Tillstånd

Tillståndsprocessen syftar till att säkerställa att ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) successivt ersätts av mindre farliga ämnen eller mindre farlig teknik i fall där tekniskt och ekonomiskt rimliga alternativ finns tillgängliga.

Vägen till ett tillstånd börjar när en medlemsstat eller Echa, på kommissionens begäran, föreslår att ett ämne ska identifieras som ett SVHC-ämne.

Ämnen med följande farliga egenskaper kan identifieras som SVHC-ämnen:

 

  • Ämnen som uppfyller kriterierna för att kunna klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) enligt kategori 1A eller 1B i enlighet med CLP-förordningen
  • Långlivade, bioackumulativa och toxiska ämnen (PBT-ämnen) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen (vPvB-ämnen) i enlighet med bilaga XIII till Reach.
  • Ämnen, från fall till fall, som orsakar lika stora betänkligheter som CMR-ämnen eller PBT-/vPvB-ämnen.

Förfarandet för identifiering av SVHC-ämnen omfattar ett 45 dagar långt samråd. Så snart ett ämne har fastställts vara ett SVHC-ämne införs det i kandidatförteckningen. Ett införande i kandidatförteckningen medför omedelbara skyldigheter för leverantörer av ämnet, såsom

  • att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad,
  • att kommunicera om säker användning,
  • att besvara konsumenternas förfrågningar inom 45 dagar, och
  • att anmäla till Echa om den artikel de framställer innehåller ett SVHC-ämne i kvantiteter överstigande ett ton per producent/importör per år, och om ämnet som finns i dessa artiklar har en koncentration på mer än 0,1 viktprocent.

Införande av SVHC-ämnen i kandidatförteckningen

Avsikten att föreslå att ett ämne fastställs vara ett SVHC-ämne offentliggörs i avsiktsregistret innan förslaget läggs fram, för att innan inlämningen informera berörda parter.

Förslaget tas fram enligt bilaga XV i Reach-förordningen och omfattar två huvudsakliga delar. Den första delen tillhandahåller uppgifter och motivering för att identifiera ämnet som SVHC-ämne. Den andra delen, som behandlas under identifieringens uppföljningssteg, inbegriper information om mängder på EU-marknaden och användning av samt tänkbara alternativ till ämnet.

Efter att förslaget offentliggjorts kan berörda parter lämna synpunkter om det eller lämna ytterligare information under det 45 dagar långa samrådet. Synpunkter kan lämnas om ämnets egenskaper, dess användning och alternativ.

Om inga synpunkter som ifrågasätter identifieringen mottas, förs ämnet in direkt i kandidatförteckningen. Synpunkter om användning och alternativ samlas in och används i ett senare skede i förfarandet, dvs. vid rekommendationen av ämnen som ska införas i tillståndsförteckningen.

I fall där synpunkter mottas som ger ny information eller ifrågasätter grunden för identifieringen som ett SVHC-ämne hänskjuts både förslaget och synpunkterna till medlemsstatskommittén som ska samtycka till identifieringen av ämnet som ett SVHC-ämne.

Om kommittén når en enhällig överenskommelse införs ämnet i kandidatförteckningen. Om kommittén inte når en enhällig överenskommelse hänskjuts ärendet till kommissionen.