Процес на оценка за изменение на Приложение I

Процесът по оценка започва, когато оценяващият компетентен орган счете за валидно заявлението за изменение на Приложение I към РБП. Оценяващият компетентен орган разполага със 180 дни в случая на заявленията за категории 1, 2, 3, 4 и 5 и с 365 дни в случая на заявление за категория 6, за да оцени заявлението и да предостави заключенията си на ECHA.

По време на процеса на оценка от заявителя може да се изиска да предостави допълнителна информация, ако оценяващият компетентен орган прецени, че е необходима повече информация. Заявителят трябва да предостави поисканата информация в срок от 180 дни, освен ако не е оправдано удължаване поради естеството на поисканите данни или при изключителни обстоятелства.

Ако след искане на допълнителна информация, заявление, отнасящо се до включването на активно вещество в категории 1, 2, 3, 4 или 5от Приложение I от РБП, напълно съответства на досието, съдържащо пакета с данни, позволява да се направи пълна оценка на риска за предназначението, заявителят може да поиска вместо това веществото бъде включено в категория 6 от Приложение I и съответно досието да бъде оценено съобразно този факт.

Етапи

Процесът на оценка преминава през следните етапи:

Изображение

Оценяващият компетентен орган извършва оценка на досието.

 
Изображение

Оценяващият компетентен орган изготвя проектодоклад за оценка и заключенията от оценката.

 
Изображение

Проектодокладът за оценка се изпраща на заявителя чрез R4BP 3. Заявителят разполага с 30 дни, за да представи писмени бележки. Оценяващият компетентен орган надлежно взема предвид тези бележки при изготвянето на окончателната оценка.

 
Изображение

Докладът за оценка се предава чрез R4BP 3 до ECHA за партньорска проверка в Комитета по биоцидите (BPC).

 
Изображение

Комитетът по биоцидите разполага със 180 дни в случая със заявление за категории 1, 2, 3, 4 и 5 и 270 дни в случая на заявление за категория 6, за да се произнесе със становище чрез партньорска оценка и да представи това становище на Европейската комисия.

 
Изображение

Комисията взема решение относно искането на заявителя за изменение на Приложение I към  РБП.

 

Участници

Основните участници в процеса на оценка са:

Заявители

Заявителите отговарят за предоставянето на цялата необходима информация в своите досиета. Те трябва да следят различните срокове в хода на целия процес. Заявителите имат възможността да коментират проектодоклада за оценка на досието си по време на процеса.

ECHA

ECHA координира процеса на включване и осигурява необходимите инструменти и подкрепа за кандидатите. ECHA също така осигурява Секретариат за Комитета по биоцидите.

Комитет по биоцидите (BPC)

Комитетът по биоцидите дава научно становище относно активните вещества (одобрение, подновяване, преразглеждане, включване в Приложение I), разрешение на Съюза за биоцидни продукти и взаимно признаване. Комитетът се занимава и с научни, технически и други въпроси по искане на Европейската комисия и държавите членки. Комитетът се състои от членове, назначени от държавите – членки на ЕС, и страни от ЕИП въз основа на техния опит.

Оценяващ компетентен орган

Оценяващият компетентен орган е отговорен за извършване на оценката на заявленията. Оценяващият компетентен орган се избира от заявителя.

Европейска комисия

При положение че има доказателства, че дадено активно вещество не поражда опасения по смисъла на член 28, параграф 1 от РБП, Европейската комисия, заедно с Постоянния комитет по биоцидите, взема под внимание становището, издадено от Комитета по биоцидите (включително становища относно съществуващи и нови активни вещества), и решава дали да измени Приложение I към РБП или да не го изменя. Постоянният комитет се председателства от Комисията и има представители от всички държави членки. Когато Комисията изменя Приложение I следва да се приеме отделен делегиран акт по отношение на всяко вещество.


 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)