Samarbete med kollegiala tillsynsmyndigheter

 

Image

Europeiska kemikaliemyndigheten har samarbetsavtal (samförståndsavtal eller avsiktsförklaring) med tillsynsmyndigheter i fyra länder: Australien, Kanada, Japan och USA. Avtalen ingicks 2010/2011. Verksamheten inriktas på informationsutbyte, bästa praxis och vetenskapliga rön.

Dessa avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete kan understödjas av fortlöpande arbetsplaner. I samarbetet med kemikaliemyndighetens systerorganisationer ingår video- eller telefonkonferenser på direktörsnivå samt seminarier för teknisk dialog mellan experter när ämnen av gemensamt intresse och ömsesidig nytta har identifierats. Tyngdpunkten i samarbetet ligger på dialog om bästa praxis för tillsynsmetoder, it-verktyg och databaser av betydelse för en sund kemikaliehantering.

Samarbetet inom ramen för de gällande avtalen omfattar inte utbyte av konfidentiell affärsinformation.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)