Klasifikaci přezkoumejte

Pamatujte, že klasifikaci směsi může být z řady důvodů nutné přezkoumat.

 

Změny v harmonizované klasifikaci složek směsi

Pokud jsou dostupné nové ověřené informace, může se harmonizovaná klasifikace a označení látek v příloze VI nařízení CLP změnit. To může mít dopad na klasifikaci vaší směsi. Po uplynutí přechodného období, které obvykle činí osmnáct měsíců od zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, je třeba tyto změny v harmonizované klasifikaci přijmout.

Také se může stát, že při zkoumání dostupných údajů vztahujících se ke klasifikaci zjistíte některé skutečnosti, které jsou dosud předmětem diskuse. Například byl podán návrh na harmonizovanou klasifikaci a označování některé látky, avšak harmonizovaná klasifikace a označování není dosud uzavřeno a není zařazeno do části 3 přílohy VI nařízení CLP, nebo má látka v seznamu klasifikací a označení několik různých záznamů a diskuse k dosažení shody v klasifikaci buď probíhá, nebo ji lze očekávat. Je to známka toho, že se klasifikace látky může brzy změnit. V takovém případě je třeba, abyste pravidelně sledovali zveřejněné změny a doplňky nařízení CLP (přizpůsobování technickému pokroku), příslušné záznamy v seznamu klasifikací a označení a odpovídající stanoviska technických a vědeckých výborů (zejména Výboru pro posuzování rizik agentury ECHA).

 

Změny klasifikace v bezpečnostním listu získaném od dodavatele

Pokud u některé látky nebo směsi, kterou používáte nebo dovážíte, změnil dodavatel klasifikaci, musíte klasifikaci směsi, kterou ze složek vyrábíte nebo kterou dovážíte, vždy přehodnotit.

 

Změny ve směsi

Pokud formulátor se sídlem v EU/EHP nebo výrobce dovážené směsi se sídlem mimo EU/EHP zavedl do směsi změnu, je třeba provést nové hodnocení. Ke změně klasifikace mohou vést tyto skutečnosti:

a.     změna koncentrace jedné nebo několika nebezpečných složek (viz tabulka 1.2 v příloze I nařízení CLP);

b.    změna složení spojená s náhradou nebo přidáním jedné nebo více složek;

c.     významné rozdíly mezi jednotlivými šaržemi si také mohou vyžádat přehodnocení klasifikace. Malé výkyvy nemusejí mít nutně na klasifikaci vliv. To je vysvětleno v kapitole 1.6.3.2.2 Pokynů pro uplatňování kritérií CLP (zásady extrapolace – šarže).

 

Nové informace o látkách

K postupu registrace podle nařízení REACH je zapotřebí shromáždit a získat o látkách rozsáhlé informace. To má za následek významný nárůst dostupných informací, což často vede k požadavku přezkoumat i klasifikaci a označení směsí, které tyto látky obsahují.

 

Změny kritérií

Změnu klasifikace směsi může také vyvolat změna v právních předpisech, zejména v klasifikačních kritériích v důsledku přizpůsobování nařízení CLP vědeckotechnickému pokroku. Tyto změny kritérií CLP je po uplynutí přechodného období, které obvykle činí osmnáct měsíců od zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nutno přijmout.

Jelikož musíte podle výsledku nového hodnocení co nejdříve přizpůsobit klasifikaci své směsi a také aktualizovat štítek a bezpečnostní list, dbejte na to, abyste průběžně sledovali jak nové informace, tak změny v právních předpisech. Také byste si měli vytvořit plán, jak na nový vývoj v klasifikaci a označování reagovat bez zbytečného odkladu.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)