Tillstånd

Tillståndsförfarandet syftar till att se till att riskerna med ämnen som inger mycket stora betänkligheter kontrolleras ordentligt och att dessa ämnen efter hand ersätts med lämpliga alternativ, samtidigt som man ser till att EU:s interna marknad fungerar väl.

Ämnen med följande farliga egenskaper kan identifieras som ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen):

  • Ämnen som uppfyller kriterierna för att kunna klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen enligt kategori 1A eller 1B enligt kommissionens förordning (EG) nr 1272/2008 (CMR-ämnen).
  • Långlivade, bioackumulativa och toxiska ämnen (PBT-ämnen) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen (vPvB-ämnen) i enlighet med Reach (bilaga XIII).
  • Ämnen som identifieras i varje enskilt fall, för vilka det föreligger vetenskapliga belägg för troliga allvarliga effekter som är problematiska i samma grad som för CMR- eller PBT-/vPvB-ämnen.

Efter reglering i två steg kan SVHC-ämnen upptas i tillståndsförteckningen och sålunda bli föremål för tillståndskrav.  Dessa ämnen får inte släppas ut på marknaden eller användas efter ett bestämt datum, såvida inte ett tillstånd har utfärdats för deras specifika användning, eller användningen är undantagen från tillstånd.

Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare av ett ämne i tillståndsförteckningen kan ansöka om tillstånd.