Statistik om nedströmsanvändningar som omfattas av beviljade tillstånd

Ansökningar om tillstånd kan avse sökandens användningar av ett visst ämne, användningar längre ner i distributionskedjan, eller båda.

Nedströmsanvändare som täcks av ett tillstånd som beviljats en aktör högre upp i distributionskedjan måste anmäla sin användning till Echa. Detta krav bygger på artikel 66 i Reachförordningen.

Echa för register över nedströmsanvändarnas anmälningar och delar informationen med medlemsstatens behöriga myndigheter.

Nedanstående översikt ger en bild av alla hittills mottagna anmälningar från nedströmsanvändare. För fullständighetens skull visas också de beviljade tillstånden för respektive ämne. Echa uppdaterar informationen var tredje månad.

Närmare uppgifter om den geografiska fördelningen av användningar finns under ”Kartor och översikter”.

Information som insamlats från enskilda anmälningar visas under ”Register över anmälningar”.

Den tillhandahållna informationen bygger på anmälningar som mottagits från användare. Det kan därför förekomma felaktigheter. Läs Echas rättsliga meddelande för mer information.

Bakgrund:

Tillstånd att använda ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) kan beviljas när en sökande kan visa att den risk som användningen medför kontrolleras på ett adekvat sätt, eller när de samhällsekonomiska fördelarna uppväger riskerna och det inte finns några lämpliga alternativ. Alla tillstånd genomgår en tidsbegränsad granskningsperiod. Tillståndsförfarandet syftar till att säkerställa att SVHC-ämnen successivt ersätts med mindre farliga ämnen eller mindre farlig teknik i fall där det finns tekniskt och ekonomiskt rimliga alternativ. Följ länkarna på denna sida för att få mer information om tillståndsförfarandet.

För att få mer information om den offentliga versionen av anmälningsregistret och dess syften, se ”Information from downstream user notifications made public by ECHA” (information från nedströmsanvändares anmälningar som offentliggjorts av Echa).

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2020 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
1,2-dichloroethane 1 22 23
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 8 3 11
Chromium trioxide 27 64 91
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Dichromium tris(chromate) 17 6 23
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Lead chromate molybdate sulfate red 149 4 153
Lead sulfochromate yellow 166 4 170
Pentazinc chromate octahydroxide 13 6 19
Potassium chromate 2 2 4
Potassium dichromate 10 10 20
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-) 14 10 24
Sodium chromate 6 10 16
Sodium dichromate 10 38 48
Strontium chromate 30 20 50
Trichloroethylene (TCE) 249 18 267
Total 711 221 932
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

 
Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps 2020 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June
September
December

March
June


 
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Dichromium tris(chromate)         June [PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
 
      [PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Pentazinc chromate octahydroxide

 


 


 December
March
June


 
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June


 
[PDF]
Potassium dichromate         March
June
[PDF]
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-)         June [PDF]
Sodium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June


 
[PDF]
Sodium dichromate

 


 


 
  June


 
[PDF]
Strontium chromate         June [PDF]
Trichloroethylene (TCE)   March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]

Antalet anmälningar från nedströmsanvändare beräknas som följer:

  • Varje användning per plats räknas som en separat anmälan, och det totala antalet aktiva anmälningar (användningar) rapporteras. Om det finns fyra användningar av ett ämne på en plats och tre (samma eller olika) användningar på en annan plats, räknas detta som sju anmälningar.
  • Om Echa senare mottar en uppdatering av en anmälan som visar att ämnet inte längre används på en viss plats (avslutad eller utbytt användning), så dras antalet användningar på den platsen från det aktuella totala antalet anmälningar.
  • Användningar där tillståndets granskningsperiod har gått ut och ingen granskningsrapport har lämnats in dras från antalet (detta gäller också tillståndsinnehavares användningar).

Observera: Offentliggjord statistik från före juni 2018 innehöll vissa felaktigheter till följd av ett fel i beräkningsalgoritmen. Från och med juni 2018 har tidigare periodfel i efterhand korrigerats för alla data. Korrigeringen har främst påverkat beräkningarna för ämnets HBCDD och i mindre grad dem för andra ämnen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)