestegrene. Det er endvidere ansvarligt for adskillige dele af EU-lovgivningen om kemikalier (f.eks. gødningsstoffer, vaske- og rengøringsmidler og sprængstoffer).

GD for Miljø er ansvarligt for forordningen om biocidholdige produkter samt forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC) og står i spidsen for EU's aktiviteter inden for international kemikaliepolitik (f.eks. OECD, Stockholm- og Rotterdamkonventionerne, SAICM). 

ECHA indgår ligeledes i et tæt samarbejde med Kommissionens fælles forskningscenter i forbindelse med bl.a. risikovurdering af nanomaterialer, undersøgelsesprogrammet for risikovurdering af biocider og aktiviteter i forbindelse med udvikling og validering af alternativer til dyreforsøg.

De forskellige interaktioner mellem ECHA og Kommissionen resulterer i daglig kontakt på alle niveauer og i forskellige kontekster, dvs. både på det uformelle arbejdsniveau, i forbindelse med formelle reguleringsaktiviteter og på det administrative område.

Europa-Parlamentet og ECHA

Som en del af EU's lovgivende gren er Europa-Parlamentet ansvarligt for indholdet i og den endelige vedtagelse af den lovgivning, der ligger til grund for ECHA's arbejde (dette sker i samarbejde med Rådet i det, der kaldes den almindelige lovgivningsprocedure).

Europa-Parlamentet er også en del af EU's budgetmyndighed og træffer i denne egenskab beslutning om agenturets budgetforslag (i det omfang, det ikke dækkes af indtægter fra gebyrer) og om meddelelse af decharge for og godkendelse af agenturets budget for et givet år (efter afslutning og revision af årsregnskabet). Spørgsmål vedrørende agenturet kan behandles i Parlamentets budgetudvalg og budgetkontroludvalg.

Alle spørgsmål vedrørende indholdet af ECHA's aktiviteter behandles i Parlamentet af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som hvert efterår mødes til en meningsudveksling med agenturets administrerende direktør. ECHA kan også inviteres til at deltage i andre af udvalgets møder, når det er relevant.

Europa-Parlamentet udpeger to uafhængige personer til ECHA's bestyrelse. Derudover kan Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed udpege et uformelt forbindelsespunkt for regelmæssig kontakt med agenturet. Agenturet interagerer også efter behov med enkelte parlamentsmedlemmer i forbindelse med specifikke områder af agenturets arbejde.

Rådet for Den Europæiske Union og ECHA

Som en del af EU's lovgivende gren er Rådet for den Europæiske Union ansvarligt for indholdet i og den endelige vedtagelse af den lovgivning, der ligger til grund for ECHA's arbejde (dette sker i samarbejde med Parlamentet i det, der kaldes den almindelige lovgivningsprocedure).

Rådet er også en del af EU's budgetmyndighed og træffer i denne egenskab beslutning om agenturets budgetforslag (i det omfang, det ikke dækkes af indtægter fra gebyrer), og fremsætter henstillinger til Europa-Parlamentet med hensyn til meddelelse af decharge for og endelig godkendelse af agenturets budget for et givet år (efter afslutning og revision af årsregnskabet).

Rådet er endvidere ansvarligt for at udnævne de medlemmer af ECHA's bestyrelse, som den enkelte medlemsstat har udpeget, samt medlemmerne af medlemsstatsudvalget og udvalget for biocidholdige produkter.

Andre decentraliserede EU-agenturer

ECHA samarbejder jævnligt med andre decentraliserede EU-agenturer om spørgsmål af fælles interesse, hvor dette er relevant for deres respektive mandater. ECHA har også indgået aftalememoranda med adskillige agenturer for at forbedre dette samarbejde, især gennem informationsudveksling, bedre gensidig forståelse, øget samarbejde og, hvor det er relevant, fælles projekter.

ECHA samarbejder endvidere med andre agenturer gennem dets deltagelse i netværket af direktører for EU-agenturer og netværket for administrationschefer. Disse fora på tværs af agenturerne har til formål at fremme samarbejde, koordinering og udveksling af viden og bedste praksis inden spørgsmål af almen interesse vedrørende administration og forvaltning af EU-agenturer. ECHA koordinerer netværkene indtil marts 2012 og vil indtil marts 2013 fortsat være en del af den såkaldte trojka af agenturer, der støtter koordinationen af netværkene og sikrer kontinuitet i de etårige koordinationsperioder.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)