Мастила за татуировки и перманентен грим

Татуировките са популярна форма на бодиарт — 12 % от европейците имат татуировки. Те се правят чрез инжектиране на оцветени мастила в кожата, които оставят постоянен отпечатък. Рисковете за здравето вследствие на използването на мръсни игли вече са обект на проверки, но са възможни и други проблеми, свързани с химичните вещества. Мастилата за татуировки и перманентен грим, например мастила за очна линия, са смес от няколко химикала. Тъй като тези химикали могат да останат в тялото за цял живот, това може да означава също дългосрочна експозиция към потенциално вредни съставки в продуктите за татуировки и перманентен грим. Такива химикали могат да имат неблагоприятни последици за здравето, но за последствията от тяхното използване се знае малко.

Какво представляват мастилата за татуировки и перманентен грим?

Татуировки се правят чрез пробиване на външния слой на кожата с игла и инжектиране на мастило в зоната под нея, за да се създаде рисунък. Най-горният слой на кожата — епидермисът — се регенерира непрекъснато, затова за да се постигне трайност на татуировката, мастилото се инжектира във втория, по-дълбок слой на кожата — дермиса.

Перманентният грим е подобен на татуировка, но е предназначен да наподобява грим.

Защо ECHA разглежда мастилата за татуировки и перманентен грим?

Мастилата за татуировки и перманентен грим могат да съдържат опасни вещества, за които е известно или се подозира, че причиняват рак, генетични мутации, токсични ефекти върху репродуктивната способност, алергии или други неблагоприятни ефекти при животни или хора.

Поради липсата на информация за мастилата за татуировки и перманентен грим Европейската комисия поиска ECHA да оцени рисковете за човешкото здраве от веществата в мастилата за татуировки и да проучи необходимостта от ограничаване на тяхната употреба в ЕС.

В анализа си ECHA се спира не само на рисковете за здравето на човека, но и на наличието на по-безопасни алтернативи. Агенцията проучва също социално-икономическото въздействие от тяхното ограничаване, например чрез ефекта върху работните места в сектора на производството и услугите.

ECHA разглежда веществата, за които е известно, че се използват в мастила за татуировки и перманентен грим, които биха могли да са опасни за човешкото здраве, както и веществата, чиято употреба бихме искали да предотвратим в бъдеще. Специално внимание се обръща на вещества, които причиняват рак, които са мутагенни и токсични за репродукцията, сенсибилизатори, както и на други вещества, фигуриращи в резолюцията на Съвета на Европа относно изискванията и критериите за безопасност на татуировките и перманентния грим.

През октомври 2017 г. ЕСНА представя предложение за ограничаване за оценка от страна на Комитета за оценка на риска (КОР) и Комитета за социално-икономически анализ (КЦИА). Работата на ЕСНА се основава на предишни доклади, изготвени от Европейската комисия и Съвета на Европа.

Как се регулират в ЕС мастилата за татуировки и перманентен грим?

В ЕС няма специфично законодателство по въпроса, но седем държави членки са разработили собствени закони въз основа на резолюцията на Съвета на Европа от 2008 г. относно безопасността на татуировките и перманентния грим или въз основа на предшестващата я резолюция от 2003 г. Отделно, мастилата за татуировки попадат в обхвата на Директивата относно общата безопасност на продуктите по отношение на задължението на производителя да не предлага опасни продукти; Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) по отношение на етикетирането на продукти, които съдържат класифицирани вещества, надвишаващи пределните стойности за класификация; и REACH по отношение на изискванията за регистрация и предоставянето на информация.

Тъй като много от опасните вещества може да са налични в мастилата за татуировки или перманентен грим в малки количества, задълженията съгласно CLP и REACH могат да не се прилагат.

Какви са текущите задължения на потребителите надолу по веригата и на доставчиците във веригата на доставки на мастила за татуировки и перманентен грим?

Потребителите надолу по веригата — включително производителите на смеси — имат конкретни задължения съгласно REACH по отношение на произвежданите от тях мастила за татуировки и мастила за перманентен грим. Производителите на мастила за татуировки трябва да посочат на производителите и вносителите съставките в своите продукти, така че те да бъдат взети под внимание при спазването на изискванията за регистрация. Ако регистрантите не са обхванали употребата в мастила за татуировки и производителите използват дадено регистрирано опасно вещество в количество от или над един тон, те трябва да извършат оценка за безопасността на химичното вещество на потребител надолу по веригата, за да покажат, че веществото може да се използва безопасно в мастила за татуировки и перманентен грим.

