Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Den giltiga versionen: Kandidatlistan som offentliggörs på den här webbsidan är den enda tillförlitliga versionen. Att hamna på denna lista kan medföra omedelbara rättsliga skyldigheter för företaget i fråga, i synnerhet avseende kraven i artikel 7, 31 och 33 i Reachförordningen.
  • Skäl till upptagande på listan: Artikel 57 a avser cancerframkallande ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 b avser mutagena ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 c avser reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1A eller 1B, artikel 57 d avser långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen), artikel 57 e avser mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB-ämnen), artikel 57 f avser ämnen som leder till betänkligheter av likvärdig allvarlighetsgrad och som sannolikt har allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön.
    Om upphöjda siffror visas i denna kolumn betyder det att information om villkoren för ämnets klassificering finns tillgänglig via knappen "Detaljer".
  • EG-nummer, CAS-nummer: EG-numret omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ämnena. Dessa poster täcker med andra ord båda dessa former. CAS-numret kan å sin sida avse endast vattenfria former av ett ämne, varför det inte alltid är säkert att CAS-numret ger en rättvisande beskrivning av posten.
  • Andra identifikationsnummer: Poster med tecknet "-" i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatlistan. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen "Detaljer" vid den valda posten.
  • IUCLID 5 Ämnesdatauppsättningar: Detta är ämnesdatauppsättningar i IUCLID 5-format som delvis är ifyllda i förväg. De är avsedda att vara ett stöd för importörer eller tillverkare som måste lämna specifikationer om de ämnen som ingår i deras produkter. Det är dock varje företag som ensamt ansvarar för att informationen i produktspecifikationen är lämplig och korrekt.

Route: .live1

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.

Läs mer om hur vi använder kakor.

Vi har mycket webbmaterial på ditt språk, men en del av den här sidan finns bara på engelska. Mer om vår flerspråkighetspolicy finns.
Visa inte detta meddelande igen.