Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Obeznamte se s dostupnými informacemi

V článcích 6–8 nařízení CLP jsou stanoveny požadavky na identifikaci a přezkum dostupných informací o směsích.

Potom co jste shromáždili základní a specifické informace o koncentracích a nebezpečnosti složek směsi, musíte zvážit, nakolik jsou informace pro klasifikaci podle nařízení CLP významné, spolehlivé a postačující. 

 

U svého souboru informací prověřte
  1. U každého typu nebezpečnosti prověřte, zda máte informace buď o jednotlivých látkách ve směsi, nebo o směsi samé. Mějte na paměti, že u fyzikální nebezpečnosti jsou většinou zapotřebí přímo údaje ze zkoušek směsi.
  2. Jsou všechny údaje vzájemně v souladu, nebo jsou některé z nich zjevně v rozporu? Například bezpečnostní list, který jste obdrželi, nemusí být úplný, nebo údaje od různých dodavatelů si mohou odporovat. V takových případech je třeba dodavatele kontaktovat, aby se rozpory vyjasnily
  3. Přezkoumejte, zda klasifikace látek uvedená v bezpečnostním listu od vašeho dodavatele odpovídá tomu, co je v seznamu klasifikací a označení uvedeno v rámci harmonizované klasifikaci. I když se vlastní klasifikace na základě oznámení a registrací mohou lišit, k přezkoumání klasifikace od vašeho dodavatele je lze jako výchozí bod využít. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na vašeho dodavatele.

 

Co znamená „významné, spolehlivé a postačující"?

Pokud máte specifické informace, jako jsou údaje ze vědeckých zkoušek vlastní směsi a/nebo látek v ní obsažených, musíte si ujasnit, co slova „významné, spolehlivé a postačující" znamenají.

Abyste klasifikaci vaší směsi správně definovaly, informace, z nichž při svém rozhodování vycházíte, musejí být vysoké kvality.

Pro výsledek klasifikačního procesu je velmi důležitá spolehlivost použitých informací. Informace, které vědecky spolehlivé nejsou, například protože byla studie provedena nesprávně nebo byl použit nevhodný model, mohou vést k chybné klasifikaci.  Pro účely klasifikace je třeba používat pouze spolehlivé informace. Je účelné zhodnotit spolehlivost informací ještě předtím, než posoudíte jejich významnost a vhodnost.

V některých případech mohou být cenné i informace, které nebyly získány validovanými metodami, a pak je vhodné je zahrnout do analýzy váhy důkazů; to ovšem může vyžadovat odborné posouzení.

Bližší informace ke spolehlivosti, významnosti a dostatečnosti naleznete v kapitole R.4 Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti.

Obeznamte se s dostupnými informacemi

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1