Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Echa bedömer regelbundet ämnena i kandidatförteckningen för att fastställa vilka som med prioritet bör föras in i tillståndsförteckningen. Prioriteringen baseras på information om inneboende egenskaper, omfattande användning eller stora volymer som faller inom ramen för tillämpningsområdet för tillståndskravet. Echa inleder som en del av förfarandet ett tre månader långt samråd.

Förslaget till rekommendation omfattar bland annat denna information:

  • Slutdatum från och med när utsläpp på marknaden och användning av ett ämne är förbjudet, såvida inte ett tillstånd har utfärdats eller användningen är undantagen från tillstånd.
  • Sista ansökningsdatum då ansökningar ska vara mottagna om sökanden vill fortsätta med att släppa ut ämnet på marknaden eller med användning av ämnet efter slutdatumet.
  • Omprövningsperioder för vissa användningar, i förekommande fall.
  • Användningar som är undantagna från krav på tillstånd, i förekommande fall.

Medlemsstatskommittén utarbetar sitt yttrande om förslaget till rekommendation med hänsyn tagen till de synpunkter som har kommit in under samrådet.

Kommitténs yttrande och de synpunkter som mottagits under samrådet kommer att hjälpa Echa att färdigställa sin rekommendation. Echas rekommendation lämnas till kommissionen, som beslutar om vilka ämnen som ska införas i tillståndsförteckningen.

Undantag

Det finns vissa allmänna undantag från kravet på tillstånd. Förutom dessa allmänna undantag kan Echa föreslå ämnes- och användningsspecifika undantag om specifik EU-lagstiftning redan finns som föreskriver minimikrav för tillbörlig kontroll av riskerna för att skydda människors hälsa eller miljön.

Dessa undantag anges utförligt i den rekommendation som Echa lämnar till kommissionen.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.