Pokud látku potřebujete používat i nadále, předložte zprávu o přezkumu

U všech rozhodnutí o povolení je přezkum časově omezen. Během období vymezeného pro přezkum musí držitelé povolení i nadále hledat vhodnou alternativní látku nebo technologii, díky které by nebylo nutné používat látku vzbuzující mimořádné obavy.

Pokud se jim to nepodaří, mohou předložit zprávu o přezkumu. Tuto zprávu je třeba předložit nejméně osmnáct měsíců před uplynutím lhůty pro přezkum.

V rámci vypracování zprávy o přezkumu by držitel povolení měl aktualizovat veškeré dokumenty předložené v původní žádosti, u nichž došlo ke změně, a předložit veškeré další údaje, které jsou nutné s ohledem na podmínky nebo monitorovací opatření uvedené v rozhodnutí o povolení.

  • Analýza alternativ – Držitelé povolení musí předložit aktualizovanou analýzu alternativ, včetně informací o veškeré relevantní činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, informace o případných nových alternativách a o pokroku, jehož bylo dosaženo při nahrazování dané látky bezpečnějšími alternativami. Pokud z aktualizace analýzy alternativ vyplyne, že je k dispozici vhodná alternativa, musí držitelé povolení předložit plán náhrady. Jestliže držitel povolení předložil plán náhrady v rámci původní žádosti, je třeba rovněž předložit aktualizaci plánu v rámci zprávy o přezkumu.
  • Zpráva o chemické bezpečnosti – Pokud se v rozhodnutí o povolení uvádí podmínky nebo monitorovací opatření v souvislosti s řízením, musí držitel povolení ve zprávě o chemické bezpečnosti předložit aktualizaci scénářů expozice. Rovněž je třeba aktualizovat scénáře expozice, pokud dojde ke změnám, které na tyto scénáře mají vliv (např. kvůli novým opatřením k řízení rizik nebo lepším znalostem o úrovních expozice). Také by mělo být znovu předloženo stručné shrnutí.
  • Socioekonomická analýza – Pokud se změnily přínosy uděleného povolení (např. kvůli aktualizaci analýzy alternativ nebo kvůli změnám v oblasti zaměstnanosti), je třeba náležitě aktualizovat i socioekonomickou analýzu. Kromě toho se rovněž mohou změnit dopady uděleného povolení na zdraví a životní prostředí, a to do té míry, v jaké jsou aktualizovány scénáře expozice. Obdobně bude možná nutné během období vymezeného pro přezkum aktualizovat odůvodnění žadatele.
  • Vysvětlení – Držitel povolení by rovněž měl stručné vysvětlit, co se změnilo od podání původní žádosti a od udělení povolení. Usnadní se tím čtení zpráv.

U předkládání a zpracování zpráv o přezkumu se postupuje stejně jako v případě původní žádosti o povolení. Než držitel povolení předloží zprávu o přezkumu, může požádat o informační schůzku před podáním žádosti.

Zpráva o přezkumu se předkládá také před uplynutím jedné ze „lhůt pro předložení žádosti“, které jsou stanoveny pro žádosti o povolení. Tím se zajistí, že zpráva o přezkumu bude zpracována v co nejkratším čase. Poplatky za zprávy o přezkumu jsou stejné jako v případě žádostí o povolení.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)