Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

EG-nr : 700-960-7 CAS-nr : -
Orsak till införande
vPvB (Article 57e)
Datum för införande
23-jan-2024
Beslut
IUCLID-datauppsättning
Understödjande dokument
Svar på kommentarer
Anmärkningar
The name phenol, methylstyrenated and EC number 270-966-8 and CAS number 68512-30-1 have been historically used to identify the substance “Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol”. These identifiers are reported in the candidate list as additional information.

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
Phenol, methylstyrenated 270-966-8 68512-30-1 Official source