Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Podejte žádost


Vytvořte si účet v nástroji REACH-IT, pokud ho ještě nemáte. Pokud účet již máte, ujistěte se, že všechny informace jsou aktuální.

Upozorňujeme, že agentura ECHA použije při stanovování poplatku za vaši žádost velikost společnosti uvedenou v účtu v nástroji REACH-IT.
 

Pokud jste součástí společné žádosti, postupujte podle kroků uvedených níže. Pokud nejste součástí společné žádosti, tento krok přeskočte a přejděte rovnou k bodu 3.

Podrobný popis kroků naleznete v příslušné příručce.

afa


Vytvořte svou dokumentaci v nástroji IUCLID

Řiďte se pokyny v příručce. 


 

Předložte žádost pomocí nástroje REACH-IT

Doporučuje se zaslat žádost během několika dnů od začátku období vymezeného pro předložení žádosti, aby se snížilo riziko, že žádost nepředložíte v dané lhůtě kvůli neúspěšnému absolvování kontroly obchodních pravidel.

Řiďte se pokyny v příručce. V případě společné žádosti musí tyto kroky učinit předkládající žadatel.


Vypracování konečného znění podrobných informací o použitích

Po ověření splnění obchodních pravidel a před odesláním faktury agentura ECHA přezkoumá navrhované „stručné znění“ podrobných informací o použitích, které bude zveřejněno na internetových stránkách agentury ECHA.

Jakmile agentura ECHA vypracuje první verzi „stručného znění“, budete vyzváni, abyste ve stanovené lhůtě předložili připomínky. Agentura ECHA vaše připomínky využije jako základ pro vypracování konečného „stručného znění“, které vám zašle.

Oznámení o „stručném znění“ podrobných informací o použitích vám budou spolu s fakturou zaslány prostřednictvím nástroje REACH-IT.

Zaplaťte fakturu do data uvedeného na faktuře

 

Kontrola obchodních pravidel, nejzazší datum pro podání žádosti a faktura

Obchodní pravidla jsou soubor požadavků, které je třeba splnit, aby mohla agentura ECHA konstatovat, že žádost může být náležitě zpracována a že lze úspěšně provést požadované regulační procesy. Upozorňujeme, že úspěšné absolvování kontroly obchodních pravidel znamená pouze potvrzení, že dokumentaci lze přijmout ke zpracování, nikoliv že dokumentace je úplná.

Po provedení těchto kontrol vypočte agentura ECHA poplatek za žádost o povolení a zašle fakturu. Chtějí-li žadatelé využít přechodných ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu ii) nařízení REACH, měli by předložit žádost agentuře ECHA v dostatečném předstihu před nejzazším dnem pro předložení žádosti, aby mohli znovu předložit svou žádost ještě před uplynutím nejzazšího dne pro předložení žádosti,  pokud žádost neprojde kontrolou obchodních pravidel (více podrobností viz otázky a odpovědi 571 a 572). Poplatek je třeba uhradit do lhůty uvedené na faktuře.

Ověření statusu MSP

Žádost o povolení se řídí týmiž podmínkami pro ověření statusu MSP jako v případě registrace. Po obdržení poplatku za povolení agentura ECHA ověří kategorii velikosti podniků, které tvrdí, že jsou způsobilé pro snížení poplatku. Agentura ECHA vybere od každého žadatele o registraci, který neoprávněně tvrdil, že má nárok na snížení poplatku, správní poplatek. Pokud agentura ECHA dojde k závěru, že velikost podniku je při podání žádosti o povolení podle nařízení REACH větší, musí podnik doplatit rozdíl ve výši poplatku za podání žádosti o povolení a správní poplatek. 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1