Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.

Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)

EG-nr : - CAS-nr : -
Orsak till införande
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Datum för införande
08-jul-2021
Beslut
IUCLID-datauppsättning
Understödjande dokument
Svar på kommentarer
Anmärkningar

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives - 74499-35-7 Official source
Phenol, 4-isododecyl- - 27147-75-7 Official source
Phenol, 4-dodecyl, branched - 210555-94-5 Official source
Phenol, tetrapropylene- - 57427-55-1 Official source
Phenol, dodecyl-, branched 310-154-3 121158-58-5 Official source
4-isododecylphenol - 27459-10-5 Official source