Multilateralt arbete för kemikaliesäkerhet

 

Image

Europeiska kemikaliemyndighetens internationella samarbete gäller också EU:s åtaganden för sund kemikaliehantering enligt multilaterala avtal under FN:s överinseende. Dessa är bland annat Stockholmskonventionen (om långlivade organiska föroreningar, POP), Rotterdamkonventionen (om förhandsgodkännande sedan information lämnats, PIC), strategin för internationell kemikaliehantering (SAICM), Kommissionen för hållbar utveckling (CSD) och WHO:s internationella program för kemikaliesäkerhet (IPCS) samt FN:s arbete med det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

Kemikaliemyndigheten stödjer Europeiska kommissionens verksamhet på detta multilaterala område. När det gäller Rotterdamkonventionen definieras kemikaliemyndighetens roll av PIC-förordningen om import och export av vissa farliga ämnen. Det stöd som kemikaliemyndigheten tillhandahåller i samband med EU:s multilaterala verksamhet varierar. Myndigheten lämnar bland annat synpunkter under förberedelsearbetet inför möten, skickar experter till möten och organiserar informationsseminarier vid särskilda evenemang på kommissionens begäran.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)