Също така дружество, което продава опасни вещества или смеси на друго дружество, трябва да предостави на купувача информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност указва как да се използва веществото безопасно, като дава информация за свойствата на веществото или сместа, за опасностите от него, както и инструкции за боравене, изхвърляне и транспорт и препоръчителни мерки за първа помощ, пожарогасене и контрол на експозицията.

Производителите на отделни вещества — в количества от или над един тон на година — трябва да изпълнят изискванията на REACH; химикалът трябва да бъде регистриран в ECHA, а подаденото регистрационно досие трябва да съдържа данни за опасните свойства на веществото. След това ECHA може да предприеме действия за контролиране на употребата на химикала, в случай че той е опасен. Регламентът се прилага за всички химикали, а не само за използваните в мастила за татуировки и перманентен грим.

В допълнение употребата на консерванти в мастилата за татуировки е предмет на Регламента за биоцидите (BPR). Единствено активни вещества от програмата за преразглеждане на биоцидите или одобрени активни вещества за продукти от тип 6 „консерванти за продукти в затворени съдове“ могат да бъдат пускани на пазара в ЕС или да бъдат използвани от производители на мастила за татуировки в ЕС. В мастилата за татуировки не се разрешават консерванти, отговарящи на критериите за ограничаване, ако ограничението влезе в сила както е предложено.

На последно място, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата трябва да класифицират веществата и смесите съгласно критериите на Регламента CLP и да гарантират, че са спазени изискванията за етикетиране и опаковане за опасни химични продукти. Всяко вещество, класифицирано като опасно и пуснато на пазара в самостоятелен вид или смес, трябва да бъде нотифицирано пред ECHA.

Научните становища на комитетите и съпътстващите документи се изпращат на Европейската комисия и се публикуват на уебсайта на ECHA. В срок от три месеца Европейската комисия приема проекторешение относно ограничаването на употребата на химикалите. Ако решението потвърди ограничаването, то влиза в сила след консултация със Световната търговска организация (СТО), гласуване от страна на държавите членки и внимателно разглеждане от страна на Европейския съвет и Парламента.

Трябва ли да се притеснявам за моите татуировки?

Ако Комисията реши , че е необходимо ограничаване, определено има смисъл да разговаряте със своя татуист, преди да си направите нови татуировки. Татуистите трябва да пазаруват от източник, който отговаря на изискванията на REACH и да са в състояние да дискутират с вас химикалите, които инжектират в кожата ви.

Ако имате притеснения относно татуировките си в момента, можете да се обърнете към вашия лекар за съвет. Ако обмисляте премахването на татуировка, трябва да имате предвид, че лазерното отстраняване е процедура, при която пигментите и други вещества се раздробяват на по-малки частици — те могат да съдържат вредни химикали, които след това свободно да циркулират в тялото ви.

Ако желаете да си направите нова татуировка, направете проучване не само за уменията на татуистите и за мерките, които те вземат за предотвратяване на инфекции, но и за използваните от тях мастила. Съберете информация и не се страхувайте да задавате въпроси!

Вашите татуисти трябва да са в състояние да ви предоставят подробна информация за използваните мастила, включително за източниците, възможните рискове за здравето и спазването на съответните законови и подзаконови нормативни актове.

Например трябва да можете да проследите мастилата до надежден доставчик или да проверите продуктите в действащо национално законодателство (в Белгия, Франция, Германия, Нидерландия, Словения, Испания, Швеция, Норвегия и Лихтенщайн) или в препоръките на резолюцията на Съвета на Европа относно безопасността на мастилата за татуировки и перманентен грим.

Бихте могли да направите справка в Системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки (RAPEX) за мастила, за които е докладвано, че са представяли сериозни рискове в миналото, или да се свържете с националната агенция, отговаряща за прилагането на законодателството за химикали или мастила за татуировки.

Може би е добра идея да запазите информация за използваното мастило за татуировки, в случай че развиете реакция извън нормалния оздравителен процес. Свържете се с вашия лекар незабавно, ако имате медицински проблеми или проявите симптоми, които изглеждат необичайни.

Further information
ECHA
European Commission
External links