Glifosat

Glifosat je ena od najpogosteje uporabljenih aktivnih snovi v pesticidih za preprečevanje rasti neželenih rastlin okoli posevkov ali uničevanje rastlin oziroma delov rastlin. Te snovi so pogosto znane kot „herbicidi“ ali „uničevalci plevela“.

Glifosat se uporablja v kmetijstvu in vrtnarstvu za zatiranje plevela pred setvijo. Kjer se pridelujejo proti njemu odporne gensko spremenjene rastline, se uporablja za uničevanje plevela v posevku tudi po setvi. Vendar se ta praksa v Evropski uniji ne izvaja.

 

Kaj počne agencija ECHA v zvezi z glifosatom?

Agencija ECHA skrbi za zakonodajo o razvrščanju in označevanju snovi in zmesi. Ta zakonodaja ureja način ocenjevanja in označevanja snovi na podlagi nevarnih lastnosti, ki jih lahko imajo – na primer strupi, vnetljive snovi, jedke snovi in tako naprej.

Za nekatere snovi, kot so pesticidi, se lahko odločitev o razvrstitvi sprejme na ravni EU in se nato uporablja po vsej Evropi. V praksi to pomeni, da bo treba vsak izdelek, ki vsebuje to snov, opremiti z ustrezno označbo za opozarjanje potrošnikov.

Nemški zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu (BAuA) je predlagal dodatno usklajeno razvrstitev za glifosat za specifično strupenost za ciljne organe po ponavljajoči se izpostavljenosti (poleg obstoječih usklajenih razvrstitev). Agencija ECHA je v skladu z zakonodajo CLP zadevne strani pozvala, naj v okviru javnega posvetovanja, ki se je končalo 18. julija 2016, predložijo pripombe k temu predlogu. 

Na pripombe, ki jih je prejela agencija ECHA, je odgovoril nemški organ. Odbor agencije ECHA za oceno tveganja (RAC) je nato na dveh zaporednih sestankih, decembra 2016 in marca 2017, razpravljal o predlogu za usklajeno razvrstitev ter pripravil neodvisno znanstveno mnenje. 

Odbor RAC je znanstveni odbor, sestavljen iz strokovnjakov, ki jih na predlog držav članic Evropske unije imenuje agencija ECHA. Ti strokovnjaki so preučili pomembne podatke, tudi tiste, ki so jih predložile tretje osebe. Odbor RAC je upošteval tudi ključne informacije, ki so jih pred tem analizirali drugi pristojni organi, pri čemer je preučil tudi različna mnenja o oceni nekaterih študij.

Odbor RAC se je 15. marca 2017 strinjal, da bo obdržal usklajeno razvrstitev glifosata kot snovi, ki povzroča resne okvare oči in je strupena za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Evropski komisiji je 15. junija predložil neodvisno znanstveno mnenje o tem, ali intrinzične lastnosti glifosata izpolnjujejo pravna merila za razvrstitev iz uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP). Sprejeto mnenje in dodatne informacije o postopku usklajenega razvrščanja so na voljo na spodnjih povezavah.

Ocena odbora RAC in agencije ECHA temelji le na nevarnih lastnostih snovi – gre torej za vprašanje, ali lahko snov povzroči škodljive učinke? V njej pa niso upoštevana tveganja, katerim so izpostavljeni ljudje in okolje, ter obseg te izpostavljenosti. To je seveda odvisno od načina uporabe snovi in uporabljene količine. Ta podrobna tveganja se zato obravnavajo za vsak primer posebej v skladu z ustrezno zakonodajo. V primeru glifosata je to zakonodaja o pesticidih. Zadevno zakonodajo, ki je znana kot uredba o fitofarmacevtskih sredstvih, urejata Evropska komisija in Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Dodatne informacije o vprašanjih v zvezi s tveganji in izpostavljenostjo so na voljo na spodnjih povezavah.

Od kod izvirajo znanstveni podatki in ali si jih lahko ogledam?

Regulativne agencije, kot je agencija ECHA, se pri ocenjevanju snovi opirajo na kombinacijo podatkov iz toksikoloških študij, ki so lahko objavljene ali ne.

V skladu s pravom EU je industrija dolžna zagotavljati varno uporabo kemičnih snovi, ki jih daje na trg. Zato mora opraviti (eko)toksikološke študije za opredelitev nevarnih lastnosti teh snovi. Te študije plača industrija.

Specializirani laboratoriji, ki zanjo običajno opravljajo te študije, morajo upoštevati stroge smernice, ki so določene v zakonodaji EU in povezanih smernicah. Študije morajo biti opravljene v skladu z dogovorjeno metodologijo in izpolnjevati zahteve glede kakovosti (smernice organizacije OECD ali enakovredne tehnične smernice in smernice o dobri laboratorijski praksi). Enak postopek se uporablja na primer za zdravila.

Celovita poročila, pripravljena na podlagi teh študij, so bila za preverjanje informacij dana na voljo ustreznim regulativnim organom, vključno z Odborom agencije ECHA za oceno tveganja (RAC).

Mnenje odbora RAC o razvrstitvi glifosata in odgovori na prejete pripombe so sedaj objavljeni na spletišču agencije ECHA. Na voljo je tudi že poročilo o usklajeni razvrstitvi in označitvi (vključno s povzetki študij), ki ga je predložil pristojni nemški organ, in pripombe, predložene med javnim posvetovanjem.

Odločitev držav članic EU

Mnenje Odbora za oceno tveganja (RAC) je bilo po njegovem sprejetju poslano Evropski komisiji, ta pa je skupaj z državami članicami sklenila, da podaljša odobritev uporabe glifosata kot aktivne snovi v fitofarmacevtskih sredstvih za naslednjih pet let (do 15. decembra 2022).

Odločitev so strokovnjaki držav članic EU sprejeli 27. novembra 2017, Komisija pa 12. decembra 2017.

Slišal sem za različne znanstvene evalvacije glifosata – čemu razhajanja?

Nedavno je bilo objavljenih več različnih poročil o glifosatu. Do razhajanj v končnih zaključkih teh poročil je prišlo zaradi različnih pristopov in načinov preučevanja podatkov. To ni nič nenavadnega – pri razlagi in tehtanju znanstvenih podatkov je potrebna presoja. Podatke, ki so jih imeli na voljo avtorji nedavnih poročil, so obravnavali tudi neodvisni strokovnjaki iz držav članic EU, ki sestavljajo Odbor agencije ECHA za oceno tveganja.

Agencija ECHA je na podlagi meril glede nevarnosti iz uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju sprejela neodvisno znanstveno mnenje o potrebi po usklajeni razvrstitvi za glifosat. Kot je bilo navedeno zgoraj, je agencija ECHA ocenila intrinzično nevarnost glifosata in ne tveganj, povezanih z njegovimi posameznimi uporabami. Ta tveganja, na primer tveganja uporabe izdelkov, ki vsebujejo glifosat, se ocenjujejo v skladu z uredbo o fitofarmacevtskih sredstvih.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links