Klasifikace směsi

Klasifikace směsi


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Jste dovozcem nebo výrobcem směsí v zemi EU/EHP?

Pokud ano, pak jste v souladu s nařízením CLP odpovědní za klasifikaci, označování a balení směsi, kterou uvádíte na trh (tj. směsi, kterou do zemí EU/EHP dovážíte nebo vytváříte pro další dodávání). Musíte se obeznámit s nebezpečností této dovážené nebo vytvářené směsi a musíte o ní v dodavatelském řetězci informovat.

Také distributoři směsí mají podle nařízení CLP povinnosti, např. zajistit, aby štítek a balení byly v souladu s nařízením CLP.

Bližší popis úloh a povinností podle nařízení CLP lze nalézt v kapitole 2 Úvodních pokynů k nařízení CLP. 

Podpora pro lepší porozumění vašemu úkolu

Následující stránky nabízejí podporu těm, kdo stojí před úkolem klasifikovat směsi tak, aby vyhovovaly požadavkům na klasifikaci podle nařízení CLP. Informace o označování a balení lze nalézt v Pokynech pro označování a balení.

Předkládané informace vycházejí většinou z Pokynů agentury ECHA k uplatňování kritérií CLP a Pokynů pro označování a balení, na které se v nich také odkazuje. Doporučujeme vám si tyto internetové stránky prostudovat, a to společně s částí 1 Pokynů k uplatňování kritérií CLP, zvláště s kapitolou 1.6 týkající se přímo směsí.

Naleznete zde také odkazy na další užitečné zdroje informací.

Než s klasifikací začnete, doporučujeme vám pečlivě zvážit, zda máte přímo v organizaci odborníky dostatečně kompetentní ke klasifikaci směsí, nebo zda potřebujete podporu zvenku, zejména pokud se jedná o velice složitou směs.

Při plnění povinnosti směs klasifikovat a označit a vypracovat pro ni bezpečnostní list mohou být obzvláště nápomocné komerční softwarové systémy pro klasifikaci, označování a bezpečnostní listy. Mějte přitom ovšem na paměti, že i když využijete software nebo pomoc externích odborníků, odpovědnost za konečnou klasifikaci své směsi nesete stále vy.

Klasifikace směsi